Tutvuge Juminda poolsaare arengukavaga 2011-2016

1230

Arengukava olemasolu aitab taotleda fondidest küladesse toetusrahasid.

MTÜ Juminda Poolsaare Korrakaitse eestvedamisel sai valmis Juminda poolsaare arengukava, mis hõlmab Hara, Virve, Tapurla, Juminda, Tammistu, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Pedaspea ja Pudisoo külasid. MTÜ sai arengukava koostamiseks kohaliku omaalgatuse programmist möödunud aastal toetust 17 208 krooni. Töögruppe moodustati neli: taristu, turvalisus ja keskkond; ettevõtlus ja turism; koostöö, infovahetus ja identiteet; traditsioonid ja vaba aeg.
Neisse kutsuti osalema külade esindajad ja piirkonnaga seotud aktiivsed inimesed. Arutelud toimusid veebruaris ja märtsis Leesi rahvamajas. Koostati SWOT-analüüs poolsaare tugevatest ja nõrkadest külgedest, ohtudest ning võimalustest. Mõttetalgutel pandi kirja piirkonna niiöelda probleemidepuu.

Arengukava kirjutas kokku MTÜ Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskused eesotsas Melika Kindeliga. Ülevaate poolsaare ajaloolisest taustast koostas Anu Eek-Mägi Juminda külast. Kokkuvõtteks Juminda poolsaare asustusest ja rahvastikust kasutati Liis Truve uurimustööd.

Visioonis aastaks 2016 on kirjas, et eesmärk on kujundada Juminda poolsaarest turvaline ja kaasaegne elukeskkond, mis on suunatud arengule, ja seal elab tegus ning hooliv mereäärne kogukond.

Soov on saada korda piirkonna teedevõrgustik; tagada kvaliteetsed interneti-, elektri- ja sideühendused; arendada välja väikesadamad; saavutada stabiilne ühistranspordikorraldus ja nõuetele vastav joogivesi.

Suur rõhk on turismil: eksklusiivne elamusturism, matkarajad, hooldatud vaatamisväärsused, uued turismiobjektid ja puhkekohad, Leesi rahvamajja võiks teha kaugtöökeskuse. Kirjas on ühe eesmärgina ka piirkonna ettevõtjate koostöö ning ühine turustamine.

Infovahetamiseks on kavas välja arendada poolsaare veebileht, küladesse panna infotahvleid-kaarte. Eesmärk on saada küladesse kõigile taludele nimesildid ning korrastada teeviidad jms.

Eesmärkide elluviimiseks on koostatud tegevuskava, vastutajad ja võimalikud koostööpartnerid.

Arengukavaga saab tutvuda Leesi küla kodulehel www.leesi.ee, see on köidetuna olemas ka Leesi rahvamajas ja Kiius Kuusalu vallamajas ning antud üle külavanematele.

Melika Kindel: „Kõik Juminda poolsaare külad on oodatud lisama arengukavale enda küla arengu- või tegevuskavasid. Poolsaare arengukava on pigem üldsõnaline, kui küla soovib projektirahastuse toel midagi korda saata või rajada, siis oleks hea, kui oleks olemas ka iga küla konkreetne tegevuskava.
Praegu on olemas Leesi ja Kolga-Aabla arengukavad, neid ka arvestasime poolsaare arengukava kokku pannes ning on selle esimesed lisad. Piirkonna kõik külad võiksid nüüd meie põhidokumendist lähtuvalt koostada selle lisana tegevuskava.“

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail