Tuu­ma­jaa­ma või­ma­li­ke asu­koh­ta­de seas on Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald

123
Tuu­mae­ner­gia töö­rüh­ma ruu­mia­na­lüü­si tu­le­mu­sel tuu­ma­jaa­ma jaoks lei­tud või­ma­li­ke asu­koh­ta­de kaart. Roosa ala on välistavate kriteeriumitega. Sinisega sobivad asukohad ja rist on peale märgitud Pakri poolsaarele, mis samuti välistatakse. Sobivamate kohtadena on märgitud Loksa, Kunda, Toila ja Varbla.

Va­ba­rii­gi va­lit­su­se moo­dus­ta­tud tuu­mae­ner­gia töö­rühm ava­li­kus­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val tuu­me­lekt­ri­jaa­ma ja ka­su­ta­tud tuum­kü­tu­se lõpp­la­dus­tus­pai­ga või­ma­li­ke asu­koh­ta­de ruu­mia­na­lüü­si. So­bi­vaid asu­koh­ti lei­ti Ees­ti ran­ni­kua­lal kok­ku 15. Sot­siaal­ma­jan­dus­li­ku ana­lüü­si tu­le­mu­se­na on tu­ge­vaim re­gio­naal­ne po­si­tiiv­ne mõ­ju neist nel­jas piir­kon­nas – põh­ja­ran­ni­kul Lok­sal, Kun­das ja Toi­las ning Lää­ne-Ees­tis Varb­las.

Lok­sa koh­ta on töö­rüh­ma aruan­des kir­jas, et po­tent­siaal­ne piir­kond asub lin­nas ja vä­he­sel mää­ral Kuu­sa­lu val­las. Sot­siaal­ma­jan­dus­li­ku ana­lüü­si ta­be­lis on mär­gi­tud po­si­tiiv­seks töös­tu­sa­la lä­he­dust. Või­ma­lik tuu­ma­jaam suu­ren­daks ka­ha­ne­va rah­vas­ti­ku­ga Lok­sa lin­na de­mog­raa­fi­list jät­ku­suut­lik­kust, aval­daks po­si­tiiv­set mõ­ju ava­li­ke tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se­le, aren­daks et­te­võt­lust, suu­ren­daks ela­ni­ke se­ni rii­gi kesk­mi­sest ma­da­la­maid sis­se­tu­le­kuid, oma­va­lit­su­se fi­nants­või­me­kust ja kin­nis­va­ra aren­du­si.

Üle­jää­nud 11 asu­ko­hast kaks on Kuu­sa­lu val­las – töö­rüh­ma aval­da­tud kaar­di jär­gi Uu­ri ja Sal­mis­tu piir­kon­nas.

Päev en­ne ava­li­kus­ta­mist kor­ral­das kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium po­tent­siaal­se­te asu­koh­ta­de tut­vus­ta­mi­seks oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le vee­bi­koh­tu­mi­se.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et piir­kon­di tut­vus­ta­ti ül­di­se­malt, konk­reet­se­test kü­la­dest ei rää­gi­tud: „Too­ni­ta­ti, et ana­lüü­si­ti, kus teo­ree­ti­li­selt võiks rah­vus­va­he­lis­te­le nõue­te­le vas­tav tuu­ma­jaam ol­la. Kas jaam tu­leb, se­da po­le ot­sus­ta­tud. Ana­lüü­si tu­le­mus esi­ta­tak­se va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le, kes ot­sus­tab, mi­da sel­le in­fo­ga eda­si te­hak­se, ning lõ­puks ot­sus­ta­tak­se, kas Ees­ti­le on va­ja tuu­ma­jaa­ma.“

Kü­si­mu­se­le, kui­das suh­tub tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mis­se Ees­tis­se, vas­tas val­la­va­nem, et tuu­mae­ner­gee­ti­kast rää­ki­des kan­gas­tub pal­ju­de­le Tšer­no­bõ­li ka­tast­roof, mis oli 37 aas­tat ta­ga­si: „Tea­dus ja teh­no­loo­gia on sel­le aja­ga pal­ju are­ne­nud ning kui teos­ta­mi­se faa­si jõua­me, ela­me veel hoo­pis tei­ses ajas. Sa­mas, kui­das La­he­maa rah­vus­park ja tuu­ma­jaam kok­ku so­bik­sid?“

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kin­ni­tas sa­mu­ti, et tuu­ma­jaa­ma täp­sest Lok­sa asu­ko­hast vee­bi­koh­tu­mi­sel ei rää­gi­tud: „Tuu­ma­jaa­ma­le on va­ja pal­ju vett ja mi­da sü­ga­vam me­ri, se­da pa­rem. Ha­ra laht on ko­ha­ti 90 meet­rit sü­gav. Sa­mas po­le kin­del, kas üld­se ot­sus­ta­tak­se, et Ees­tis­se tuu­ma­jaam tu­leb. Kui­gi võiks tul­la, sest tuulikute, päikesepaneelide ja teis­test rii­ki­dest kul­ge­va­te elekt­ri­kaab­li­te pea­le lootmine ei taga veel garanteeritud energiavõimekust. Ehi­tus võ­tab pal­ju ae­ga, soom­la­sed te­gid oma uut jaa­ma 20 aas­tat. Kui ko­ha­va­lik isegi lan­geb Lok­sa kandile, kaa­sa­tak­se ka Kuu­sa­lu vald, aga är­me se­da nah­ka pilt­li­kult öel­des en­ne par­gi, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus ja rii­gi­ko­gu pole põhimõttelist otsust langetanud.“

Eelmine artikkelKehra Koss 2023 võitis Aegviidu AEX
Järgmine artikkelAh­ren­si kon­ve­rents Tal­lin­nas