TER­JE KAAN­VELT: „Kuu­sa­lu val­lal on jät­ku­suut­lik ee­lar­ve.“

140
Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT: „Kas­va­nud küt­te- ja elekt­ri­ku­lu­de kat­teks tu­li ee­lar­ves­se li­sa­da 258 250 eu­rot.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT, vo­li­ko­gu võt­tis val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve vas­tu 23. veeb­rua­ril, päev en­ne EV aas­ta­päe­va ja pa­ra­ku ka sõ­ja al­gust Uk­rai­nast. Rää­gi­me Teie­ga ee­lar­vest es­mas­päe­val, kui see sõ­da on käi­nud viien­dat päe­va. Kas ja kui pal­ju saab Kuu­sa­lu vald oma ee­lar­vest Uk­rai­na põ­ge­nik­ke ai­da­ta?
„Kui seo­ses val­laee­lar­ve­ga uk­rain­las­te toe­ta­mi­sest rää­ki­da, siis tõe­poo­lest, ee­lar­ve koos­ta­mi­se ajal ei osa­nud ju kee­gi sõ­ja al­ga­mi­se­ga ar­ves­ta­da. Oma­va­lit­su­sel on ko­hus­tus ja või­me­kus osu­ta­da väl­ti­ma­tut sot­siaa­la­bi. Kui tar­vis veel ekst­ra abi osu­ta­da, on et­tear­va­ma­tu­te ku­lu­tus­te kat­teks eelarves re­serv­fond.“

Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil jäi opo­sit­sioo­ni esin­da­ja­te hin­nan­gu­test kõ­la­ma, et ee­lar­ve ei ole jät­ku­suut­lik ning tek­ki­mas on val­la mak­su­jõue­tu­se­le lä­he­nev olu­kord. Teh­ti et­te­pa­nek suu­na­ta eel­nõu kol­man­da­le lu­ge­mi­se­le.
„Kuusalu valla eelarve põhitegevuse tulud ületavad põhitegevuse kulusid, seega on  põhitegevuse tulem positiivne. Tõ­si, ee­lar­ve tu­lem on de­fit­sii­dis, ent se­da saab kat­ta lik­viid­se­te va­hen­di­te ehk val­la pan­ga­kon­to­del ole­va­te sum­ma­de ar­velt. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lem on po­si­tiiv­ne, see­ga ka eel­ar­ve on po­si­tiiv­ne.

Opo­sit­sioo­nil on soov näi­da­ta, et val­lal po­le ra­ha ja olukord on jätkusuutmatu. Mida vähem on vallavalitsusel võimekust asju ellu viia, seda kindlamini saab väita, et midagi ei toimu. Sel­lise lähenemisega ma kind­las­ti ei nõus­tu. Eelarve kokkupanekul on arvestatud kõiki aspekte. Ei saa öel­da, et meil olek­sid ker­ged ajad, aga nii­su­gus­teks mus­ta­deks too­ni­deks po­le põh­just. Ole­me ee­lar­vet koos­ta­nud pik­ka ae­ga, allasutuste juhtidega on põhjalikult koostööd tehtud ja olukorrad läbi kaalutud.

See on jät­ku­suut­lik ee­lar­ve, val­la töö­ta­jad ei pea mu­ret­se­ma, kas pal­ga­ra­ha maks­tak­se väl­ja või asu­tus­te ma­jan­da­mis­ku­lu­de eest ta­su­tak­se. Sa­mas on see kok­ku­hoiu-ee­lar­ve, sest möö­du­nud aas­ta lõ­pu­ga tu­li suu­ri oo­ta­ma­tu­si seo­ses elekt­ri- ja gaa­si­hin­da­de ula­tus­li­ku tõu­su­ga – li­sa­si­me nen­de ku­lu­de kat­teks üle 258 000 eu­ro. Ko­gu 2022. aas­ta väl­tel tu­leb ku­lu­tus­te­le vaa­da­ta krii­ti­li­se pil­gu­ga ja ol­la val­mis ka üm­ber­hin­da­mi­seks.“

Kui pal­ju tu­li soo­vi­tust loo­bu­da?
„Al­la­su­tu­sed esi­ta­sid taot­lu­sed na­gu ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. Taot­lu­si oli kok­ku 477 600 eu­rot, ee­lar­ve tei­seks lu­ge­mi­seks jäi 215 000 eu­rot. Asu­tu­sed pi­di te­ge­ma pal­ju ana­lüü­se, va­ja­dus­test jäi al­les see, mi­da pi­da­sid ülio­lu­li­seks.“

Opo­sit­sioon juh­tis ee­lar­ve aru­ta­mi­sel tä­he­le­pa­nu ka sel­le­le, et tei­se­le lu­ge­mi­se­le esi­ta­tud eel­nõu ei vas­ta keh­ti­va­le ee­lar­vest­ra­tee­gia­le.
„Oma­va­lit­sus­tel on ko­hus­tus igal aas­tal ee­lar­ve st­ra­tee­gia üle vaa­da­ta ja esi­ta­da vo­li­ko­gu­le hil­je­malt 15. au­gus­tiks. See on igaaastane rutiin, sest elu ei seisa paigal. Muutuvad tulude ja kulude prognoosid ning vaa­da­tak­se­ üle põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud, võ­la­koor­mu­se täit­mi­ne, in­ves­tee­ri­mis- ja ka lae­nu­või­me­kus, volikogule tehakse ettepanekud vajalikeks muudatusteks.“

Käe­so­le­vas­se aas­tas­se plaa­ni­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te loe­te­lu ei ole kui­gi pikk. Suu­rim sum­ma on tee­des­se in­ves­tee­ri­mi­seks – 250 000 eu­rot.
„Olen nõus, aga in­ves­tee­rin­guid siis­ki on. Kol­ga koo­li ruu­mi­de ja las­teaia ka­tu­se re­mon­di sum­mad olid meil ka eel­mi­se aas­ta ee­lar­ves, siis ehi­tus­hin­nad kas­va­sid kii­relt ja oli suuri tarneraskusi ning ehi­tus­han­ge­te­le ei tul­nud pak­ku­mi­si.

Uu­test in­ves­tee­rin­gu­test on ka­vas Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ska­te­park, Jus­si­ke­se las­teaia ro­ni­mis­lin­na­kud, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li kõn­ni­teed. Ter­vi­se­kes­ku­ses tu­leb elekt­ri­süs­teem väl­ja va­he­ta­da, ra­ja­me män­gu­väl­ja­kuid.“

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­ti täp­se­malt tee­de in­ves­tee­rin­gu koh­ta. Te ni­me­ta­si­te tee­lõi­gud, ku­hu plaan pan­na must ka­te.
„Jah ni­me­ta­sin, kuid juhin veelkord tähelepanu, et see on esialgne plaan, mida vallavalitsus alles hakkab arutama, ot­sus­ta­tud veel ei ole. Ka­vas oleks te­ha 2,5kord­ne pin­da­mi­ne nel­jal lõi­gul kok­ku 5,6 ki­lo­meet­ril: Lok­sa-Ris­ti ehk Uu­dis­maa tee, Ko­da­soo-Sood­la, Kal­da-Sõit­me ja Väo-Sõ­re­nõm­me. Kui val­la­va­lit­sus need kin­ni­tab, sõl­tub han­kes pa­ku­tud hin­da­dest, mis ma­hus saa­me pin­da­mis­töid tel­li­da.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­no­vee­ri­mi­se jät­ka­mi­seks sel­les eel­ar­ves ra­ha po­le.
„Soo­vi­me Kuu­sa­lu kesk­koo­li täie­li­kult re­no­vee­ri­da, see soov po­le ku­hu­gi ka­du­nud. Tee­me et­te­val­mis­tus­töid ja vaa­ta­me, kas saa­me eda­si min­na ole­ma­so­le­va­te plaa­ni­de­ga või tu­leb muu­ta ja täien­da­da.“

Kas ja kui pal­ju saaks Kuu­sa­lu vald veel lae­nu võt­ta?
„Mi­da vä­hem on lae­na­tud, se­da pa­rem, aga sea­dus lu­bab, et lae­nu­maht võib ol­la ku­ni 80 prot­sen­ti oma­va­lit­su­se põhitegevuse tuludest. Suu­na­me oma mõt­ted ja ko­gu jõu lä­hi­maks kol­meks aas­taks Kuu­sa­lu koo­li­hoo­ne kor­da­te­ge­mi­se­le. Kui te­ki­vad võimalused lisarahastuseks, kind­las­ti ka­su­ta­me neid.“

Ee­lar­ve se­le­tus­kir­jas on, et pal­ga­ku­lu tõu­sis 7,3 prot­sen­ti. Kas kõi­gil töö­ta­ja­tel tõs­te­ti pal­ka sa­mas ma­hus?
„Riik tõs­tis õpe­ta­ja­te töö­ta­su 7,3 prot­sen­ti ja me tõs­ta­me sa­mas ma­hus val­la kõi­gil töö­ta­ja­tel, roh­ke­maks ei ole praegu või­me­kust. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest saa­vad pal­ka kok­ku 317 töö­ta­jat.“

Rii­gilt eral­da­ta­va­test toe­tus­test on ma­ha võe­tud hu­vi­ha­ri­du­se 33 406 eu­rot. Mis saab noor­te­rin­gi­dest, mi­da rii­gi ra­ha­ga toe­ta­ti?
„Ole­me saa­nud ringitegevused üm­ber kor­ral­da­da.“

Kü­si­mus ka Sal­mis­tu sa­da­ma koh­ta. Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Kuu­sa­lu Arutab Avalikult aval­da­ti ar­va­must, et ot­sus sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­ta­va enam­pak­ku­mi­se koh­ta võe­ti vas­tu 9 poolt­hää­le­ga, sea­du­se jär­gi peab ole­ma koos­sei­su hääl­tee­na­mus ehk 10 poolt­häält. Opo­sit­sioon mär­kis veel, kui enam­pak­ku­mi­ne nur­jub, po­le val­laee­lar­ves ra­ha, et ta­ga­da rii­gi toe­tu­se­ga kaas­nev nõue luua kolm töö­koh­ta ja võt­ta vas­tu 100 000 kü­las­ta­jat esi­me­se aas­ta jook­sul.
„Vo­li­ko­gu is­tun­gil an­ti 9 poolt­häält, et lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel kor­ral­da­da kir­ja­lik enam­pak­ku­mi­ne. Koos­sei­su hääl­tee­na­mus on va­ja­lik siis, kui enam­pak­ku­mi­ne õn­nes­tub ja vo­li­ko­gu hak­kab hää­le­ta­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu sõl­mi­mist.

Kui enam­pak­ku­mi­ne nur­jub, vaa­ta­me tin­gi­mu­sed üle ja kor­ral­da­me järg­mi­se enam­pak­ku­mi­se. Plaa­ni­me Sal­mis­tu sa­da­ma na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal käi­ku las­ta ja kui pi­kaa­ja­list ope­raa­to­rit po­le veel, lei­da aju­ti­ne ope­raa­tor.

Aga loo­da­me, et enam­pak­ku­mi­ne õn­nes­tub ja saame sinna kauni ehitise.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelMuu­da­tus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus