Üks küsimus

85
Meeli Kuul

Lah­ku­si­te juu­ni al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi ame­ti­ko­halt. Üle poo­le aas­ta ole­te koos­ta­nud Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2023-2028, mis saab aren­gu­ka­vast eda­si?

Vas­tab Kuu­sa­lu val­la en­di­ne aren­dus­juht MEE­LI KUUL:
„Ala­tes 5. juu­nist ei töö­ta ma enam Kuu­sa­lu val­la aren­dus­ju­hi­na ja järg­mi­sest nä­da­last plaa­nin asu­da uue­le töö­ko­ha­le tei­se tööan­da­ja juur­de. Ku­ni uut töö­le­pin­gut po­le sõl­mi­tud, ei saa sel­lest roh­kem rää­ki­da.

Sa­mas olen põ­hi­mõt­te­li­selt val­mis Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se­ga eral­di lep­pe alu­sel jät­ka­ma, na­gu on val­la­va­lit­su­se soov, ja te­ge­ma sel­li­se­le ta­se­me­le, et saaks esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le tut­vu­mi­seks. Val­la­va­lit­sus te­ge­leks eda­si aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kus­ta­mi­se ja et­te­pa­ne­ku­te­ga, ka ­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des aru­ta­mi­se ja muu­de sea­du­ses et­te­näh­tud toi­min­gu­te­ga. Uuel aren­dus­ju­hil oleks aru­saa­da­valt kee­ru­li­ne poo­li­kut aren­gu­ka­va üle võt­ta ja jät­ka­ta.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se 16. no­vemb­ril 2022 vas­tu võe­tud ot­su­se­ga. Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se ees­märk on saa­da või­ma­li­kult kaa­saeg­ne töö­do­ku­ment aren­dus­te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks ning lep­pi­da kok­ku järg­mi­se kuue aas­ta ees­mär­gid, te­ge­vu­sed ja in­ves­tee­rin­gud.

Es­malt ko­gu­si­me in­fot. No­vemb­ris oli koo­so­lek Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te­ga, det­semb­ris kut­su­si­me koo­so­le­ku­le kü­la­va­ne­mad ning toi­mus val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud.

Ja­ga­si­me aren­gu­ka­va seits­mes­se foo­kus­vald­kon­da: et­te­võt­lus ja tu­rism; ha­ri­dus- ja noor­soo­töö; kul­tuur ja sport; elu- ja loo­dus­kesk­kond; sot­siaal­tee­mad; ta­ris­tu ja kom­mu­naal­ma­jan­dus ning val­la juh­ti­mi­ne ja ko­gu­kon­nad.

Kok­ku on toi­mu­nud 23 vald­kond­lik­ku koo­so­le­kut, kuu­lu­ta­si­me nen­dest eel­ne­valt val­la ko­du­le­hel, Fa­ce­boo­kis ja Sõ­nu­mi­too­jas. On vä­ga tä­nu­väär­ne, et ini­me­sed tu­lid oma va­bast ajast koo­so­le­ku­te­le ja rää­ki­sid kaa­sa val­la aren­gu kü­si­mus­tes. Kesk­mi­selt osa­le­sid igal koo­so­le­kul ehk töö­rüh­mas küm­me­kond ini­mest. Ka olid eral­di aru­te­lud val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­nis, val­la ea­ka­te esin­da­ja­te­ga, ka­lan­du­sü­hin­gu­ga. Foo­kus­vald­kon­da­de si­su on enam-vä­hem koos.

Ha­ri­du­se tee­mal eral­di aru­te­lu­sid ei tei­nud, sest vo­li­ko­gu kin­ni­tas tä­na­vu ke­va­del ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va ja noor­soo­töö aren­gu­ka­va ning pol­nud mõ­tet dub­lee­ri­da, val­la aren­gu­ka­vas­se saab sealt võt­ta prio­ri­teet­se­ma.

Et­te­pa­ne­kuid on aren­gu­ka­va pro­jek­ti teh­tud küm­neid ning sel­le ko­gu­maht võib ku­ju­ne­da üs­na pi­kaks. Kui aren­gu­ka­va pro­jekt on kok­ku kir­ju­ta­tud ja val­la­va­lit­sus suu­nab ava­li­kus­ta­mi­se­le, on kõi­gil või­ma­lus aren­gu­ka­va osas veel kaa­sa rää­ki­da ja et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da. Lõ­puks kin­ni­tab aren­gu­ka­va Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu hil­je­malt ok­toob­ris 2023.“

Eelmine artikkelKiiu uus män­gu­väl­jak on ehi­ta­tud EK­RE ja val­la ra­ha­ga
Järgmine artikkelAnija Mõisa Halduse nõukogu