Uus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?

688
Kuusalu vald.

Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning Mar­gus Soom ja Vär­ner Loots­mann. Aas­taid vae­nu­ja­lal ol­nud po­lii­ti­ku­te va­hel oli toi­mu­nud suur lep­pi­mi­ne ning üle­jää­nu oli­gi vaid vor­mis­tu­se kü­si­mus.

Na­gu aeg-ajalt ka­hel too­lil is­tuv val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ava­li­kult ka väl­ja üt­les, siis te­ma aas­ta va­rem Mar­gus Soo­mi suh­tes esi­ta­tud ku­ri­teo­tea­de va­li­mis­tel hääl­te ost­mi­se koh­ta pol­nud enam prob­leem, ku­na pro­ku­rö­ri­ga sõl­mi­tud kok­ku­lep­pes Soom ka te­gu tun­nis­tas ja rii­gi tu­lu­des­se 750 eu­rot ko­hus­tus maks­ma, mil­le eest vas­tu­ta­suks opor­tu­ni­tee­di­ga kri­mi­naa­la­si lõ­pe­ta­ti. Kok­ku­lep­pe­ga lõp­pe­nud kri­mi­naal­a­si muu­tis här­ra Soo­mi jäl­le par­ke­ti­kõl­bu­li­kuks ning ma­le­laual koh­ta­de ja­ga­mi­ne an­dis tu­le­mu­seks Soo­mi va­li­mi­se va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­ke toel val­la sea­du­sand­li­ku või­mu ju­hiks ja Loots­ma­nni te­ma ase­täit­jaks. Loots­man­ni­le va­li­mis­tel Kuu­sa­lu val­last saa­dud 33 toe­tus­hää­le eest vo­li­ko­gu asee­si­me­he kõr­ge­pal­ga­li­se­le ko­ha­le li­saks kaks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se pal­ga­list koh­ta ning Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu mõ­ju­kas koht oli Ur­mas Kirt­si val­la­va­ne­maks ta­ga­si va­li­mi­se hind va­li­mis­lii­du­le Ühi­ne Ko­du.

Uue koa­lit­sioo­ni ju­hi ja vo­li­ko­gu esi­me­he Soo­mi or­kest­ree­ri­mi­sel on tä­na­seks pee­tud ne­li vo­li­ko­guis­tun­git. Tõ­si, vii­ma­ne neist oli pu­has eel­mi­se is­tun­gi vi­ga­de pa­ran­dus, sest Soom ei ol­nud en­da­le sel­geks suut­nud te­ha, mil­li­seid ot­su­seid vo­li­ko­gu sea­du­sest tu­le­ne­valt vas­tu­võt­mi­seks hää­le­ta­ma peab. Sea­du­si ei­ra­vaid vo­li­ko­guot­su­seid on Soo­mi juh­ti­mi­sel teh­tud ju­ba nii pal­ju, et me opo­sit­sioo­ni saa­di­ku­te­na po­le saa­nud pal­ju­de punk­ti­de hää­le­ta­mi­sel osa­le­da­gi. Ilm­selt sel­gi­tab vo­li­ko­gu sel­list juh­ti­mist Soo­mi esi­me­he rist­se­tel väl­ja öel­dud tsi­taat: „Vo­li­ko­gu on sea­dus­lik, ise­gi kui tu­le­vi­kus võib ta ol­la eba­sea­dus­lik“. Kui Mar­gus Soo­mil puu­dub või­me­kus sea­du­si tun­da ja prot­se­duu­ri­reeg­li­test aru saa­da, siis kah­juks po­le eba­pä­de­vust ja kä­pard­lik­kust vo­li­ko­gu juh­ti­mi­sel suut­nud ära hoi­da ka asee­si­mees Loots­mann, kes küll va­na-aas­ta lõ­pu is­tun­gil kär­melt oma asee­si­me­he töö­ta­su eel­ne­valt 260 prot­sen­ti tõs­tis, aga suu­ri vi­gu vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses po­le suut­nud või taht­nud ka te­ma ta­kis­ta­da.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ne on muut­nud sea­du­si ei­ra­vaks anar­hiaks. Üks tõ­si­se­maid rik­ku­mi­si sel­les ja­das oli va­na-aas­ta õh­tu is­tun­gi ajal nii vo­li­ko­gu liik­me kui ka val­la­va­ne­ma too­lil is­tu­nud Ur­mas Kirt­si hää­le­ta­mi­ne iseen­da­le val­la­va­ne­ma pal­ga mää­ra­mi­se poolt. Is­tun­gil juh­ti­si­me omalt poolt vä­he­malt kol­mel kor­ral tä­he­le­pa­nu, et iseen­da pal­ga ot­sus­ta­mi­ne on kee­la­tud nii kor­rupt­sioo­nivas­ta­se sea­du­se kui ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se ko­ha­selt, aga se­da meel­de­tu­le­tust Kirt­si liht­salt ei­ras. Kui jaa­nua­ri is­tun­gil min­di val­la­va­ne­ma pal­ka vi­ga­de pa­ran­da­mi­seks uues­ti ot­sus­ta­ma, siis näi­tas see, et Kirt­si sea­du­se­rik­ku­mi­ne oli taht­lik. Kuul­da­vas­ti on po­lit­sei sel­li­se taht­li­ku rik­ku­mi­se koh­ta al­ga­ta­nud süü­teo­me­net­luse, mis näi­tab rik­ku­mi­se tõ­si­dust.

