Vaba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la uu­si au­ko­da­nik­ke

1579
Raasiku vallavanem ANDRE SEPP andis aukodanikule OLAVI LIIVANDILE Raasikul üle tänukirja ja hõbedase rinnamärgi.

AN­NE ORUAAS sai Anija valla au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se 23. veeb­rua­ril Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik OLA­VI LII­VAN­DI 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul.

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ee­lõh­tul, ree­del, 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik ning 14. ja 15. tee­ne­te­mär­gi saa­ja. Raa­si­ku val­la 25. au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti rii­gi sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul toi­mu­nud kont­sert-ak­tu­sel.

Ani­ja vald
Va­ba­rii­gi juu­be­li pu­hul toi­mu­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis 23. veeb­rua­ril kont­sert koos val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­ne­ma vas­tu­võ­tu­ga. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas mee­nu­tas Ani­ja val­la aja­lu­gu, val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kõ­ne­les vii­mas­tel aas­ta­tel teh­tust ja järg­mis­test plaa­ni­dest.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask andis val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se nr 9 MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­ti tal­le ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se eest. Et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da An­ne Oruaas Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks te­gi val­la­va­lit­sus. Mär­gi­ti, et te­ma eest­ve­da­mi­sel loo­dud tra­dit­sioo­nid on ol­nud hin­da­ma­tud ning An­ne Oruaa­sa jär­je­kin­del va­ba­taht­lik pa­nus­ta­mi­ne on vii­nud Keh­ra raud­tee­jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se­ni. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ot­su­se au­ko­da­ni­ku tiit­li omis­ta­mi­seks 22. veeb­rua­ril.

Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik AN­NE ORUAAS.
Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik AN­NE ORUAAS.

An­ne Oruaas õpe­tas üle 30 aas­ta Keh­ra koo­lis ees­ti keelt ja kir­jan­dust, vii­ma­sed 10 aas­tat on ta ol­nud MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam eest­ve­da­ja. MTÜ moo­dus­ta­ti 2008. aas­ta sü­gi­sel sel­leks, et püü­da lei­da ra­ha va­na jaa­ma­hoo­ne kor­da te­ge­mi­seks ja ra­ja­da sin­na Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum. Re­no­vee­ri­tud jaa­ma­hoo­ne ning Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ava­ti tä­na­vu 12. veeb­rua­ril.

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma ja An­ne Oruaa­sa eest­võt­tel on kor­ral­da­tud ka piir­kon­na aja­loo­kon­ve­rent­se ja pa­be­ri­päe­vi.
„See on kõi­ge olu­li­sem tun­nus­tus, mi­da üks ini­me­ne võib saa­da, kui oma val­la rah­vas ni­me­tab ta au­ko­da­ni­kuks,“ sõ­nas An­ne Oruaas.
Ta li­sas, et tun­nus­tu­se ta­ga on MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam küm­neaas­ta­ne te­ge­vus sel­le ni­mel, et rää­mas jaa­ma­hoo­nest saaks kor­ras ma­ja: „Loo­mu­li­kult ei ole ma se­da tei­nud ük­si, meie mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gul on 19 lii­get. Nad igaüks on omal kom­bel pa­nus­ta­nud, et muuseum valmis saaks. See, kui pal­ju rah­vast oli ava­mi­se­le kok­ku tul­nud, oli tões­tus, et aja­si­me õi­get as­ja.“

Au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­ne­vad val­la au­ko­da­ni­ku märk, tun­nis­tus ning ühe­kord­ne 550 eu­ro suu­ru­ne toe­tus.
Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas an­dis üle Ani­ja val­la kaks tee­ne­te­mär­ki koos 175 eu­ro suu­ru­se toe­tu­se­ga. Ühe tee­ne­te­mär­gi päl­vis 30 aas­ta jook­sul teh­tud töö eest Ala­ve­re põ­hi­koo­lis di­rek­tor Ren­na Rei­si.

„Tä­nan neid, kes te­gid et­te­pa­ne­ku an­da mul­le see tun­nus­tus. Ar­van, et ha­ri­du­se­lus eri­ti kii­res­ti muu­tu­val ajal päl­vi­sin tä­he­le­pa­nu mit­te sel­le eest, mi­da ma olen tei­nud, vaid sel­le eest, mi­da olen jät­nud te­ge­ma­ta,“ lau­sus ta.

Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi koos pree­mia­ga sai ka pi­ka­aja­li­se Ani­ja val­la ja Aeg­vii­du val­la juh­ti­mi­se eest Tõ­nis Vä­li. Ta oli aas­ta­tel 1993-2002 Ani­ja val­la­va­nem, see­jä­rel 2005. aas­ta­ni vo­li­ko­gu esi­mees, vo­li­ko­gu lii­ge 2017. aas­ta­ni. Aas­ta­tel 2006-2013 oli Tõ­nis Vä­li Aeg­vii­du val­la­va­ne­m.

„On üt­le­ma­ta aus­tav tun­ne saa­da sel­li­ne vää­ri­kas au­ta­su meie rii­gi 100. sün­ni­päe­val,“ üt­les Tõ­nis Vä­li.

Ta tä­nas kõi­ki en­di­seid kol­lee­ge, sõp­ru ja tut­ta­vaid ja li­sas, et see tun­nus­tus on ka kõi­gi­le nei­le.

Kont­sert-ak­tu­sel kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­jad. Esi­ne­sid Keh­ra muu­si­kud, se­ga­koor Han­ni­jög­gi, Ani­ja val­la se­ga­rah­va­tant­su­rühm, Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor, mees­koor Sa­ka­la, nais­rüh­mad Päi­ke­se­ra­tas ja Ala­ve­re An­nid, tant­suks män­gis an­sam­bel Ku­ker­pil­lid.

