UR­MAS KIRT­SI: „Mi­ne­vik­ku ta­ga­si pöö­ra­ma ei hak­ka.“

920

UR­MAS KIRT­SI, Teid va­li­ti val­la­va­ne­maks 18. det­semb­ril, vo­li­ko­gu 31. det­semb­ri is­tun­gil osa­le­si­te taas vo­li­ni­ku­na ja hää­le­ta­si­te ka en­nast puu­du­ta­vaid ot­su­seid, kui­gi opo­sit­sioon juh­tis tä­he­le­pa­nu kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se­le sea­du­se­le.
„All­kir­jaõi­gus­li­kuks val­la­va­ne­maks sain al­les 31. det­semb­ri is­tun­gil, kui vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se koos­sei­su. Pä­rast se­da pea­tu­vad mu vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu­liik­me­na.

Val­la esin­da­ja­te mää­ra­mi­se ja val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se ot­su­seid hää­le­ta­des ma sea­dust ei rik­ku­nud. Mis puu­du­tab val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja hü­vi­ti­se mää­ra­mist, või­ma­lik, et sel­le ot­su­se osas ek­si­sin. Kui nii, siis tu­leb kan­da vas­tu­tust. Jõu­du­de va­he­kord on vo­li­ko­gus 10 ja 9, ku­na opo­sit­sioo­nist üks vo­li­nik puu­dus, olek­si­me see­kord saa­nud oma koa­lit­sioo­ni­ga ot­su­se vas­tu võt­ta ka 9 poolt­hää­le­ga.“

Rää­gi­me Teie­ga aas­ta vii­ma­sel päe­val pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git val­la­ma­ja all­kor­ru­sel maa­re­gist­ri­pi­da­ja töö­ruu­mis, kus va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel oli val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­net. Pool aas­tat Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud MO­NI­KA SA­LU ko­lis oma ka­bi­ne­ti alu­mi­selt kor­ru­selt suu­re­mas­se ruu­mi tei­se­le kor­ru­se­le. Miks Te seal ei töö­ta?
„Nõu ole­me seal pi­ka laua ta­ga pi­da­nud, kuid iga­päe­va­selt olen ala­tes 19. det­semb­rist töö­ta­nud alu­mi­sel kor­ru­sel, leid­nud en­da­le töö­ta­mi­seks laua, mis on pa­ras­ja­gu va­ba. Is­tuk­sin edas­pi­di hea mee­le­ga esi­me­sel kor­ru­sel val­la­va­ne­ma en­di­ses ka­bi­ne­tis, aga en­ne sin­na ei ko­li, kui olen saa­nud rää­ki­da ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti ja val­la­va­ra hal­du­ri­ga, kel­le töö­lauad asu­vad nüüd sel­les ruu­mis. Sa­mu­ti tu­leb aru­ta­da ehi­tu­se ja pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na spet­sia­lis­ti­de­ga, kel­le töö­ruu­mid olid en­ne tei­sel kor­ru­sel, et kui­das töö oleks kor­ral­da­tud kõi­ge klien­di­sõb­ra­li­ku­malt ja ka spet­sia­lis­ti­del oleks mu­gav.“

Üt­le­si­te järg­mi­sel päe­val pä­rast val­la­va­ne­maks ta­ga­si­va­li­mist, et tut­vu­si­te nen­de uu­te töö­ta­ja­te­ga, kes tööl olid. Osad uu­test amet­ni­kest jäid ko­he pä­rast või­mu­va­he­tust hai­gus­le­he­le ja aas­ta lõ­pu­ni töö­le ei tul­nud. Mi­da sel­lest ar­va­te?
„Jah, uu­si töö­ta­jaid on hai­gus­le­hel. Kuid vii­rus­hai­gu­sed on prae­gu liik­vel, ka uus vo­li­ko­gue­si­mees tu­li see­kord is­tun­gi­le hai­ge­na.“

Eel­mi­ne koa­lit­sioon muu­tis val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke ja tee­nis­tu­ja­te st­ruk­tuu­ri, kas jääb sa­maks ja kõik ame­ti­tes­se kin­ni­ta­tud ini­me­sed töö­le?
„Meie koa­lit­sioon ei ole se­da aru­ta­nud, ma ei os­ka öel­da. Muu­da­tu­si võib tul­la. Olu­li­ne on, et kõi­gil olek­sid op­ti­maal­sed tööü­le­san­ded. Es­malt peab tut­vu­ma ame­ti­ju­hen­di­te­ga, et mil­li­sed tööü­le­san­ded on mää­ra­tud. Mul­le on öel­dud, et osa­del töö­ta­ja­tel po­le­gi veel ame­ti­ju­hen­deid.

