Toe­tus puue­te­ga ini­mes­te­le elua­se­me­te ko­han­da­mi­seks

1024

Tä­na­vu 19. märt­sil avas ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le ra­has­tus­meet­me „Hoo­le­kan­de ta­ris­tu aren­da­mi­ne, kesk­kon­na ko­han­da­mi­ne puue­te­ga ini­mes­te va­ja­dus­te­le vas­ta­vaks” te­ge­vu­se „Puue­te­ga ini­mes­te elua­se­me füü­si­li­ne ko­han­da­mi­ne” taot­lus­vooru.

Ani­ja val­las on puu­de­ga isi­kuid 610, rii­gi toe­tu­se suu­rus on 35 656 eu­rot, mil­le eest saab ko­han­da­da 7 elu­pin­da. Kuu­sa­lu val­las on puu­de­ga ini­me­si 643, toe­tust an­tak­se 37 760 eu­rot 7 elu­pin­na jaoks. Lok­sal on puue re­gist­ree­ri­tud 347 isi­kul, 20 283 eu­ro eest saab ko­han­du­si te­ha 4. Raa­si­ku val­las on puu­de­ga isi­kuid 393, toe­tus­ra­ha 23 264 eu­rot, mil­lest jät­kub ku­ni 5 elu­pin­na tar­beks.

Iga puu­de­ga isi­ku koh­ta on toe­tu­seks ku­ni 5000 eu­rot. Juur­de võib li­sa­da puudega isiku omao­sa­lu­se, pa­nus­ta­mist oo­tab riik ka ko­ha­li­kult oma­va­lit­su­selt.

Toe­tust saab ka­su­ta­da, et ko­han­da­da puu­de­ga isiku elu­ruum eri­va­ja­du­sest läh­tu­vaks liikuvus-, hügieeni- ja köögitegevuste parandamiseks.

Lii­ku­vu­se pa­ran­da­mi­seks saab toe­tust ka­su­ta­da uk­se­ava­del lä­ve­pak­ku­de ee­mal­da­mi­seks, uk­se­kün­nis­te või lae­tõs­tu­ki pai­gal­da­mi­seks. Elu­ruu­mi sis­se­pää­su­le võib pan­na uk­se­kün­ni­sed, uk­seau­to­maa­ti­ka. Hoo­ne vä­li­suk­se ja elu­ruu­mi va­he­li­se käi­gu­tee­le saab pai­gal­da­da plat­vorm­tõs­tu­ki, sis­se­pää­su­le ja hoo­ne ter­ri­too­riu­mi­le on või­ma­lik pan­na in­va­va­hen­deid, ra­ja­da kald­tee. Toe­tust võib ka­su­ta­da ka näi­teks aia­vä­ra­va au­to­maa­ti­ka pai­gal­da­mi­seks, ohu­tust ta­ga­va piir­de ra­ja­mi­seks.

Hü­giee­ni­toi­min­gu­te pa­ran­da­mi­seks võib pe­su­ruu­mis asen­da­da van­ni duši­ga, pai­gal­da­da in­va-WC-poti või in­vak­raa­ni­kausi. Köö­gis saab töö­pin­na ja teh­ni­ka tuua ma­da­la­ma­le, pai­gal­da­da au­to­maa­ti­ka küt­te, ven­ti­lat­sioo­ni, val­gus­tu­se, uk­se­lu­ku või val­ve­sig­na­li­sat­sioo­ni juh­ti­mi­seks.
Kel­le­le toe­tu­se abil elu­ruum ko­han­da­tak­se, on iga oma­va­lit­su­se ot­sus­ta­da. Raa­si­ku val­las on ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja väl­ja kuu­lu­ta­nud taot­lus­te esi­ta­mi­se. Puu­de­ga isi­kul või te­ma esin­da­jal tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le va­bas vor­mis taot­lus hil­je­malt 4. maiks. Ko­ha­lik oma­va­lit­sus peab toe­tu­se saa­mi­seks taot­lu­se esi­ta­ma rahandusministeeriumile hil­je­malt 15. juu­niks.

Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et ku­na taot­lus­voo­re tu­leb ka edas­pi­di, on mõist­lik prae­gu esi­ta­ta­da taot­lus ka vä­he­ma­te soo­vi­ja­te­ga, üle­jää­nu­te­le saab ka hil­jem taot­lu­se esi­ta­da.

Kuusalu, Anija vald ja Loksa linn omavalitsusele taotluste esitamist palunud ei ole.

Eelmine artikkelNutip­ro­jekt Ani­ja val­la noor­te­le
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la Lai­ne­rid on en­nast ja pub­li­kut rõõ­mus­ta­nud 10 aas­tat