TOO­MAS TÕ­NI­SE on EOK asep­re­si­dent

1050
Toomas Tõnise.

Es­mas­päe­val, 8. juu­nil toi­mu­nud val­imis­tel ni­me­ta­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­den­diks ka järg­mi­seks nel­jaks aas­taks Ur­mas Sõõ­ru­maa. EOK­le va­li­ti ka kaks asep­re­si­den­ti – Ees­ti ker­ge­jõus­ti­ku­lii­du pre­si­dent Erich Tei­ga­mä­gi ning Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Too­mas Tõ­ni­se. Too­mas Tõ­ni­se kuu­lus ka se­ni EOK täi­tev­ko­mi­tees­se, ta oli spor­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­de aren­gu ja klu­bi­li­se lii­ku­mi­se ja spor­di­ta­ris­tu ko­mis­jo­ni esi­mees. Too­mas Tõ­ni­se töö­tab Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­ta­su­tust, mis te­ge­leb pea­mi­selt spor­di­re­gist­ri pi­da­mi­se, koo­li­tus­te ja kir­jas­ta­mi­se­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la staa­dion kauem ava­tud
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. juunil