TANEL TAL­VE al­ga­tas par­la­men­di­rüh­ma

1254

Rii­gi­ko­gu liik­me, Ani­ja val­las ela­va Ta­nel Tal­ve eest­ve­da­mi­sel asu­ta­sid rii­gi­ko­gu 14 lii­get e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma, et ai­da­ta kaa­sa Ees­ti in­fo­teh­no­loo­gi­li­se­le aren­gu­le. Ta­nel Tal­ve, kes va­li­ti toe­tus­rüh­ma esi­me­heks, mär­kis, et Ees­ti on paist­nud maail­mas sil­ma edu­ka e-rii­gi­na, kuid vii­ma­sel ajal on areng ta­ker­du­nud. Par­la­men­di­rüh­ma soov on e-Ees­ti el­lu ära­ta­da. Po­tent­siaa­li jõu­li­seks eda­si­lii­ku­mi­seks on rii­gi­ko­gu­las­te mee­lest näi­teks e-tee­nus­te, ha­ri­du­se, ma­jan­du­se ja ener­gee­ti­ka val­las. Toe­tus­rüh­ma es­ma­ne töö on Ta­nel Tal­ve sõ­nul pan­na pai­ka konk­reet­sed üle­san­ded, mi­da on reaal­ne paa­ri aas­ta jook­sul käi­vi­ta­da või el­lu viia. Üks kesk­seim väl­ja­kut­se on see, kui­das kas­va­ta­da IT abil ma­jan­du­se efek­tiiv­sust ja see­ga ka ini­mes­te heao­lu, mär­kis ta. e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma kuu­lu­vad veel Kal­le Pal­ling ja Yo­ko Alen­der re­for­mie­ra­kon­nast, And­res Am­mas ja Kül­li­ki Kü­bar­sepp va­bae­ra­kon­nast, Er­ki Sa­vi­saar Kes­k­era­kon­nast, Henn Põl­luaas EK­REst, And­res Met­so­ja IR­List, Iva­ri Pa­dar, Jaa­nus Mar­ran­di, Kal­vi Kõ­va, Hel­men Kütt, Too­mas Jür­gens­tein ja Bar­bi Pilv­re SDEst.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tõm­bab kam­paa­nia­le joo­ne al­la