Uuri­kad esi­ne­sid Kad­rio­ru los­sis pre­si­den­di­le ja mi­nist­ri­te­le

248
An­sam­bel Uu­ri­kad, pre­si­dent ja mi­nist­rid es­mas­päe­val, 12. det­semb­ril Kad­rio­ru los­sis. Fo­to Ar­no Mik­kor

Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja ja lau­lu­de au­tor Kül­li-Kat­ri Es­ken üt­leb, et lõp­pev aas­ta on ol­nud fol­kan­samb­li­le vä­ga te­gus, pöö­ra­ne ja pä­ris suur kat­su­mus: „An­samb­li liik­med ja nen­de va­ne­mad on pi­da­nud pin­gu­ta­ma. Kont­ser­te on ol­nud roh­kes­ti ning emad-isad käi­nud iga kord kaa­sas lap­si sõi­du­ta­mas.“

Aas­ta lõ­pus kut­su­ti Uu­ri­kad oo­ta­ma­tult veel Kad­rior­gu, kus pre­si­dent Alar Ka­ris kor­ral­das va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le jõu­lu­vas­tu­võ­tu. Uu­ri­kad soo­vi­tas esi­ne­ma kut­su­da pre­si­den­di nõu­nik Ras­mus Puur.

Kül­li-Kat­ri Es­ken kir­jel­dab, et vas­tu­võtt toi­mus es­mas­päe­val, 12. det­semb­ril, kui torm Bir­git ko­gus ai­na hoo­gu juur­de: „Ko­ha­ti olid teeo­lud nii hul­lud, et sai­me lii­ku­da 30 ki­lo­meet­rit tun­nis. See oli meil lau­sa sa­jan­di mi­nek, aga ko­ha­le jõud­si­me. Ku­na So­fia Ru­ti­kul oli sa­mal päe­val Muusika- ja Balletikoolis (MU­BA) ar­ves­tus, Li­set­te Moks pi­di tu­le­ma oma koo­list, Tal­lin­na Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mist, vas­tu­võ­tu aja­ka­va muu­de­ti. Pea­mi­nist­ri kõ­ne oli plaa­nis pä­rast meie esi­ne­mist, aga kõ­ne­les en­ne. Meie alus­ta­si­me kell 18.45. Pre­si­den­di soov oli, et kind­las­ti lau­lak­si­me „Va­na­sõ­na­de lau­lu“, kus on ka sõ­nad: „En­ne mõt­le, siis üt­le“. Pä­ris mi­tu lau­lu esi­ta­si­me, ap­laus ei taht­nud lõp­pe­da, te­gi­me ka li­sa­lu­gu­sid. Koos mi­nist­ri­te ja pre­si­den­di­ga laul­si­me Kuu­sa­lu re­gi­lau­lu „Su­vel tei­nud su­si­le tüö­da“. Oli na­gu vah­va kü­la­pi­du, pä­rast tul­di meie­ga jut­tu aja­ma. Ko­hal oli ka maae­lu­mi­nis­ter Ur­mas Kruu­se, ke­da ole­me näi­nud me an­samb­li mit­mel kont­ser­dil.“

Kok­ku esi­ne­sid Uu­ri­kad tä­na­vu 34 ko­has ning su­vel pi­di ju­hen­da­ja sõ­nul mõ­ne­le­gi kut­se­le ära üt­le­ma: „Üks kee­ru­li­ne pe­riood oli 11., 12, ja 13. au­gus­til, kui jär­jest esi­ne­si­me kol­mel päe­val, es­malt Muuk­sis, siis Vi­ru Fol­gil ja Hiiu Fol­gil.“

Eri­li­ne esi­ne­mi­ne oli no­vemb­ris Mar­di­laa­dal Hel­sin­gis, mis oli Uu­ri­ka­te esi­me­ne vä­lis­reis. Seal as­tu­ti päe­va jook­sul üles kol­me kont­ser­di­ga. Taas esi­ne­ti tä­na­vu­sel Mar­di­laa­dal Sa­ku Suur­hal­lis ning to­re oli ad­ven­di­kont­sert koos Ma­rek Sa­da­ma­ga Jõ­ge­val. Su­vel esi­ne­ti Ma­rak Sa­da­ma­ga mit­mel pool, ka Käs­mus ning Muuk­sis ja Vir­ve kü­las Kuu­sa­lu val­las. Ke­va­del või­tis an­sam­bel kon­kur­si „Noor pä­ri­mus­bänd 2022“, võit­ja­te­na rää­ki­sid noored oma te­ge­mis­test Vi­ker­raa­dios ja Raa­dios El­mar. Juu­lis olid Uu­ri­kad la­val Vil­jan­di pä­ri­mus­muu­si­ka fes­ti­va­lil ja sü­gi­sel pä­ri­mus­muu­si­ka ai­das lõi­kus­peol. Sep­temb­ris esi­ne­ti koos an­samb­li­ga Uu­ri4Ever Kol­ga küü­nis.

Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni sõ­nul on det­semb­ri al­gu­ses nel­ja-aas­ta­seks saa­nud Uu­ri­kad nii pil­li­män­gus kui ka laul­mi­ses kõ­vas­ti eda­si are­ne­nud ning tun­ne­vad end la­val esi­ne­des va­balt. Se­da mär­ka­sid ja tun­nus­ta­sid ka mi­nist­rid Kad­rio­rus.