Aeg­vii­du rah­va­ma­jas ter­vi­tas sa­mal ajal rah­vast abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor, Ees­ti rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­ser­dil esi­ne­sid In­ga ja Too­mas Lun­ge.

Raa­si­ku vald
Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tus oli ree­de, 23. veeb­rua­ri õh­tul Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Pi­du­päe­va kõ­ne pi­da­sid val­la­va­nem And­re Sepp ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Esi­nes an­sam­bel The Il­ves Sis­ters ehk klas­si­ka­list muu­si­kat õp­pi­nud 5 õde. Pä­rast 1,5tun­nist kont­ser­ti kut­sus Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas kü­la­li­sed par­ke­ti­saa­li, kus pak­kus juu­be­li­tor­ti ja va­hu­vei­ni. Osa­le­jaid oli üle 100.

Lau­päe­val, 24. veeb­rua­ril oli kont­sert-ak­tus Raa­si­ku rah­va­ma­jas. Me­re­lau­lu­de­ga esi­ne­sid Mar­ko Mat­ve­re ja Peep Raun. Pä­rast kont­ser­ti kut­sus rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga kõi­ki ühis­pil­dis­ta­mi­se­le, et osa­le­da akt­sioo­nis „Ees­ti mi­nut”. Raa­si­ku fo­to­le jäi ak­tu­se pub­lik, fo­tog­raa­fid sei­sid la­val.

Igal aas­tal va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val an­nab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üle au­ko­da­ni­ku tä­nu­kir­ja. Tun­nus­ta­mi­ne on Aru­kü­la või Raa­si­ku ak­tu­sel vas­ta­valt sel­le­le, mis ko­ha­ga on uus au­ko­da­nik roh­kem seo­tud. Tä­na­vu sai au­ko­da­ni­kuks Raa­si­ku ela­nik Ola­vi Lii­van­di, te­ma kan­di­da­tuu­ri sea­dis üles val­la­va­nem And­re Sepp, ot­su­se kin­ni­tas val­la­vo­li­ko­gu üle­möö­du­nud nä­da­lal.

Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka üt­les ak­tu­sel, et Ola­vi Lii­van­di sü­da ja hing kuu­lu­vad Raa­si­ku­le, ta on põ­li­se­la­nik, kui­gi elu­tee on ta va­he­peal ko­dua­le­vi­kust ära vii­nud.

„Ta on ol­nud vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se lii­ge, mu­ret­se­nud Raa­si­ku ning ko­du­val­la aren­gu ja kas­vu pä­rast. Ola­vi on kaa­sa ai­da­nud Raa­si­ku ale­vi­ku aren­da­mi­se­le, ehi­tis­te ra­ja­mi­se­le. Tä­nu tal­le sai la­hen­du­se Aru­kü­la liig­veep­rob­leem, ta on tul­nud ap­pi ot­si­ma la­hen­du­si ja pa­nus­ta­nud oma in­se­ne­ri­ha­ri­du­se­ga. Ta on ala­ti öel­nud, et val­la rik­ku­se al­li­kas on meie ini­me­sed,“ lau­sus Tii­na Rüh­ka.

Val­la­va­nem And­re Sepp mee­nu­tas, kui­das Ola­vi Lii­van­di on sa­ge­li tal­le ja val­la­va­lit­su­se­le and­nud nõu, ja­ga­nud mõt­teid, pak­ku­nud ideid.
Ola­vi Lii­van­di sai tä­nu­kir­ja, lil­led, hõ­be­da­se rin­na­mär­gi ja val­lalt pree­mia 2000 eu­rot.

Vast­ne au­ko­da­nik üt­les, et Raa­si­ku val­la ela­ni­kud võik­sid roh­kem mär­ga­ta, mil­li­ses häm­mas­ta­valt heas val­las nad ela­vad: „Meie val­las pa­ku­tav ha­ri­dus on vä­ga hea, te­ge­le­me hoo­le­ga oma las­te­ga. Val­da hoia­vad üle­val ha­ri­dus, kul­tuur ja rah­va hääl. Meil on tu­ge­vad ko­gu­kon­nad Raa­si­kul, Aru­kü­las, Pi­ka­ve­res, li­saks kü­lad. Saa­me häs­ti hak­ka­ma. Ole­me tei­nud to­hu­tult in­ves­tee­rin­guid, küll saa­me üks­kord kõik va­ja­li­kud hoo­ned val­mis ja mär­ka­me, kui hea on meil siin ela­da. Ko­du­val­la näo mää­ra­vad ini­me­sed, kes on siia mi­da­gi pa­nus­ta­nud või jät­nud.”

Ta võrd­les – 158 ruut­ki­lo­meet­ri suu­ru­ne Raa­si­ku vald on peaae­gu sa­ma suur, kui Liech­tens­tei­ni riik, mis on vaid kaks ruut­ki­lo­meet­rit suu­rem. Mõ­le­mad on Ola­vi Lii­van­di hin­nan­gul väi­ke­sed, kuid tub­lid ning häs­ti toi­me­tu­le­vad ük­su­sed.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga, kes kut­sus rah­va pä­rast ak­tust söö­ma ki­lu­või­lei­bu ja tor­ti, pü­hen­das ki­lu­või­lei­vad Ola­vi Lii­van­di­le kui kirg­li­ku­le ka­la­me­he­le.

Eelmine artikkelLok­sa uus ea­ka­te ko­du ava­tak­se märt­sis
Järgmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­rid suu­sa­ta­mi­ses