Turis­mi­mes­sil olid ka Vi­sit La­he­maa, Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du toot­jad ja Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­kus

25
Loo­dus­gii­did Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gu mes­si­bok­sis. Va­sa­kult kolmas on Rei­mann Ret­ke­de juht MART REI­MANN, re­ba­se­müt­si­ga Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­ku­se eest­ve­da­ja PRIIT AD­LER.

Tal­lin­nas toi­mus Ees­ti Näi­tus­te mes­si­kes­ku­ses nel­ja­päe­vast lau­päe­va­ni, 8.-10. veeb­rua­ri­ni tu­ris­mi­mess Tou­rest 2024, mi­da kor­ral­da­jad rek­laa­mi­sid Bal­ti­maa­de suu­ri­ma tu­ris­mi­mes­si­na. Mes­sil olid esin­da­tud ka Ida-Har­ju­maa tu­ris­miet­te­võt­jad. Osa­le­ja­te hin­nan­gul oli mes­si­kü­las­ta­jaid tä­na­vu vä­hem, kui on ol­nud va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, ning aval­da­sid ar­va­must, et üks põh­jus võis ol­la seekordne messipileti kallim hind.

Puh­ka Ees­tis hall
Puh­ka Ees­tis hal­lis rek­laa­mi­sid La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu liik­med Vi­sit La­he­maa kau­ba­mär­ki ja La­he­maal pa­ku­ta­vaid tu­ris­mi­või­ma­lu­si. Vi­sit La­he­maal tä­na­vu eral­di mes­si­bok­si ei ol­nud, oldi Lää­ne-Vi­ru­maa mes­si­bok­sis, ja­ga­ti trü­ki­seid ja La­he­maa Rin­gi kaar­te. Nel­ja­päe­val oli ko­hal La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­ja ja eest­ve­da­ja Kai­sa Lin­no. Ree­del esin­das rah­vus­par­gi tu­ris­mi­te­gi­jaid La­he­maa gii­di­koo­li­tu­se lä­bi­nud Ma­ri-Liis Voh­li Käs­mus te­gut­se­vast OÜst Päi­ke­se­puu­du­tus. Lau­päe­val suht­les mes­si­kü­las­ta­ja­te­ga La­he­maa giid Leo Aa­del Va­na­mõi­sa OÜst.

Ida-Har­ju tei­sed tu­ris­miet­te­võt­jad olid koon­du­nud Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gu bok­si. Põh­ja-Kõr­ve­maalt oli mes­sil Uue­jär­ve Mat­ka­pe­sa, mil­le pe­re­nai­ne Ma­ri­lin Peh­ka on Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gu projektijuht. Uue­jär­ve Mat­ka­pe­sa kuu­lub ühen­dus­se Vi­sit Kõr­ve­maa, mis koon­dab Kõr­ve­maa ehk Aeg­vii­du-Pil­la­pa­lu-Jä­ne­da-Val­ge­ho­bu­se­mäe piir­kon­na enam kui 25 tu­ris­miet­te­võ­tet.

Loo­dus­tu­ris­mi ühin­gu bok­sis tut­vus­ta­sid end ka Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev OÜ Rei­mann Ret­ked, mil­le eest­ve­da­ja on Mart Rei­mann Saun­ja kü­last, ja Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­kus, mi­da ju­hib Priit Ad­ler Kuu­sa­lust. Priit Ad­ler tutvustas mes­sil ka Lää­ne-Vi­ru­maal asu­vat Puh­ta Vee Tee­ma­par­ki.

Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­kus ja Puh­ta Vee Tee­ma­par­gi alal said kü­las­ta­jad kee­ru­ta­da loo­si­ra­tast, või­de­tud mes­si­ra­ha on või­ma­lik ka­su­ta­da ka tee­nus­te eest ta­su­mi­sel.

Priit Ad­ler rää­kis, et mes­si­kü­las­ta­jad osalesid uuringus. Kü­si­mu­se­le, millisel aas­taa­jal ta­he­taks loo­du­ses­se tul­la, vas­ta­sid 48 prot­sen­ti, et ke­va­del, 67 prot­sen­ti soo­vi­sid tul­la su­vel, 33 prot­sen­ti sü­gi­sel ja 23 prot­sen­ti tal­vel. Kü­si­mu­se­le, kel­le­ga koos võik­sid min­na loo­du­ses­se, vas­ta­sid 54 prot­sen­ti, et koos oma pe­re­ga, 28 prot­sen­ti sõp­ra­de­ga, 12 prot­sen­ti töö­kol­lek­tii­vi­ga ning 26 prot­sen­ti pe­re ja sõp­ra­de­ga. Met­sas jal­gsi mat­ka­ta soo­vi­sid 60 prot­sen­ti, räät­sa­del lii­ku­da 40 prot­sen­ti, jalg­rat­ta­ga 24 prot­sen­ti vas­ta­nu­test.

Ela­mus­te ja mait­se­te hall
Tu­ris­mi­mes­si ela­mus­te ja mait­se­te hal­lis tut­vus­ta­ti Ees­ti toi­du­piir­kon­di. Ava­tud oli ka Põh­ja-Ees­ti toi­dua­la, kus sai maits­ta ko­ha­li­ke toi­du­toot­ja­te too­dan­gut ja rek­laa­mi­ti Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti raa­mes kor­ral­da­ta­vaid olu­li­se­maid et­te­võt­mi­si käe­so­le­val aas­tal. Igal mes­si­päe­val olid piir­kon­na toi­dua­lal oma too­de­te­ga ko­hal ja pak­ku­sid de­gus­tee­ri­mi­seks kaks väi­keet­te­võ­tet, kes on saa­nud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se.

Nel­ja­päe­val oli Ida-Har­just mes­sil Kiius te­gut­se­va Hi­pi­jää­tis OÜ eest­ve­da­ja Ai­ri Ari­k. Ta tut­vus­tas täis­kas­va­nu­te­le mõel­dud Pro­hip­pie­ted kau­ba­mär­gi kok­tei­li­jää­ti­seid ja nen­de ka­su­ta­mis­või­ma­lu­si. Lau­päe­val esin­das Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik­ku Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ee­sot­sas pe­re­nai­se Tii­na Kuu­le­ri­ga.

Üks suu­rim ühi­ne et­te­võt­mi­ne tu­leb 25. mail, kui La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ja Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­dup­ro­jek­ti koos­töö­na tä­his­ta­tak­se Eu­roo­pa kait­se­a­la­de päe­va, kor­ral­da­tak­se mat­ku ja pa­ku­tak­se Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu. Taas on tu­le­kul ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päev, mis toi­mub 8. sep­temb­ril, ning 12.-20. ok­toob­ril Põh­ja-Ees­ti res­to­ra­ni­de nädal.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti­de juht Eha Paas: „Kui­gi rah­vast oli messil vä­hem, täi­tis toi­du­hal­lis osa­le­mi­ne ees­mär­ki. Sa­mas tu­leb mõel­da, kas mess on edas­pi­di meie võr­gus­ti­ku jaoks kõi­ge mõist­li­kum rek­laa­mi­ka­nal.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAni­ja val­la jäät­me­val­da­ja­te ise­tee­nin­dus­por­taal