Toe­tu­sed Ani­ja val­la, Aru­kü­la ja Lok­sa noor­te­kes­kus­te­le

1171

Ava­tud noor­te­kes­kus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti Ani­ja val­last 3, Raa­si­ku val­last 1 ja Lok­salt 1 pro­jekt.

Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kor­ral­da­tud ava­tud noor­te­kes­kus­te (ANK) pro­jek­ti­kon­kur­si­le esi­ta­ti tä­na­vu Tal­lin­nast ja Har­ju­maalt 35 pro­jek­ti, neist saa­vad toe­tust 31. Toe­tus­te ko­gu­sum­ma on 58 889 eu­rot, pro­jek­ti­de omao­sa­lus peab ole­ma 20 prot­sen­ti.
Ani­ja val­las noor­te­kes­kus saab kol­me­le ap­ril­list no­vemb­ri­ni kest­va­le pro­jek­ti­le kok­ku 3348,29 eu­rot. Fo­tog­raa­fiap­ro­jek­ti­le „Aja lu­gu pil­dis“ eral­da­ti 1592 eu­rot. Keh­ra noor­te­juht Ve­ro­ni­ka Si­li­vask rää­kis, et ku­na noor­tel on suur hu­vi pil­dis­ta­mi­se vas­tu, koos­ta­ti pro­jekt, kus on seo­tud aja­lu­gu ja fo­tog­raa­fia. Esial­gu viib fo­to­graaf Mir­jam Veis­ner lä­bi õpi­toad, kus õpe­tab nii kaa­me­ra ka­su­ta­mist kui pil­dis­ta­mist. See­jä­rel kut­su­tak­se mõ­ni ko­ha­lik ko­du­loo­tead­ja noor­te­le tut­vus­ta­ma Keh­ra aja­loo­li­si hoo­neid, vaa­da­tak­se, mis neist on saa­nud ja pil­dis­ta­tak­se neid. Sü­gi­sel val­mib fo­to­dest näi­tus. Pro­jek­ti on kaa­sa­tud nii Keh­ra kui Ala­ve­re piir­kon­na noo­red, kok­ku peaks sel­lest osa saa­ma um­bes 60 noort.
Pro­jek­ti­le „Sup­Ra­Mag ehk Supp, praad, ma­gus­toit” eral­da­ti AN­Kist 1027,66 eu­rot. Sel­le eest os­te­ti noor­te­kes­ku­se­le mul­ti­funkt­sio­naal­ne köö­gi­kom­bain ning muid köö­gi­tar­vi­kuid. Ku­na Keh­ra noo­red on aval­da­nud soo­vi noor­te­kes­ku­ses ühes koos süüa te­ha, pan­di kok­ku pro­jekt, mil­les on ühen­da­tud ko­kan­dus­ring ning töö­kas­va­tus ja kut­seõp­pe­või­ma­lu­sed. Ap­ril­lis vii­di noo­red Tal­lin­na tee­nin­dus­koo­li lah­tis­te us­te päe­va­le, mai al­gul osa­le­ti toi­du­mes­sil. Plaa­nis on kü­las­ta­da ka üht ca­te­rin­gi-fir­mat, pea­le sel­le koh­tu­da ka töö­tu­kas­sa spet­sia­lis­ti­de­ga, kes rää­gi­vad noor­te­le õp­pi­mis­või­ma­lus­test, ene­se­täien­da­mi­sest ja eria­la­va­he­tu­sest. Noor­te­juht In­ga Koit­la üt­les, et Keh­ra ja Ala­ve­re noor­te­kes­kus­tes toi­mu­vad re­gu­laar­selt ka ko­kan­dus­tun­nid, kus õpi­tak­se kõi­ke ala­tes pul­jon­gi keet­mi­sest ku­ni laua­kom­me­te­ni, üks ko­kan­dus­tund on õues – siis gril­li­tak­se ja te­hak­se süüa oma­kas­va­ta­tud aia­saa­dus­test. Au­gus­tis on ka­vas kõi­gi­le ava­tud res­to­ra­ni­päev. Pro­jekt on mõel­dud 12-18aas­tas­te­le, kok­ku um­bes 80le noo­re­le.
