Uuri Suur­ta­lu ehi­tas ro­bot­lüp­si­lau­da

1677
Uu­ri Suur­ta­lu juht ERK­KI HEIN­SA­LU tä­nab Nor­de­con Be­too­ni ob­jek­ti­juh­te REI­NO MÄL­KI ja TAA­VO LAN­DI.

Uus mood­sa si­sus­tu­se­ga laut mak­sab 1,5 mil­jo­nit eu­rot, ma­hu­tab 300 leh­ma.

Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las oli möö­du­nud kol­ma­päe­va õh­tul ai­nu­laad­ne sünd­mus – vast­val­mi­nud lüp­si­lau­das esi­nes ava­mis­peol an­sam­bel Sin­ger Vin­ger. Pii­man­dus­vald­kon­na ini­me­sed, kes on käi­nud mit­mel pool lau­ta­de ava­mi­sel, kom­men­tee­ri­sid, et ne­mad po­le bän­di­kont­ser­ti mu­jal far­mi­des näi­nud.

„Kui ju­ba ole­me nii suu­re as­ja val­mis saa­nud, siis tu­leb tä­his­ta­da ka suu­relt,“ kom­men­tee­ris Uu­ri Suur­ta­lu ju­hi­abi Mart Sest­verk. Peo­le olid kut­su­tud koos­töö­part­ne­rid ja abi­li­sed ning ko­ha­lik­ke ela­nik­ke Uu­rist, Ka­ha­last ja Kol­gast.

OÜ Uu­ri Suur­ta­lu juht ja üks oma­ni­kest Erk­ki Hein­sa­lu rää­kis ava­mi­sel, et möö­du­nud aas­tal jõu­dis et­te­võ­te kü­si­mu­se et­te, kas jät­ka­ta pii­ma­kar­ja­ga või min­na üle li­ha­veis­te pi­da­mi­se­le: „Oli­me ras­kus­tes, staa­ži­kad lüps­jad jää­vad pen­sio­ni­le, öi­se töös­tii­li juu­res on uu­si lüps­jaid ras­ke lei­da. Uk­rain­la­si ei ta­ha oma kü­las­se töö­le tuua. Mi­na olin val­mis loo­bu­ma, aga noo­re­mad me­hed, Mart Sest­verk ja Mat­tis Sest­verk, ar­va­sid, et ne­mad on val­mis pii­ma­kar­ja­ga eda­si mi­ne­ma ja tu­leks ehi­ta­da uus laut, kus ro­bo­tid lüp­sa­vad, loo­mad on aas­ta­rin­gi ruu­mis sees. Tä­nan Uu­ri Suur­ta­lu osa­nik­ke, kes olid ehi­ta­mi­se­ga nõus. Tä­nan ka Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust, et de­tailp­la­nee­ring ja maa­toi­min­gud said kii­relt teh­tud.“

Et ku­lu­tu­sed olek­sid väik­se­mad ja saaks liht­sa­malt, ei tel­li­tud uut pro­jek­ti. Kok­ku­lep­pe­le jõuti Hal­ja­va far­mi oma­ni­ke­ga, ehi­ta­tud on seal­se uue lau­da põ­hip­ro­jek­ti jär­gi. Ehi­ta­jaks va­li­ti han­ke tu­le­mu­se­na Nor­de­con Be­toon, kel on lau­ta­de ehi­ta­mi­ses pi­kaa­ja­li­ne ko­ge­mus. Osa ehi­tus­ra­hast, 0,5 mil­jo­nit eu­rot, sai OÜ Uu­ri Suur­ta­lu PRIA toe­tu­se­na ja tu­li võt­ta ka pan­ga­lae­nu. Ehi­tus läks maks­ma um­bes 1,5 mil­jo­nit eu­rot.

