Tule tu­le tu­le­mi­se­le!

531
ULVI RAND.

UL­VI RAND, Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht

Ees­ti Päe­va­leht kir­ju­tas 1999. aas­tal, kui lau­lu- ja tant­su­peo­tu­le tee­kond vii­ma­ti Kuu­sa­lu val­da lä­bis: „Ne­li­sa­da meet­rit en­ne Kuu­sa­lu val­la pii­ri kao­tas lau­lu­peo­tu­le vank­rit ve­da­nud ho­bu­ne ju­hi­ta­vu­se ja söös­tis li­gi poo­le­meet­ri­sest kraa­vi­per­vest al­la, ini­me­sed õn­ne­tu­ses vi­ga ei saa­nud. „Par­mud aja­sid ho­bu­se när­vi, loom hak­kas sa­ba­ga veh­ki­ma ning oh­jad keer­du­sid üm­ber sa­ba,” rää­kis kut­sar Va­hur Kot­kas. „Siis ar­vas ho­bu­ne, et kee­gi tu­leb sel­ja ta­gant rün­da­ma ja lõi tak­ka üles, et vaen­la­se­le pih­ta saa­da.” See­pea­le jäi Ar­ba­let­ti-ni­me­li­sel ho­bu­sel üks jalg vank­ris­se kin­ni. See eh­ma­tas loo­ma pä­ris ära ning ta ot­sus­tas teeäär­ses­se kraa­vi kee­ra­ta. Pealt­nä­gi­ja­te sõ­nul olid nad kind­lad, et puu­ra­tas­te­ga vank­rist jää­vad ai­nult pil­pad jä­re­le ning hin­na­list lau­lu­peo­tuld tu­leb ha­ka­ta met­sa alt ot­si­ma. Õn­neks van­ker ei pu­ru­ne­nud, tu­li ei kus­tu­nud ning kee­gi ei saa­nud ka vi­ga.”

Nüüd, 20 aas­tat hil­jem, on aeg uu­teks mä­les­tus­teks – tu­li tu­leb taas Har­ju­maa­le, lii­gub lä­bi Ani­ja, Ko­se, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Viim­si val­la. Tu­le tu­le­mi­ne on ava­mäng juu­be­li­peo­le, kan­nab lau­lu- ja tant­su­peo väär­tu­si ja vä­ge. 2019. aas­tal saab tu­le­tu­le­mi­se tra­dit­sioon 50-aas­ta­seks – esi­mest kor­da toi­mus üle-ees­ti­li­ne tu­le tu­le­mi­ne 1969. aas­tal seo­ses lau­lu­peo 100. sün­ni­päe­va­ga. Tä­na­vu al­gas tu­le tee­kond Saa­re­maalt ning lõ­peb 4. juu­li õh­tul Tal­lin­nas Ka­le­vi staa­dio­nil, kus al­gab tant­su­peo esi­me­ne eten­dus.

Ko­ha­li­ke kul­tuu­ri­ve­du­ri­te eest­ve­da­mi­sel on kok­ku pan­dud tu­le­tee­kon­na ka­va, mis teeb uh­ke sis­se­ju­ha­tu­se lau­lu- ja tant­su­peo­le. Tu­le ter­vi­ta­mi­ne ja pi­du­sed ai­ta­vad sät­ti­da peo­mee­leo­lus­se. Nä­ha üm­ber Ees­ti rän­na­nud tuld oma sil­ma­ga, hoi­da käes tu­le­tõr­vi­kut või võt­ta peo­tu­lest tu­li en­da la­ter­nas­se, on eri­li­ne ko­ge­mus mit­te ai­nult laul­ja­te­le-tant­si­ja­te­le, vaid ka kõi­gi­le teis­te­le, kel­le­le me rah­va­kul­tuur ema­pii­ma­ga kaa­sa an­tud.

Tu­le­tee­kon­na ka­va on ti­he ja pea­tus­punk­te iga­le poo­le ei jät­ku. Ehk kõi­ge sil­ma­paist­va­mad on RA­Mi kont­sert Gus­tav Er­ne­sak­sa sün­ni­ko­dus Pe­ri­la kü­las Raa­si­ku val­las, sim­man Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Aru kü­las Kuu­sa­lu val­las, lau­lu­peo 150. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud mä­les­tus­mär­gi ava­mi­ne Kuu­sa­lus Lau­lu­peo kuu­si­kus, kus koos lau­la­vad Kuu­sa­lu mees­koor ja pois­te­koor. Mit­me­te­le pois­te­le on see­kord­ne lau­lu­pi­du esi­me­ne, Kuu­sa­lu mees­koor käis aga ka esi­me­sel üld­lau­lu­peol 1869. aas­tal. Tant­su­juht Maie Orav, kes loo­nud pal­ju Kol­ga ran­na rah­va­tant­se, koh­tub peo­tu­le­ga Kol­ga mõi­sas.

Osa tu­le­tee­kon­nast kul­geb me­rel – me­ri ja ran­na­kü­la­de kul­tuur on me piir­kon­na tu­gev süm­bol. Tu­li jõuab me­re­le 1. juu­li hi­li­sõh­tul – Sal­mis­tu ran­nast viiak­se tu­le­kiir paa­di­ga Kol­ga la­he­le, ku­hu on puis­ta­tud Vel­jo Tor­mi­se tuhk. 2. juu­lil viib tu­le me­re­le Ha­ra Sei­la­mi­se Selts.

Kuu­sa­lu val­lalt võ­tab tea­te­pul­ga üle Jõe­läht­me vald, seejärel Viimsi, kes viib tu­le Prangli saare ja Nais­saa­re kau­du Tal­lin­nas­se.

Oo­ta­me kõi­ki tu­le­tee­kon­na­le kaa­sa ela­ma – tu­le pea­tus­punk­ti­des­se, tee­de äär­de, kust tu­le­tee­kond möö­dub. Võt­ke kaa­sa lip­pe, lil­li, pär­gi ehk kõi­ke, mis meid kau­nis­tab. Ku­na tu­le­tee­kon­na jääd­vus­tab ERR, on või­ma­lus te­le­vaa­ta­ja­te­le näi­da­ta me mit­me­külg­set kul­tuu­ri, rah­va­rõi­vaid, kol­lek­tii­ve, loo­dust. Vaa­ta ko­gu ka­va Sõ­nu­mi­too­jast, oma­va­lit­sus­te ko­du­le­he­kül­ge­delt ja sot­siaal­mee­diast.

Tu­le tu­le­mi­ne po­le mui­du­gi ai­nult pi­du, vaid ka mee­nu­tus ja kum­mar­dus meie kul­tuu­ri suur­ku­ju­de­le või esi­va­ne­ma­te­le, kes on me hul­gast ju­ba lah­ku­nud. Tul­ge võt­ke tu­le­kiir oma la­ter­nas­se ja hoid­ke tuld nen­de­gi mä­les­tu­seks!

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelAeg­vii­du ka­ru küt­ti­mi­seks taot­le­tak­se eri­lu­ba