Kol­mas pro­jekt, „KKK – kui­das kunst kul­geb?“ sai AN­Kist 728,63 eu­rot. Te­gu on tar­be­kuns­ti­rin­gi­ga, mi­da viib nii Keh­ras kui Ala­ve­res lä­bi val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi. Sü­gi­se­ni on kum­mas­ki kes­ku­ses mõel­dud 12 töö­tu­ba küm­ne­le noo­re­le. Neis val­mis­ta­tak­se see­pi, te­hak­se geel- ja va­ha­küün­laid, klaa­si-, sii­di, teks­tii­li- ja port­se­la­ni­maa­li, meis­ter­da­tak­se märk­mik­ke, ehe­te­kar­pe ja muud. „Sai­me pro­jek­ti­toe­tu­se eest os­ta pa­be­ri­lõi­ka­mis­ma­si­na, see an­nab või­ma­lu­se te­ha vä­ga vah­vaid as­ju,“ sõ­nas Kris­tii­na Püi.
Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si esi­ta­tud pro­jek­ti „Met­sa­ga sõb­raks“ toe­ta­ti 1232 eu­ro­ga. Sel­le eest kor­ral­da­tak­se Raa­si­ku val­la 35 põ­hi­koo­li- ja güm­naa­siu­miea­li­se­le noo­re­le juu­li­s Kol­las­saa­re soo­saa­rel loo­dus­koo­li­tu­s, mi­da viib lä­bi Er­ki Vaik­re. Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et va­rem on teh­tud ühe­päe­va­ne niiöelda el­lu­jää­mis­kur­sus ku­ni 6. klas­si noor­te­le. Ku­na ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne, tek­kis ka va­ne­ma­tel õpi­las­tel hu­vi. Pro­jek­ti­ga soo­vi­tak­se Ki­vi­lin­na noo­ri met­sa­le ja loo­du­se­le lä­hen­da­da, aren­da­da kesk­kon­na­tead­lik­kust, koos­töö­või­met ja käe­li­si os­ku­si, mi­da saab met­sas ja­lu­ta­des või ek­si­des ja hä­dao­lu­kor­da­des ra­ken­da­da. Met­sas õpi­tak­se on­ni ehi­ta­mist, lõk­ke ja tu­le te­ge­mist, ki­vi­de ja samb­la abil vee filt­ree­ri­mist, toi­du han­ki­mist ja muud. Koo­li­tus on mõel­dud põ­hi­koo­li- ja güm­naa­siu­miea­lis­te­le noor­te­le.
Lok­sa noor­te­kes­kus sai AN­Kist 1951 eu­rot pro­jek­ti­le „Mat­ka­mas met­sas ja aja­loos.“ Sel­le raa­mes toi­muvad au­gus­tis öö­bi­mi­se­ga met­sa­matk ning ka­he­päe­va­ne väl­ja­sõit Val­ga mi­li­taar­muu­seu­mis­se. Mat­kal saab osa­le­da um­bes 20 noort, muu­seu­mis­se sõi­ta 18. Noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mar­git Amer üt­les, et Lok­sa lä­he­dal toi­mu­val mat­kal õpi­tak­se met­sas hak­ka­ma saa­mist: „Õpe­ta­me noor­te­le sa­mu as­ju, mi­da õpi­vad ko­du­tüt­red ja noor­kot­kad. Sar­na­ne pro­jekt on meil ku­na­gi ju­ba ol­nud, siis te­gid noo­red en­da­le ise met­sas on­ni ja öö­bi­sid seal. Kui on ja­he ja vih­ma­ne, saa­me ka tel­gis öö­bi­da.“ Lok­sa noor­te­kes­kus taot­les AN­Kist ka toe­tust mööb­li ost­mi­seks, et te­ha kor­da noor­te­kes­ku­se üks tu­ba, se­da pro­jek­ti ei ra­has­ta­tud.

Eelmine artikkelAlgas Ka­le­si-Tõ­hel­gi tee re­mont
Järgmine artikkelTuden­gi­te kü­sit­lus: kas Aru­kü­la säi­li­tab iden­ti­tee­di või muu­tub Tal­lin­na ma­ga­laks