„See lau­dap­ro­jekt so­bis mei­le, on või­ma­li­kult vä­he elekt­roo­ni­kat,“ mär­kis Erk­ki Hein­sa­lu. „Söö­da­käi­gud on ka­hel pool sei­na ää­res, loo­ma­del on soo­jem, kui ma­ga­mi­sa­se­med asu­vad kes­kel.“

Uuri Suurtalu uus robotlüpsilaut.
Uuri Suurtalu uus robotlüpsilaut.

Ehi­tus al­gas tä­na­vu juu­nis ja pi­du­li­kuks ava­mis­päe­vaks olid ehi­ta­jal põ­hi­li­sed tööd teh­tud, ka piir­ded ja De La­va­li ro­bot­lüp­si­sead­med pai­ka pan­dud. Leh­mi on ka­vas ha­ka­ta va­nast lau­dast uu­de üle too­ma jaa­nua­ri al­gu­ses, rää­kis Uu­ri Suur­ta­lu juht.

Süm­bool­ne lint oli ava­mi­sel pan­dud õue, söö­da­käi­gu suu­re uk­se et­te. Lin­di lõi­ka­sid lä­bi Erk­ki Hein­sa­lu ja Mart Sest­verk, Nor­de­con Be­toon ob­jek­ti­juht Rei­no Mälk, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm, Uu­ri Suur­ta­lu kauaaeg­ne loo­maarst ja üks oma­ni­kest Kaa­rel Naa­tan Kuum.

Kü­la­li­sed tõid kin­gi­tu­si ja ja­ga­sid õpe­tus­sõ­nu. Kuus aas­tat ta­ga­si Valk­las uue ro­bot­lüp­si­far­mi ava­nud Hel­ju Ves­ka­ru mee­nu­tas, kui­das Suu­re­ki­vi lau­das tu­li leh­ma­de har­ju­ta­mis­pe­rioo­dil peaae­gu nä­dal ae­ga ööd ja päe­vad ka oma­ni­kel en­dil ko­hal ol­la.

Erk­ki Hein­sa­lu ja­gas sa­mu­ti kin­gi­tu­si – koos­töö­part­ne­rid said tä­nu­tä­heks Tam­mis­pea skulp­to­ri Ai­var Sim­so­ni tehtud väi­ke­sed pronks­ku­jud.
Uu­ri pii­ma­farm on töö­ta­nud Ka­ha­la sov­hoo­si ajast, jät­kas Ki­ro­vi kol­hoo­si far­mi­na, eras­ta­ti kol­hoo­si õi­gus­järg­la­se­na loo­dud Es­ma­ri ajal. Erk­ki Hein­sa­lu ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on dip­lo­mee­ri­tud ag­ro­noom, te­ma ema Lin­da Hein­sa­lu oli Uu­ri lau­da ju­ha­ta­ja. Kui al­gas põl­lu­ma­jan­dus­re­form, ot­sus­ta­ti Uu­ri farm eras­ta­da ter­vik­va­ra­na, kuid taht­jaid pol­nud.

Erk­ki Hein­sa­lu: „Kol­ga osa­kon­na ju­ha­ta­ja Tiit Rii­ves kut­sus, et tu­le ja hak­ka juh­ti­ma. Mul ei ol­nud kol­hoo­si osa­kuid, ost­sin ühe osa­ku Es­ma­ri kor­ral­da­tud bör­silt. Osa­nik­ke oli esial­gu pal­ju – en­di­si kol­hoo­si­töö­ta­jaid ja nen­de lap­si. Nüüd­seks olen suu­re­ma osa osa­ku­test väl­ja ost­nud ja 80 prot­sen­di ula­tu­ses oma­nik.“

Töö­ta­jaid on Uu­ri Suur­ta­lus prae­gu 16, neist lüps­jaid 6. Et­te­võt­te ju­hi sõ­nul kee­gi uue lau­da­ga seo­ses töö­ta ei jää, kuid tu­leb üm­ber õp­pi­da. Leh­mi on va­nas lau­das 200, uu­de ma­hub 300, kar­ja on ka­vas suu­ren­da­da oma noor­loo­ma­de baa­sil.