Tur­va­li­sus on koos­töös loo­dud väär­tus

835
JÜ­RI SIIM, Ees­ti Naab­ri­val­ve maa­kond­lik aren­dus­juht
JÜ­RI SIIM,
Ees­ti Naab­ri­val­ve
maa­kond­lik aren­dus­juht

Üha roh­kem on ini­me­sed ha­ka­nud tun­ne­ta­ma va­ja­dust kaits­ta oma va­ra ja tur­va­list elu­kesk­kon­da. Tih­ti on kuul­da öi­sel ajal rin­gi lii­ku­va­test võõ­ras­test au­to­dest. Ku­ri­kae­lad on „kü­las käi­nud“ val­ve­ta su­ve­ma­ja­des. Puh­ke­ra­joo­ni­des on sa­ge­li prob­lee­miks võõ­rad, kes ei al­lu kor­ra­le. Sel­li­sed juh­tu­mid on vii­nud ko­gu­kon­na ot­si­ma või­ma­lu­si tur­va­tun­de tõst­mi­seks.

En­da ja naab­ri­te elu­kesk­kond on või­ma­lik ühi­selt hoi­da tur­va­li­sem. Sel­leks pa­kub ideaal­seid tin­gi­mu­si naab­ri­val­ve, mis on oda­vaim tur­va­li­su­se tõst­mi­se viis. Ka po­lit­sei kor­ral­da­tud aru­te­lu­del tur­va­li­su­se pa­ran­da­mi­se tõst­mi­seks too­vad osa­võt­jad ühe või­ma­lu­se­na väl­ja naab­ri­val­ve te­ge­vu­se. Naab­ri­val­ve ees­märk on tõs­ta ela­ni­ke tur­va­li­sust nen­de en­di ak­tiiv­se te­gut­se­mi­se kaa­sa­bil. Ühin­gu te­ge­vus­se kaa­sa­tak­se naab­rid, po­lit­sei, ko­ha­lik oma­va­lit­sus ning MTÜ Ees­ti Naab­ri­val­ve.

Naab­ri­te koos­töö on piir­kon­na tur­va­li­su­se nur­ga­ki­vi, mis toi­mib põ­hi­mõt­tel hoo­li, mär­ka, rea­gee­ri. Naab­ri­val­ve abil on liht­sam saa­da naab­ri­te­ga tut­ta­vaks ja nii on ker­gem mär­ga­ta võõ­ras­te kaht­last te­ge­vust. Naab­ri­val­ve pla­ka­tid ja klee­bi­sed tee­vad piir­kon­na ka teis­te­le näh­ta­vaks. Vest­lus­test sek­to­ri­va­ne­ma­te­ga on sel­gu­nud, et ju­ba naab­ri­val­ve pla­ka­ti­te üles­sead­mi­ne loob tur­va­li­se­ma elu­kesk­kon­na.

Naab­ri­val­ve­sek­to­reid on loo­dud ena­mi­kus Ees­ti maa­kon­da­dest. Kok­ku on lii­tu­nud üle 11 000 ma­ja­pi­da­mi­se roh­kem kui 550 pai­gas. Aas­tas luuak­se kesk­mi­selt 25 uut naab­ri­val­ve­piir­kon­da. Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da­des on lii­tu­nud 22 ko­gu­kon­na ini­me­sed kok­ku 331 liik­me­ga.

Ees­ti Naab­ri­val­ve ühin­gult saab tel­li­da naab­ri­val­ve liik­me­te­le ja lii­tu­da soo­vi­ja­te­le tur­va­li­su­se-ala­seid koo­li­tu­si, kus osa­le­ja­te­le an­na­vad soo­vi­tu­si po­lit­sei, pääs­tea­me­ti, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ja naab­ri­val­ve esin­da­jad. Po­pu­laar­sed on maa­kon­da­des kor­ral­da­ta­vad Ohu­tus­päe­vad.

Ees­ti Naab­ri­val­ve on väl­ja töö­ta­nud tee­nu­se ka ük­si ela­va­te või suu­re osa päe­vast ük­si ko­dus veet­va­te ini­mes­te jaoks, kes või­vad õn­ne­tu­se kor­ral jää­da hät­ta abi kut­su­mi­se­ga. Ehk­ki pal­jud ük­si ela­vad ea­kad või puu­de­ga ini­me­sed saa­vad iga­päe­va­se elu­ga häs­ti hak­ka­ma, on rand­mel kan­tav häi­re­nupp õn­ne­tu­se kor­ral asen­da­ma­tu abi­va­hend. Õn­ne­tu­sest tea­dand­mi­seks pii­sab nu­pu­le va­ju­tu­sest ja ap­pi on val­mis rut­ta­ma koo­li­ta­tud va­ba­taht­lik – tut­tav ja usal­dus­väär­ne ini­me­ne lä­hi­kon­nast.

Hen­ry Ford on öel­nud: „Kui kõik lii­gu­vad eda­si koos, siis tu­leb kor­da­mi­nek isee­ne­sest.“ Koos te­gut­se­des oo­tab kor­da­mi­nek ka naab­ri­val­ve­ga lii­tu­jaid. Tu­leb vaid as­tu­da esi­me­sed sam­mud. Mõt­le ju­ba tä­na, kui­das en­dal on või­ma­lus ühes­koos naab­ri­te­ga muu­ta ko­du ja ko­duümb­rus tur­va­li­se­maks. Sõb­ra­lik nae­ra­tus ja ter­vi­tus naab­ri­le võiks ol­la esi­me­ne samm, et muu­ta tõe­li­seks ko­duks piir­kond, kus ela­te. Kui ai­tad naab­rit, ai­tab te­ma sind.

Lõ­pe­tu­seks veel mõ­ned liht­sad soo­vi­tu­sed. Ko­du ai­ta­vad tur­va­li­se­maks muu­ta kor­ra­lik uks ja lukk, uk­se­silm ai­tab kind­laks te­ha, kes on uk­se ta­ga. Ka ko­dus ol­les võiks vä­lis­uk­se hoi­da lu­kus, era­ma­ja pu­hul ka aias töö­ta­des, sest sin­na ei näe ega kuu­le, mis toi­mub tei­sel­ pool ma­ja. Pä­rast aia­töö­de lõ­pe­ta­mist tu­leks töö­riis­tad viia kuu­ri, keld­ris­se või ga­raa­ži. Sa­mu­ti tu­leks jalg­ra­tast pä­rast sõi­tu või muud spor­di­va­hen­did ka­su­ta­mi­se jä­rel viia maj­ja, kuu­ri või ga­raa­ži, need jä­re­le­val­ve­ta ae­da jät­tes on liht­salt oht neist il­ma jää­da.