Tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­se ruu­mi- a­na­lüü­si tu­le­mu­ste tutvustus Loksal

447
Tuu­ma­töö­rüh­ma koor­di­naa­tor REE­LI­KA RUN­NEL näi­tas Loksal pil­te eri­ne­va­test tuu­ma­reak­to­ri­test, mis sar­na­ne­vad ta­va­lis­te töös­tus­hoo­ne­te­ga.

„Kõik va­li­kus­se jää­nud 15 koh­ta Ees­ti ran­ni­kua­la­del on prae­gu võrd­sed va­rian­did,“ kin­ni­tas Ske­past&Puh­kim OÜ pla­nee­rin­gu­te osa­kon­na juht TRIIN LEP­LAND.

Kol­ga­kü­la ela­nik Mih­kel Tiks kü­sis kol­ma­päe­val, 17. mail Lok­sa kul­tuu­ri­ma­jas kor­ral­da­tud in­fo­koo­so­le­kul, et miks tul­di tuu­ma­jaa­ma asu­ko­ha­va­li­kust rää­ki­ma nii va­ra, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus ei ole veel ot­sus­ta­nud, kas Ees­tis­se ra­ja­tak­se tuu­mae­lekt­ri­jaam, ja ka asu­koh­ta ei ole va­li­tud.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na nõu­nik Alan Rood vas­tas, et kui ava­li­kus­ta­ti ruu­mia­na­lüü­si tu­le­mu­sed ning eral­di ni­me­ta­ti, et Lok­sal, Kun­das, Toi­las ja Varb­las oleks tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­sel tu­ge­vaim re­gio­naal­ne po­si­tiiv­ne mõ­ju, ha­ka­ti aja­kir­jan­du­ses tuu­ma­jaa­ma asu­koh­ta­de­na esi­le too­ma neid nel­ja piir­kon­da.

„Ot­sus­ta­si­me, et käi­me ko­ha­peal, sel­gi­ta­me ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le ot­se ja vas­ta­me kü­si­mus­te­le,“ lau­sus ta ning li­sas, et oleks taht­nud koh­tu­mi­sel nä­ha ka Kuu­sa­lu val­la esin­da­jaid. Tuu­ma­jaa­ma ühe või­ma­li­ku asu­ko­ha­na on ruu­mia­na­lüü­sis mär­gi­tud 15 po­tent­siaal­se piir­kon­na seas Sal­mis­tu piir­kon­d Kuu­sa­lu val­las.

„Tal­lin­nas tut­vus­ta­me tuu­ma­jaa­ma ja ka­su­ta­tud tuum­kü­tu­se lõpp­la­dus­tus­pai­ga ruu­mia­na­lüü­si tu­le­mu­si 31. mail. Kel hu­vi, saab tul­la mi­nis­tee­riu­mi­te ühis­hoo­nes­se või osa­le­da Team­si vir­tuaal­koo­so­le­ku­te kesk­kon­na va­hen­du­sel. Koo­so­lek sal­ves­ta­tak­se ja on või­ma­lik jä­re­le vaa­da­ta,“ üt­les ta.

Kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri nõu­nik, tuu­ma­töö­rüh­ma koor­di­naa­tor Ree­li­ka Run­nel rää­kis, et tuu­mae­ner­gia ka­su­tu­se­le­võt­tu ana­lüü­si­val töö­rüh­mal tu­leb käe­so­le­va aas­ta lõ­puks esi­ta­da aruan­ne va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le, kes saa­dab Eestisse tuumajaama rajamise eel­nõu eda­si rii­gi­kok­ku. Rii­gi­ko­gu võib en­ne ot­sus­ta­mist pan­na tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­se kü­si­mu­se rah­va­hää­le­tu­se­le. Lõp­li­ku ot­su­se võiks rii­gi­ko­gu lan­ge­ta­da eel­da­ta­valt 2024. aas­ta esi­me­ses poo­les.

Kui riigikogu ot­sus­tab, et tuu­ma­jaa­ma ei ra­ja­ta, lõ­pe­tab tuu­ma­töö­rühm te­ge­vu­se ja ma­ter­ja­lid jää­vad seis­ma. Kui rii­gi­ko­gu lan­ge­tab ot­su­se tuu­ma­jaa­ma ra­ja­mi­se ka­suks, al­gab täp­ne asu­ko­ha­va­lik. Et­te­val­mis­tus­tööd võ­ta­vad ae­ga 10-15 aas­tat, mis tä­hen­dab, et tuu­mae­lekt­ri­jaam võiks me rii­gis tööd alus­ta­da 2035. aas­tal.

Ree­li­ka Run­nel kir­jel­das, et Ees­tis­se võiks ehi­ta­da väi­ke­se moo­dul­reak­to­ri, mis te­hak­se suures osas te­ha­ses val­mis ja pan­nak­se ko­ha­peal kok­ku. Maail­mas aren­da­tak­se sel­li­seid re­ak­to­reid üle 80 mu­de­li. ÜRO eks­per­did on öel­nud, et va­li­da tu­leks sel­li­ne jaam, mida on ju­ba elekt­ritootmiseks katsetatud ja teh­no­loo­gia on häs­ti tun­tud.

