Ühise Kodu ja Reformierakonna koalitsioonilepe Kuusalu vallas 2013-2017 KUUSALU VALD – KOHT, KUS ON HEA ELADA

1259

Kiius 31. oktoobril 2013

I. LAPSED, NOORED, HARIDUS

1. Tagame gümnaasiumihariduse jätkumise vallas kas siis riigigümnaasiumis või Kuusalu keskkoolis selle praegusel kujul.
2. Kaasajastame valla haridus­asutuste õpikeskkonnad.
3. Väärtustame häid õpetajaid – seame sisse Kuusalu valla aasta õpetaja aunimetuse.
4. Kindlustame igale Kuusalu valla lapsele koha lasteaias. Avame Kiius lasteaia, lõpetame Kolga lasteaia remondi, uuendame Vihasoo lasteaia-algkooli küttesüsteemi. Investeerime Kolga lasteaia ja Vihasoo lasteaia-algkooli ning Kuusalu aleviku mänguväljakutesse.
5. Alustame Kuusalu kunstide kooli remondiga.
6. Säilitame lastele mitmekülgsed huvitegevuse võimalused. Huviringid, trennid ja hariv kooliväline tegevus peab olema tagatud ning kättesaadav kõikidele Kuusalu valla lastele.
7. Koostame hiljemalt 1.06.2015 Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava.
8. Taotleme vahendeid Kolga kooli spordiplatsi renoveerimiseks.
9. Toetame noorte omaalgatust, hoogustame noortekeskuste tegevust Kuusalus ja Kolgas.

II. KULTUUR, SPORT, VABA AEG

10. Võtame vastu spordi-, kultuuri- ja noorsootöö arengukavad.
11. Jätkame traditsiooniliste rahvuskultuuriringide tegevuse toetamist valla eelarvest vähemalt selle praeguses mahus.
12. Toetame meie valla edukaid noorsportlasi ning andekaid noori loomeinimesi ja teadlasi.
13. Säilitame rahvamajade ja raamatukogude võrgustiku ning rahastamise vähemalt praegusel tasemel.
14. Toetame Viinistu ja Vihasoo rahvamajade renoveerimist europrojektide kaasrahastusega.
15. Taotleme fondidest vahendeid Rihumäele korraliku rulapargi ehitamiseks.
16. Toetame mitmekesiste professionaalsete kultuurisündmuste korraldamist (etendused, kontserdid, näitused, filmid) erinevates paikades Kuusalu vallas – toome väärt kultuuri kodu lähedale.
17. Väärtustame ja toetame Kuusalu valla loodus- ja kultuurimälestiste (kirikute, kalmistute jt) hoidmist, säilitamist ja võimalusel tähistamist.
18. Toetame Kolga muuseumi kui Kuusalu kihelkonna ajaloopärandi säilitaja ja mäluasutuse tegevust.
19. Toetame täiendavalt neid spordi- ja kultuuriseltse, mille tegevus on suunatud õpilastele või mille tegevuses osalevad koolinoored.
20. Investeerime Kolgaküla rahvaspordi rajatistesse. Loome valla tervise- ja suusaradade ühise hooldamise süsteemi ning leiame kohti uute rajamiseks. Rajame Rihumäele kooli männikusse valgustatud kepikõnni- ja suusaraja.
21. Otsime võimalusi koostöös maanteeameti jt riiklike struktuuridega kergliiklusteede võrgu laiendamiseks. (Ühendame Kiius uue ja vana kergliiklustee ning Käli-Andineeme, Loksa-Kolgaküla, Rihumäe-Salmistu, Kiiu-Valkla, Männiku-Kolga-Pudisoo jt).
22. Toetame Eduard Ahrensi ausamba rajamist Kuusalu pastoraadi aeda.

III. EAKAD JA ABIVAJAJAD

23. Koostame sotsiaalvaldkonna arengukava 1.06.2015.
24. Loome võimalused kaasaegse eakate pansionaadi rajamiseks.
25. Jälgime toimetulekuraskustega perede olukorda ning vajadusel osutame neile lisaabi.
26. Säilitame sotsiaaltoetuste süsteemi ja tagame abivajajatele toimetuleku.
27. Loome vastavalt vajadusele juurde sotsiaalelamispindu.
28. Jätkame eakate ühistegevuse ja omaalgatuse toetamist. Toetame Murtud Rukkilille Ühingut, Ida-Harju Invaühingut, vallas tegutsevaid kogudusi, Kuusalu Lasterikaste Perede Seltsi, Kuusalu Lastekaitse Seltsi ja teisi sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid kohalikke ühinguid.
29. Parandame sotsiaalhoolduse valdkonna teenuste kättesaadavust. Kaardistame kitsaskohad ja selgitame koostöös külavanematega välja kõik potentsiaalsed abivajajad.
30. Aitame luua koostöös riigiga juurde sotsiaalvaldkonda töökohti, et jõuda abivajajateni.
31. Laiendame sotsiaalkeskuse teenuseid ja avame -keskuse filiaalid Kolgas ja Kiius.

IV. TARISTU JA KESKKOND

32. Koostame vallateede remondi ja arendamise kava 01.01.2015. aastaks. Kindlustame selle täitmiseks piisava rahastuse vallaeelarvest ning otsime aktiivselt lisavahendeid teedevõrgu täiustamiseks.
33. Korrastame Kuusalu, Kiiu ja Kolga tänavad. Remondime külateid ja jätkame enamsõidetavate teede tolmuvabaks muutmist.
34. Rajame Kolga kooli juurde bussiootepaviljoni.
35. Investeerime külade veesüsteemidesse,    osaleme    haja­asustuse programmides.
36. Hoiame planeeringute abil üldkasutatavad rannaalad avatuna ning kaitseme väljakujunenud looduskeskkonda, eraldame raha randade arenguks ja korrashoiuks.
37. Esindame jõuliselt vallaelanike huve läbirääkimistes ühistranspordi korraldajatega, et parandada bussiliinide katvust ning kindlustada bussiaegade stabiilsust, et vallaelanikel oleks võimalik saada mitte ainult linna tööle vaid ka osa seal pakutavast õhtusest kultuurielust.
38. Korraldame kampaaniaid elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.
39. Koostame koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu jt seadusandjale ettepanekuid eriseaduste muutmiseks (metsaseadus, maapõueseadus, kalapüügiload jne), et tagada meile ja meie tulevastele põlvedele elamisväärne elukeskkond Kuusalu vallas.
40. Aitame heakorrastamist vajavate hoonete omanikel neid korda teha, käivitame kampaania „Majad korda“,
41. Renoveerime säästlikult Kiiu mõisa peahoone, taastame selle kauni ajaloolise välisilme.
42. Otsime koostöös Eesti riigiga võimalusi Kolga mõisaansambli hävingust päästmiseks. Seisame selle eest, et unikaalset mõisaansamblit ei tükeldataks.
43. Parandame valla heakorda, teeme pingutusi koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega valla puhastamiseks kasutusest välja langenud ehitiste varemetest.
44. Säilitame ja hoiame meie valla imelist looduskeskkonda ja Lahemaa Rahvuspargi pärandit, osaleme elukeskkonna arendamises, eelistades kohaliku kogukonna soove ja vajadusi.
45. Edendame Salmistu ja Tapurla sadamaid koostöös teiste Eesti väikesadamate võrgustikku kuuluvate sadamatega. Taotleme EL fondide vahendeid sadamate renoveerimiseks.
46. Rajame Andineeme randa parkla, püüame koostöös RMK ning teiste maaomanikega leida lahenduse parkimis­probleemidele ka teistes üldkäidavates supluskohtades, pidades silmas eelkõige vallarahva huve.

V. KOGUKOND, VABA­ÜHENDUSED

47. Toetame oma tegevustega kuvandit aktiivsest ja kaasavast vallast, kus on tugevalt kokkuhoidvad kogukonnad. Teeme tõhusat koostööd valla vaba­ühenduste ja külavanematega.
48. Uuendame külavanema statuudi, anname uue hingamise Kuusalu külavanemate kogu tegevusele.
49. Kaasame asjasse puutuvaid kogukondi vallaelu oluliste otsuste ettevalmistusse.
50. Taastame alates 2014. aastast majandussurutise tõttu peatunud külade ühistegevuse rahastamise.
51. Suurendame toetusi vabaühendustele valla rahvale suunatud tegemisteks.
52. Toetame vabatahtlikke päästjaid, kogukondlikke korrakaitseseltse ja Kaitseliitu.

VI. VALLA JUHTIMINE. ETTEVÕTLUS

53. Ajakohastame valla arengukava ning alustame 2014. aastal uue üldplaneeringu koostamise.
54. Töötame välja ja rakendame valla turundusstrateegia. Turundame valda kui head elu- ja ettevõtluskeskkonda .
55. Tihendame koostööd vallas tegutsevate ettevõtjatega. Kutsume ellu Kuusalu valla ettevõtjate ümarlaua.
56. Arendame koostööd ettevõtluse edendamiseks Harjumaa ettevõtluskeskuse, Töötukassa, Lahemaa Kaugtöökeskusega
57. Hoiame ajakohasena info ettevõtete vajaduse ning vallas saadaoleva tööjõu kohta.
58. Kiirendame uute töö- ning elukohtade loomisega seonduvaid protsesse, eelkõige vastavate detailplaneeringute ning ehitus- jt lubade menetlemist.
59. Koostame valla poolt osutatavate teenuste teenusstandardid. Toome vallajuhtimise elanikele lähemale – vallaametnik on vallaelaniku abimees ja nõuandja.
60. Kutsume ellu regulaarsed rahvakoosolekud, kus inimesed saavad kohtuda valitutega, esitada neile küsimusi ning saada tagasisidet tehtu ja teoksil oleva kohta. Korraldame kahel-kolmel korral aastal avalikke volikogu väljasõiduistungeid.
61. Kaasajastame valla kodulehe. Hoiame valla elanikke pidevalt kursis vallavolikogu ja -valitsuse tegevusega ning kõige tähelepanuväärse toimumisega vallas .
62. Oleme nähtavad sotsiaal- ja traditsioonilises meedias. Kindlustame koostöös ajalehe kaasomanikega, et Sõnumitooja jõuaks iga perekonna postkasti vähemalt üks kord kuus .
63. Teeme paremate kogemuste omandamiseks koostööd naaberomavalitsustega ja sõprusvallaga ning teiste organisatsioonidega. Otsime võimalusi sõprusvaldade võrgustiku laiendamiseks eelkõige koolide, kultuuri-, spordi- jt seltside tasandil.
64. Kaasame valla arendamiseks Euroopa Liidu struktuurivahendeid.

VII. KOALITSIOONI TOIMIMINE. VASTUTUSJAOTUS

65. Koalitsiooni moodustavad kõik valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna nimekirjast vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud isikud.

Avaldatud lühendatud kujul.

Eelmine artikkelFalco Cupilt 4 medalit
Järgmine artikkelAdvendiaeg on alanud ja kuuskedel süüdati küünlad