Uud­ne prak­ti­ka, mi­da uus koa­lit­sioon on opo­sit­sioo­nisaa­di­ku­te suu­kor­vis­ta­mi­seks ka­su­ta­ma ha­ka­nud, on aru­pä­ri­mis­te­le vas­ta­mi­se ei­ra­mi­ne vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel. Sea­dus näeb et­te vo­li­ni­ke­le või­ma­lu­se esi­ta­da val­la juh­ti­mi­se tee­ma­del aru­pä­ri­mi­si, mil­le­le vas­ta­mi­seks võib aru­pä­ri­ja pa­lu­da nii kir­ja­lik­ku kui suu­list vas­ta­mist. Nüüd­seks on vo­li­ko­gu esi­mees Soom mit­mel kor­ral ei­ra­nud opo­sit­sioo­ni­saa­di­ku­te soo­vi saa­da aru­pä­ri­mis­te­le vas­tus vo­li­ko­gu is­tun­gil suu­li­selt. Vii­ma­sel is­tun­gil ei osa­nud Soom ise­gi vas­ta­ta, miks ta päe­va­kor­da aru­pä­ri­mis­te­le vas­ta­mist ei li­sa. Pro­tes­tiks sel­li­se käi­tu­mi­se vas­tu ei ol­nud meil muud või­ma­lust, kui püs­ti tõus­ta ja is­tun­gilt lah­ku­da. Kui sel­li­se suu­kor­vis­ta­mi­se alus on vo­li­ko­gu esi­me­he paa­ni­li­ne kar­tus vo­li­ni­ke kü­si­mus­te vas­ta­mi­se ees, siis oleks vii­ma­ne aeg Mar­gus Soo­mil joon al­la tõm­ma­ta oma suu­ri­ma­le am­bit­sioo­ni­le Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he­na aja­loo üri­ku­tes­se ni­mi kir­ja saa­da.

Det­semb­ris uue koa­lit­sioo­ni tek­kel hak­kas val­da juh­ti­ma mõ­ju­või­mas koa­lit­sioo­ni­le­ping, ku­hu küm­me vo­li­nik­ku kii­relt oma isik­li­kud ideed ja am­bit­sioo­nid kir­ja pa­nid ja ni­me­ta­vad se­da nüüd val­la­juh­ti­mi­se piib­liks. Kui val­da va­lit­seb vaid küm­ne vo­li­ni­ku heaks­kii­dul koa­lit­sioo­ni­lep­pes­se kir­ju­ta­tu, mit­te val­la ela­ni­kelt pi­kalt lä­bi­mõel­dud ja aren­gu­ka­va­de koos­ta­mi­se port­ses­sis esi­ta­tud soo­vid ja ideed, siis on ka aru­saa­dav, miks kõi­gi eel­mi­sel aas­tal vo­li­ko­gu al­ga­ta­tud olu­li­se val­la aren­gu­ka­va uuen­da­mi­sed nüüd saht­lis­se on suu­na­tud.

Vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­le ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­su­se fi­nants­juh­ti­mi­se sea­du­se­le sä­tes­ta­tak­se oma­va­lit­su­se aren­gu­ka­va­des ees­mär­gid ja te­ge­vu­sed, mil­le alu­sel koos­ta­tak­se oma­va­lit­su­se ee­lar­vest­ra­tee­gia ja ee­lar­ved eel­too­dud ees­mär­ki­de ning te­ge­vus­te fi­nant­see­ri­mi­seks ja saa­vu­ta­mi­seks. Olu­kor­ras, kus ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va ning val­la ül­da­ren­gu­ka­va muut­mi­se et­te­pa­ne­kud tu­lid konk­reet­selt au­gus­tis toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va­de se­mi­na­rilt, kus osa­les roh­kem kui 100 ini­mest eri­ne­va­test elu­vald­kon­da­dest ning kus se­mi­na­ril koos­ta­tud töö­tu­le­mus­tes rõ­hu­ta­ti vä­ga sel­gelt va­ja­dust aren­gu­ka­va­sid vii­vi­ta­ma­tult aja­ko­has­ta­ma ha­ka­ta, on eri­ti küün­di­ma­tu uuel kao­lit­sioo­nil se­da kõi­ke ei­ra­ta.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas 5. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu kesk­koo­lis toi­mu­nud koos­o­le­kul, et Kuu­sa­lu vald suu­dab ja ka­vat­seb in­ves­tee­ri­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­de re­no­vee­ri­mis­se ja ehi­ta­mis­se 2,5 mil­jo­nit eu­rot. Puu­dub vaid­lus, et Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­võr­gu areng on seis­nud pai­gal ju­ba lii­ga pal­ju aas­taid. Aga val­la keh­ti­vat ee­lar­vest­ra­tee­giat 2019-2022 ja vo­li­ko­gus 30. jaa­nua­ril esi­me­sel lu­ge­mi­sel ol­nud 2019. aas­ta ee­lar­ve eel­nõud lu­ge­des jääb mei­le aru­saa­ma­tuks, mil­le­le tu­gi­ne­des val­la­va­nem sel­li­seid, oma vo­li­tu­si üle­ta­vaid, lu­ba­du­si ja­gab. Se­da enam, kui ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va uuen­da­mi­ne ning val­la ha­ri­dus­võr­gu tu­le­vi­ku mu­del on kok­ku lep­pi­ma­ta. Ja igaüks, kes vä­he­gi kin­nis­va­ra aren­du­se­ga kok­ku on puu­tu­nud, saab aru, et 2,5 mil­jo­ni eest ei ole või­ma­lik ehi­ta­da juur­de koo­li unis­tu­seks ole­vat kaa­saeg­set 2000 ruut­meet­ri suu­rust õpi­kesk­kon­da, ole­ma­so­le­va­te ruu­mi­de re­mon­dist ja kõi­ge si­sus­ta­mi­sest sin­na juur­de rää­ki­ma­ta.

Keh­tiv ee­lar­vest­ra­tee­gia näeb et­te järg­ne­val nel­jal aas­tal ha­ri­du­se in­ves­tee­rin­gu­teks li­gi 5,2 mil­jo­nit eu­rot, Kuu­sa­lu kesk­koo­li osa sel­lest eral­di ku­lu­numb­ri­na po­le ot­sus­ta­tud ega kin­ni­ta­tud. Tä­na­seid ehi­tus­hin­da­sid tea­des on sel­ge, et val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te jooks­va­te ku­lu­de se­ni­se mu­de­li­ga po­le või­ma­lik Kuu­sa­lu kesk­koo­li olu­list õpi­kesk­kon­na kva­li­tee­di tõu­su ter­vi­ku­na saa­vu­ta­da. Kust Kirt­si väl­ja­hõi­ga­tud numb­ri 2,5 mil­jo­nit võt­tis, või­me vaid ai­ma­ta. Miks ta se­da kii­rus­ta­des teeb, on aru­saa­dav, 2021 sü­gi­sel on ju­ba järg­mi­sed va­li­mi­sed ja en­ne va­li­mis­päe­va on va­ja lint lä­bi lõi­ga­ta, maks­ku mis mak­sab. Val­la­va­lit­su­se 6. veeb­rua­ril 2019 ava­li­kust tea­daan­dest või­si­me lu­ge­da, et val­la mak­su­maks­ja ra­ha eest on ot­sus­ta­tud ka Sal­mis­tu sa­da­ma üle ka­he mil­jo­ni­li­se in­ves­tee­rin­gu el­lu vii­mi­ne il­ma val­la ee­lar­vest­ra­tee­gias se­da et­te nä­ge­ma­ta, et siis see kin­gi­tu­se­na mõ­ne­le eraet­te­võt­ja­le ope­ree­ri­da an­da. Meie val­la tä­nast in­ves­tee­ri­mis­või­me­kust hin­na­tes, li­saks Kuu­sa­lu sot­siaal­kor­ter­ma­ja­le, Sal­mis­tu sa­da­ma­le ja kõ­nea­lu­se­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li in­ves­tee­rin­gu­le Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­da roh­kem in­ves­tee­rin­guid lä­hi­küm­nen­dil po­le põh­just oo­da­ta, teis­test vald­kon­da­dest ja va­ja­dus­test rää­ki­ma­ta. Ana­lüü­si­ta ja val­la­rah­vast kaa­sa­ma­ta mil­jo­ni­lis­te in­ves­tee­rin­gu­te ot­sus­ta­mi­ne kit­sas selts­kon­nas on Ur­mas Kirt­si ta­va­pä­ra­ne juh­ti­miss­tiil, mil­le tu­le­mu­sel kao­tab ha­ri­du­se ja tee­de aren­gu­ka­va uuen­da­mi­se eda­si­ne me­net­le­mi­ne oma si­su­li­se mõt­te, ku­na mi­da­gi üm­ber kor­ral­da­da ei ole ra­ha­puu­du­sel või­ma­lik.

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald ni­mel

Mar­ti Hääl,
Kris­to Pa­lu,
Mait Kröönst­röm

Eelmine artikkelEM­MA SO­FIA LOO­TU­SE­LE uju­mi­se noor­te­sar­jas 2 hõ­be­me­da­lit
Järgmine artikkelPrügi sorteerima!