Ju­hen­da­ja li­sab, et tä­na­vu ta enam las­te­ga la­val koos ei ole, nad saa­vad ise hak­ka­ma, os­ka­vad lu­gu­de va­he­le rää­ki­da ning tei­ne­kord ka oo­ta­ma­tu­si la­hen­da­da. Kui Ma­tias Ko­se­met­sal läks esi­ne­mi­se ajal akor­dio­ni rihm kat­ki, kü­si­ti pub­li­kult tei­pi ja täi­de­ti pa­ran­da­mi­se tõt­tu tek­ki­nud paus anek­doo­ti­de­ga.

Li­set­te Moks, kel­le koh­ta ju­hen­da­ja sõ­nab, et te­ma hu­vist pä­ri­mus­muu­si­ka vas­tu sai Uu­ri­ka­te an­sam­bel Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­lis al­gu­se, kin­ni­tab sa­mu­ti, et nad on aren­gus pal­ju eda­si lii­ku­nud: „Sat­tu­sin just vaa­ta­ma sal­ves­tust me kõi­ge esi­me­sest esi­ne­mi­sest, prae­gu on me esi­ne­mi­ne pal­ju pa­rem. Pa­ne­me sa­ja­ga eda­si ja usun, et aas­ta pä­rast ole­me veel äge­da­mad.“

Te­ma sõi­dab nüüd Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­lis nel­ja­päe­va õh­tu­ti toi­mu­va­tes­se proo­vi­des­se lii­ni­bus­si­ga Tal­lin­nast, kus oman­dab kesk­ha­ri­dust, sest ke­va­del lõ­pe­tas Kol­gas põ­hi­koo­li. Te­ma­ga sa­mas klas­sis õp­pi­nud So­fia Ru­ti­ku jät­kab ha­ri­dus­teed sa­mu­ti Tal­lin­nas, MUBAs.

Ka lap­se­va­nem Lii­na Talts on kin­del, et ema­del-isa­del jak­su ja­gub Uu­ri­kaid kont­ser­ti­de­le ja ta­ga­si sõi­du­ta­da: „Meie elu on ha­ka­nud käi­ma Uu­ri­ka­te rüt­mis ning see on vä­ga vin­ge ja to­re ko­ge­mus. Kui vä­he­gi või­ma­lik, lä­he­me ko­ha­le ja kui on ruu­mi, võ­ta­me au­tos­se ka tei­si Uu­ri­kaid. Su­vel käi­si­me ko­gu pe­re­ga kõi­gil kont­ser­ti­del kaa­sas. Vah­va on vaa­da­ta, kui­das lap­sed on an­samb­lis aja jook­sul ku­ju­ne­nud prof­fi­deks. Tei­ne­kord po­le­gi nad jõud­nud va­he­tult en­ne esi­ne­mist har­ju­ta­da, aga len­da­vad la­va­le ja lood kõ­la­vad suu­re­pä­ra­selt.“

Kü­si­mu­se­le, mil­lal võiks Uu­ri­kaid taas nä­ha ja kuul­da Kuu­sa­lu val­las, vas­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken, et uued lood on tu­le­kul, neid prae­gu õpi­tak­se: „Ka lin­nu­lau­lu­de kont­ser­di­ga po­le me ko­du­val­las esi­ne­nud, se­da sai su­vel kuul­da Palm­ses. Või­ma­lik, et ke­va­de poo­le tee­me kont­ser­di ko­du­kan­dis.“

An­samb­li te­ge­mis­te­le saab kaa­sa ela­da Fa­ce­boo­ki-le­hel „Uu­ri­kad“, ku­hu hil­ju­ti li­sa­ti uus jõu­lu­lu­gu „Ajast ae­ga“. Lau­lu­vi­deo on trum­mar Eke­bert Es­ke­ni fil­mi­nud an­samb­li las­te ko­du­des ning kaa­sa teeb viieaas­ta­ne Lii­sa Er­na Burk, sa­mu­ti Uu­ri kü­la laps.

Lä­hia­jal peaks Uu­ri­ka­test il­mu­ma lu­gu Maa­le­hes. Sel­le aja­kir­ja­nik Ma­dis Jür­gen käis Uu­ri­ka­te­ga koh­tu­mas ka­hes proo­vis ja oli ko­hal ka pre­si­den­di­ jõuluvastuvõtu kont­ser­dil.

An­sam­bel Uu­ri­kad

Ju­hen­da­vad Kül­li-Kat­ri Es­ken ja Kris­tii­na Re­ba­ne. Lau­la­vad ja pil­le män­gi­vad noo­red Uu­ri kü­last Kuu­sa­lu val­last Li­set­te Moks, So­fia Ru­ti­ku, Han­na-Lii­sa Talts, Kä­di Ül­le, Bir­git Moks, Miia Va­na­hans, Hen­ri Uus­ta­lu, Ma­tias Ko­se­mets, Mar­liis Ko­se­mets, Ma­riel Moks ning tum­mar on Eke­bert Es­ken.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaed sai jõu­lu­kin­giks uue ma­ja
Järgmine artikkelRahulikke jõulupühi ja ilusat aastalõppu!