Uuri kü­la noor­te fo­lkan­sam­bel esi­nes Tal­lin­nas mar­di­laa­dal

1189
An­sam­bel Uu­ri­kad, Kolga kooli 7-14aastased õpilased koos juhendajaga, 10. ok­toob­ril Sa­ku Suur­hal­lis: ees SOFIA RUTIKU, esireas istuvad HENRI UUSTALU, KÄDI ÜLLE, LISETTE MOKS ja MATIAS KOSEMETS, tagareas MIIA VANAHANS, KÜLLI-KATRI ESKEN, BIRGIT MOKS, HANNA-LIISA TALTS, MARIEL MOKS ja MARILIIS KOSEMETS.

„See on äge kamp, sä­det täis, ta­ha­vad folk­muu­si­kat te­ha – ot­se­kui fa­nat­ti­de klu­bi. Ja kõik küm­me on ühest kü­last,“ kii­dab an­samb­li Uu­ri­kad ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kla­ve­riõ­pe­ta­ja ja lau­lus­tuu­dio ju­hen­da­ja. Kõik noo­red muu­si­kud on ka Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lus­tuu­dio laul­jad.

Bän­dis käib te­ma sõ­nul prae­gu ot­se­kui võist­lus, kes roh­kem pil­le os­kab män­gi­da. An­samb­li juht, 7. klas­si õpi­la­ne Li­set­te Moks män­gib li­saks muu­si­ka­koo­lis õpi­tud kla­ve­ri­le ja flöö­di­le nüüd ka ki­tar­ri, uku­le­let ja akor­dio­ni.

An­sam­bel Uu­ri­kad sün­dis aas­ta ta­ga­si, kui ju­hen­da­ja va­lis Bir­git Mok­si­le kla­ve­ril män­gi­mi­seks jõu­lu­lu­gu. Tek­kis mõ­te, et kuns­ti­de koo­li tei­sed kla­ve­riõ­pi­la­sed võik­sid te­da saa­ta eri pil­li­del. Siis mär­ga­ti, et ko­gu see selts­kond on Uu­ri kü­last ning kut­su­ti sa­mas kü­las ela­vaid pil­liõ­pi­la­si juur­de. Ni­meks pan­di Uu­ri­kad. An­samb­li asu­ta­mi­se üks är­gi­ta­jaid oli lap­se­va­nem Liis Burk, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne, kel­le ko­du sa­mu­ti Uu­ris.

Lau­lus­tuu­dio jõu­lu­kont­ser­dil esi­ta­tud lu­gu oli me­nu­kas, õpi­ti veel paar lau­lu. Esi­ne­mi­si oli Kol­ga jõu­lu­laa­dal, ka kuns­ti­de koo­li jõu­lu­kont­ser­dil, ke­va­del Kol­ga koo­lis. Esi­me­ne suu­rem esi­ne­mi­ne toi­mus pü­ha­päe­val, 10. no­vemb­ril Sa­ku Suur­hal­lis, mar­di­laa­da vii­ma­sel päe­val.
Ju­hen­da­ja rää­gib, et prae­gu­seks on sel­ged 7 lu­gu: rah­va­lik­ke lau­le, an­samb­li Krunks Mo­re „An­na ae­ga“, Jaan Tät­te „Hül­ge­vi­ga“ ning kaks te­ma en­da loo­dud, mis spet­siaal­selt Uu­ri­ka­te jaoks. Neist ühe lau­lu ni­mi on „Uu­ri­ka­te lu­gu“.

„Tee­me noor­te­pä­rast folk­muu­si­kat – pop­fol­ki. Tun­dub, et nei­le meel­dib. Kui­gi käi­vad tren­ni­des, näi­te­rin­gi­des, muu­si­ka­koo­lis, on nad nii õhi­na­ga bän­di te­ge­mas, et loo­buk­sid pi­gem kõi­gest muust, kui vaid saaks koos sel­list muu­si­kat te­ha,“ lau­sub ta.

Har­ju­ta­tak­se Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li saa­lis nel­ja­päe­va õh­tu­ti, pä­rast lau­lus­tuu­dio proo­vi.
Li­set­te Moks üt­leb, et folk­muu­si­ka vä­ga meel­dib ning kui­gi nel­ja­päe­vad ku­ju­ne­vad pi­kaks, teeb sel­li­ne muu­si­ka õh­tul tu­ju heaks ja an­nab ener­giat: „Uu­si pil­le õpi­me prae­gu omal käel. Uku­le­le sain su­gu­la­selt. Akor­dio­nil näi­tas teine su­gu­la­ne bas­sid et­te. Vä­ga ta­hak­sin tu­le­vi­kus ha­ka­ta lõõts­pil­li män­gi­ma. To­re on esi­ne­da ja meil on vah­va selts­kond.“

Kül­li-Kat­ri Es­ken loo­dab, et sel bän­dil on ees äge­daid et­te­võt­mi­si, prae­gu as­tu­tak­se esi­me­si sam­me. Soov on õpe­ta­da mõ­ni las­test kan­nelt män­gi­ma, saa­da an­samb­lis­se ka to­ru­pill ja lõõts­pill. To­ru­pill tu­leb tel­li­da pil­li­meist­rilt. Ka ka­su­ta­tud lõõt­sad on kal­lid ning uued mak­sa­vad veel roh­kem. Kas taot­le­da fon­di­dest abi või kor­ral­da­da an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne, on edas­pi­dis­te aru­tus­te tee­ma.

Uu­ri­ka­te järg­mi­ne esi­ne­mi­ne tu­leb sel lau­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil „Kuu­sa­lu ro­kib“.

An­sam­bel UU­RI­KAD
Kol­ga koo­li 7. klas­si õpi­la­sed So­fia Ru­ti­ku – viiul; Li­set­te Moks – flööt, ki­tarr, uku­le­le, akor­dion. 6. klas­sist Kä­di Ül­le – uku­le­le, bass­ki­tarr; Bir­git Moks – tam­bu­riin. 5. klas­sist Han­na-Lii­sa Talts – akor­dion; Hen­ri Uus­ta­lu – flööt. 4. klas­sist Miia Va­na­hans – klahv­pil­lid; 3. klas­sist Ma­riel Moks, Ma­tias Ko­se­mets – akor­dion; 1. klas­sist Ma­ri­liis Ko­se­mets – viiul. An­samb­li kõik liik­med on ka laul­jad.