Hea mee­le­ga näek­sin, et kõi­gil oleks või­ma­lus Kuu­sa­lu val­la­ma­jas tööd jät­ka­ta. Kui ini­me­ne on siia töö­le sat­tu­nud, saab oma tööü­le­san­ne­te­ga hak­ka­ma ja on koos­tööal­dis, siis on ju häs­ti.

Kuid eel­mi­se koa­lit­sioo­ni al­ga­ta­tud maat­riks­juh­ti­mi­ne on mul­le võõ­ras, sel­le­ga ei soo­vi jät­ka­ta ja võib juh­tu­da, et mõ­ni ini­me­ne jääb ka töö­ta.“

Pä­ris mi­tu Teie val­la­va­lit­se­mi­se ajal ame­tis ol­nud spet­sia­lis­ti on jää­nud pen­sio­ni­le. On kü­si­tud, et kas nad tu­le­vad nüüd töö­le ta­ga­si?
„Mi­ne­vik­ku ta­ga­si pöö­ra­ma ei ole ka­vas ha­ka­ta. Olu­kord on prae­gu sel­li­ne, et maa­kor­ral­dus­tee­nis­tus­se on töö­ta­jaid va­ja. Va­bad töö­ko­had tu­leb täi­ta kon­kur­si­ga.“

Kui­das hin­da­te vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas el­lu­vii­dut?
„Kui ma mai lõ­pus pä­rast um­bu­sal­da­mist val­la­ma­jast lah­ku­sin, oli siin töö­tav mees­kond, kes suu­tis kat­ta tü­hi­mik­ke ehk asen­da­da va­ja­du­sel kol­lee­ge. Kas uus koos­seis töö­tab mees­kon­na­na, se­da ma veel ei tea, aas­ta lõ­pus oli pikk pü­ha­de­pe­riood ja osad töö­ta­jad on hai­ged.

Mi­da näen, on as­jao­lu, et aren­du­ste­ge­vus prae­gu täies­ti puu­dub. Aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­koht on koon­da­tud ja val­la­ma­jas po­le üh­te­gi ini­mest, kes sel­le vald­kon­na­ga te­ge­leks. Na­gu ju­ba üt­le­sin, mi­ne­vik­ku ei saa ta­ga­si tuua, tu­leb min­na eda­si. Kas taas­ta­me abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­ha või tee­me mõ­ne muu ni­me­tu­se­ga töö­ko­ha, ei os­ka veel öel­da, kuid aren­du­se­ga on va­ja te­ge­le­da ning val­la­va­ne­ma­le on va­ja asen­da­jat.“

Kui paar nä­da­lat ta­ga­si umb­u­sal­da­si­te se­ni­se koa­lit­sioo­ni va­li­tud val­la­juh­te, ko­gu­ne­sid paar-kolm­küm­mend ini­mest õh­tul val­la­ma­ja et­te, süü­da­ti küün­lad, sot­siaal­mee­dias ja ka üle­rii­gi­li­ses aja­kir­jan­du­ses ka­jas­ta­ti, kui­das val­la­rah­vas väl­jen­das või­mu­va­he­tu­se pä­rast pa­ha­meelt. Oli­te 8 aas­tat val­la­va­nem ja nüüd taas ta­ga­si. Kas val­las jõu­li­selt käi­ma lü­ka­tud uuen­du­sed jää­vad ära ja areng seis­ma?
„Grupp ini­me­si te­gi end tol õh­tul näh­ta­vaks. Kuid Kuu­sa­lu val­lal po­le hä­da mi­da­gi, elu lä­heb eda­si, areng seis­ma ei jää. Meie koa­lit­sioo­ni plaa­nid on fik­see­ri­tud koa­lit­sioo­ni­lep­pes. Kui kõi­ge sel­le el­lu­vii­mi­ne po­le areng, siis mis veel on? Al­l­asu­tust Kuu­sa­lu Sport kind­las­ti ei tu­le. Mis puu­du­tab Kuu­sa­lu Hal­du­se ja Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­de loo­mist, siis nen­de mõt­te­ku­se üle tu­leb aru pi­da­da vas­ta­va­te vald­kon­da­de töö­ta­ja­te­ga.“

Eelmine artikkelVas­tus MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus­kir­ja­le Kol­ga staa­dio­ni koh­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad meis­ter­da­sid jõu­lu­de eel vap­ru­se­hel­meid