Ske­past&Puh­kim OÜ pla­nee­rin­gu­te osa­kon­na juht Triin Lep­land sel­gi­tas, kui­das või­ma­li­kud 15 asu­koh­ta väl­ja va­li­ti. Alu­seks võe­ti kaks st­se­naa­riu­mi – ava­tud ja su­le­tud jahutussüsteemiga jaa­ma­d. Vä­lis­ta­ti ko­had, kus po­le piisavalt ja­hu­tus­vett. Olu­li­ne on ka kau­gus rii­gi­pii­rist. Suletud jahutussüsteemiga reak­to­ri­le on va­ja maad um­bes 33 hek­ta­rit, avatud süsteemi pu­hul on ter­ri­too­riu­mi mi­ni­maal­ne suu­rus 16 hek­ta­rit. Kesk­kon­na­mõ­ju ha­ka­tak­se ana­lüü­si­ma ja teh­no­loo­gi­lis­te kri­tee­riu­mi­de alu­sel asu­koh­ta va­li­ma ju­hul, kui on ot­sus­ta­tud, et tuu­ma­jaam tu­leb Ees­tis­se. Lok­sal võiks tuu­ma­jaam asu­da lõu­na pool, sest põh­ja ja lää­ne pool on ela­mud ning töös­tu­sa­la.

Cu­mu­lus Con­sul­ting OÜ te­gev­juht Jaan Urb te­gi üle­vaa­te tuu­ma­jaa­ma sot­siaal­ma­jan­dus­li­kest mõ­ju­dest. Ole­ne­valt reak­to­ri tüü­bist on tuu­ma­jaa­ma va­ja 100-600 töö­ta­jat, koos pe­re­liik­me­te­ga ko­liks jaa­ma lä­he­dus­se 620-1860 ini­mest. Hoo­gus­tuks kin­nis­va­ra aren­dus.

Ta põh­jen­das, kui­das Lok­sa linn sat­tus nel­ja esi­le too­dud asu­ko­ha sek­ka ja mil moel eden­daks tuu­ma­jaam ko­ha­lik­ku elu. Vii­ma­se viie aas­ta­ga on Lok­sa kao­ta­nud 24 prot­sen­ti ela­nik­kon­nast, tuu­ma­jaa­ma­ga tu­leks ela­nik­ke juur­de ku­ni 48 prot­sen­ti. Mak­su­tu­lu vä­he­ne­mi­ne on Lok­sal ol­nud vii­mas­tel aas­ta­tel Ees­ti suu­rim – 6 prot­sen­di võr­ra aas­tas. Kui tuu­ma­jaa­ma­ga li­san­dub piir­kon­da Ees­ti ka­he­kord­se kesk­mi­se pal­ga­ga töö­ta­jaid, kas­vab mak­su­tu­lu, sa­mu­ti ko­ha­li­ke tee­nus­te maht ja kva­li­teet, suu­re­neb oma­va­lit­su­se fi­nants­või­me­kus. Lok­sa koo­lis ja las­teaias on jää­nud lap­si vä­he­maks – las­teaiaea­li­si on 20 prot­sen­ti vä­hem, koo­liea­lis­test kol­man­di­ku võr­ra. Tuu­ma­jaa­ma tu­le­ku­ga suu­re­neb õpi­las­te ja las­teaia­las­te arv, Lok­sa las­teaias ja koo­li­ma­jas ruu­mi ja­gub.

Jaan Urb näi­tas ka Ees­ti kesk­mi­se töö­ta­su ta­be­lit piir­kon­da­de kau­pa. Lok­sal on kesk­mi­ne töö­ta­su jää­nud Ees­ti kesk­mi­sest 370 eu­ro võr­ra ma­da­la­maks.

Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la lau­sus koh­tu­mi­sel, et Lok­sa linn on tuu­ma­jaa­ma­le ideaal­ne asu­koht: „All on 50meet­ri­ne sa­vi­kiht, ve­si on ko­he sa­da­ma lä­he­dal 30 meet­ri sü­ga­vu­ne ja Ha­ra laht kau­ge­mal ku­ni 90 meet­rit sü­gav. Vett oleks jaa­ma ja­hu­ta­mi­seks pal­ju, 16 hek­ta­rit leiaks va­ba maad jaa­ma ter­ri­too­riu­miks, tuu­ma­jaam kü­taks ära ko­gu lin­na. Hil­ju­ti al­ga­ta­ti Lok­sal 70 krun­di­ga ja kõr­val Lok­sa kü­las 20 krun­di­ga ela­mua­ren­du­se pla­nee­ring.“

Esi­ne­jad too­ni­ta­sid, et mi­da­gi ei ole veel lõp­li­kult ot­sus­ta­tud, ja juh­ti­sid tä­he­le­pa­nu, et kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel on aval­da­tud tuu­ma­töö­rüh­ma te­ge­vu­se ük­si­kas­ja­lik in­fo, ka koh­tu­mis­te pro­to­kol­lid. Lok­sa kul­tuu­ri­ma­jas oli ini­me­si 30 rin­gis, neist mõ­ned ka naa­ber­kü­la­dest.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAruküla/Mistra tuli Eesti naiste käsipallimeistriks