Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­riks va­li­ti AND­RUS NI­LISK

1583
ANDRUS NILISK.

MTÜ Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) uus te­gev­juht asub ame­tis­se 3. au­gus­til.

Ani­ja val­la Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk, kes töö­tab prae­gu Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na, va­li­ti Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­ju­hiks roh­kem kui 50 kan­di­dee­ri­nu seast.

„Kut­su­si­me vest­lu­se­le küm­me kan­di­daa­ti, lõ­puks jäid sõe­la­le kaks. And­rus Ni­lisk jät­tis vä­ga as­ja­li­ku ja en­tu­siast­li­ku mul­je, usu­me, et ta võib ühist­rans­por­di­kes­kust eda­si viia,“ üt­les Põh­ja-Ees­ti ÜTK ju­ha­tu­se esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja.

Ta li­sas: „Ot­sus­ta­vaks sai, et And­rus Ni­lisk on töö­ta­nud lo­gis­ti­ka alal ja tal on Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töö ko­ge­mus, see po­le küll pikk, kuid ta teab, kui­das oma­va­lit­sus toi­mib. Täh­tis on ka, et po­le hu­vi­de konf­lik­ti – ta po­le va­rem töö­ta­nud ühes­ki bus­siet­te­võt­tes, mis pa­kub mei­le tee­nust.“

And­rus Ni­lisk on 49aas­ta­ne, ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li lo­gis­ti­kain­se­ne­ri­na ning töö­ta­nud aas­taid lo­gis­ti­ka vald­kon­nas, kõi­ge kauem, um­bes küm­me­kond aas­tat ASis Tal­legg ja juus­tu­toot­mi­se­ga te­ge­le­vas OÜs Es­to­ver. En­ne Ko­se abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­ha­le asu­mist möö­du­nud aas­ta 1. sep­temb­ril töö­tas ASis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na jät­kab ta juu­li lõ­pu­ni, seal on te­ma ku­ree­ri­da ma­jan­dus­vald­kond.

„Ma ei ar­va­nud, et osu­tun ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­hi ko­ha­le va­li­tuks, aga ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da, ku­na olen peaae­gu ko­gu elu töö­ta­nud lo­gis­ti­ka vald­kon­nas ning elan maal, kus ühist­rans­port ei ole isee­ne­sest­mõis­te­tav lii­ku­ma saa­mi­se va­hend. Ehk õn­nes­tub sel­les val­las mi­da­gi pa­re­maks te­ha,“ lau­sus ÜTK uus te­gev­juht.

Ta li­sas, et po­le jõud­nud end veel uue töö­ga kurs­si viia, see­tõt­tu ei os­ka öel­da, kas ja mi­da soo­vib Põh­ja-Ees­ti ühist­rans­por­dis muu­ta: „Üks mõ­te, mi­da ka Ko­se val­las on kaa­lu­tud, on osa­li­ne nõud­lus­põ­hi­ne trans­port. Ko­ha­lik trans­port peaks põ­hi­ne­ma roh­kem nõud­lu­sel, mit­te ole­ma na­gu Kop­li tramm, mis sõi­dab ka siis, kui on tü­hi. Nõud­lus­põ­hi­se trans­por­di pu­hul saab met­sa­ta­lu ela­nik, kel on hom­me va­ja näi­teks Tal­lin­nas­se sõi­ta, tel­li­da en­da­le kind­laks kel­laa­jaks au­to, mis viib ta lä­hi­ma kes­ku­se­ni, kust saab bus­si­ga eda­si lin­na sõi­ta. Järg­mi­sel päe­val saab sa­ma au­to ve­da­da sa­ma­moo­di mõ­ne tei­se ko­ha ini­me­si. Si­su­li­selt on te­gu tak­so­tee­nu­se­ga, mis on vä­he­malt ha­jaa­sus­tu­ses tea­tud koh­ta­des kind­las­ti mõist­li­kum ja sood­sam la­hen­dus, kui iga­päe­va­ne buss kind­lal kel­laa­jal. Kuid sel­leks on va­ja ko­ha­lik­ku trans­por­di­võr­ku, tee­nu­sel po­le mõ­tet, kui au­to tel­li­da lin­nast.“

And­rus Ni­lisk ar­vas, et kind­las­ti ta­suks vaa­da­ta ka, kui­das on teh­tud mu­jal maail­mas.
„Me ei saa Ees­tit muu Eu­roo­pa­ga ses osas vä­ga võr­rel­da, sest meil po­le met­roo­sid, mis maal kii­res­ti lii­gu­vad, aga mi­ne tea, või­b-ol­la saa­me ol­la in­no­vaa­ti­li­sed. Rii­gi ees­märk võiks ol­la saa­da roh­kem ini­me­si ka­su­ta­ma au­to­de ase­mel ühist­rans­por­ti, sel­leks peaks ühist­rans­port ole­ma kind­las­ti sa­ma kii­re või ku­ni küm­me prot­sen­ti aeg­la­sem kui isik­lik au­to, kuid kok­ku­võt­tes sood­sam,“ rää­kis ta.

And­rus Ni­lisk kuu­lub Ees­ti Kes­ke­ra­kon­da ning ol­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu mit­me eel­mi­se koos­sei­su lii­ge. Li­saks on ta ak­tiiv­ne kü­lae­lu eest­ve­da­ja, on aas­taid ol­nud oma ko­du­kü­la Voo­se kü­la­va­nem. Ho­bi kor­ras te­ge­leb ma­he­põl­lu­ma­jan­du­se­ga, tal on 27 hek­ta­rit maad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. juunil
Järgmine artikkelLahendus Kehra parkimisprobleemile