Toe­tus Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks

210
Anija vallamaja.

Ap­ril­lis ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu taot­le­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te jalg­rat­ta- või jalg­tee­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest ra­ha Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­ta­mi­se ko­gu­mak­su­mu­seks ar­ves­ta­ti hin­nan­gu­li­selt 1,1 mil­jo­nit, toe­tu­se­na taot­le­ti mak­si­mum­sum­mat ehk 500 000 eu­rot, omao­sa­lu­seks ka­van­da­ti 600 000 eu­rot. Aren­dus­juht Mee­li Kuul sõ­nas, et Ani­ja val­la pro­jekt sai hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt po­si­tiiv­se hin­nan­gu, kuid ku­na meet­mest ko­gu Har­ju­maa­le eral­da­tud sum­ma on 561 727 eu­rot, te­gi ko­mis­jon et­te­pa­ne­ku ra­has­ta­da Keh­ra-Ani­ja kerg­tee ra­ja­mist osa­li­selt, 263 060,76 eu­roga. „Meil on või­ma­lik sel­lest loo­bu­da või võt­ta vas­tu ja suu­ren­da­da omao­sa­lust,“ lau­sus aren­dus­juht. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli suu­ren­da­da pro­jek­ti oma­fi­nant­see­rin­gut. Vo­li­ko­gu nõus­tus ning ar­ves­ta­des kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se prio­ri­teet­sust Ani­ja val­la aren­gus ot­sus­ta­ti suu­ren­da­da omao­sa­lust ning pla­nee­ri­da 2023. aas­ta ee­lar­ves­se Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks-ehi­ta­mi­seks 6000 000 eu­ro ase­mel 900 000 eu­rot.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAeg­vii­du staa­dio­ni jook­su­ra­da sai tar­taan­kat­te