Tam­mis­tu kü­la te­gi juu­be­liks uue kii­gep­lat­si ja mat­ka­ra­ja

2410
Kü­la­va­nem MAR­TI HÄÄL (paremal) kut­sus vast­val­mi­nud ka­tu­sea­lu­se et­te kõik, kes kü­lap­lat­si tal­gu­tel osa­le­nud.

Val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI an­dis Tam­mis­tu kü­la­le üle „EV 100 igas kü­las“ kin­gi­tust tä­his­ta­va plaa­di.  

Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl pa­lus kü­la 500. sün­ni­päe­va peol, mis toi­mus lau­päe­val, 19. au­gus­til, rah­va et­te tul­la kõi­gil neil, kes on kü­lap­lat­si kor­ras­ta­mi­se ja väl­ja­ehi­ta­mi­se tal­gu­test osa võt­nud – abi­li­si ko­gu­nes pikk ri­vi.
Suu­re­ma­tel tal­gu­tel oli osa­le­nuid kor­ra­ga üle 40. Tal­gu­lis­te kaa­sa­bil val­mis Ees­ti Va­ba­rii­gi­le 100. sün­ni­päe­vaks teh­tud kin­gi­tus, mil­le­ga tä­his­ta­ti kü­la juu­be­lit – kü­lap­lats koos kii­ge­ga, tant­su­põ­ran­da­ga ka­tu­sea­lu­ne, pä­ri­mus­pai­ku ühen­dav mat­ka­ra­da ning in­fos­tend.
Tam­mis­tu kü­la koh­ta on esi­me­sed and­med lei­tud 1517. aas­tal  Kiiu ja Kol­ga mõi­sa va­hel sõl­mi­tud kir­ja­li­kus le­pin­gus.
In­fot kul­tuu­ri­loo­lis­te pai­ka­de koh­ta ja mä­les­tu­si ko­gu­ti La­he­maa ran­na­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ku pro­jek­ti raa­mes. Ko­ha­pä­ri­mu­se­ga seo­tud pai­gad kor­ras­ta­ti ja tä­his­ta­ti, teh­ti ko­gu kü­la lä­biv mat­ka­ra­da.
Kü­lap­lat­si sis­se­sõi­du juur­de pai­gal­da­tud sten­dil on mat­ka­ra­ja kaart ning fo­tod ja teks­tid ko­du-uu­ri­ja Evald Lindst­rö­mist, Ris­tu pop­si­ko­hast, kü­la en­di­sest se­pi­ko­jast, Jaa­nio­ja kae­vust ja vä­ra­vast.
Mat­ka­ra­ja ai­ta­sid ko­ha­pä­ri­mu­se­ga ühen­da­da Kaie Us­tav ja Me­ri­lin Uder, kes olid sün­ni­päe­va­peol kor­ral­da­tud mat­ka­de gii­did.
Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ri jär­gi on Tam­mis­tul 23 ela­nik­ku, ala­li­selt ela­tak­se 9 ta­lus. Kok­ku on 25 elu­ma­ja, koos su­vi­ta­ja­te­ga on kü­las 69 täis­kas­va­nut ja 27 last. Kü­la va­nim ela­nik on 97aas­ta­ne Lüü­li Tro­fi­mov Mar­di ta­lus ja päev en­ne juu­be­li­pi­du sün­dis Kruu­siau­gu tal­lu tüd­ruk.

Te­gus ja tark kü­la  
Kü­la juu­be­li­peol sõ­nas val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si EV 100 kin­gi­p­laa­ti üle an­des, et Tam­mis­tu kü­la ise­loo­mus­ta­vad kaks sõ­na – te­gus ja tark: „Siin lõh­nab kõik veel tõr­va jä­re­le, kü­la­rah­vas on ühi­selt kor­da saat­nud suu­re as­ja.“
Li­gi 4000ruut­meet­ri­ne Kii­gep­lat­si maaük­sus on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ok­toob­rist 2013 an­tud MTÜ-le Tam­mis­tu Kü­la­selts ta­su­ta ka­su­ta­da 25 aas­taks.
Plats asub kü­la kes­kel Suu­ral­li­kal. Kolm aas­tat ta­ga­si kor­ral­da­ti idee­kon­kurss. Esi­ta­ti 5 es­kii­si, tal­gu­päe­val kor­ral­da­tud kä­ra­ja­tel vaiel­di ideed lä­bi, viie töö ja hi­li­se­ma­te et­te­pa­ne­ku­te alu­sel koos­ta­ti kü­lap­lat­si ka­vand, mis on vor­mis­ta­tud ar­hi­tek­ti abi­ga. Plat­si pro­jek­tist teh­tud 3D pil­te tut­vus­ta­tak­se uuel in­fo­tahv­lil ja kü­la ko­du­le­hel.
Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses ra­ja­sid Mar­ti Hääl, Har­di Ede­la ja Taa­vi Us­tav Tam­mis­tu­le sae­kaat­ri ni­me­ga OÜ Ju­min­da Saek­raam. Esi­me­ne suu­rim töö oli ko­gu ma­ter­ja­li saa­gi­mi­ne kü­lap­lat­si ka­tu­sea­lu­se jaoks. Pal­gid saa­di an­ne­tu­se­na kü­lae­la­ni­ke ko­du­met­sast.
Ka­tu­sea­lu­se vun­da­ment teh­ti eel­mi­sel sü­gi­sel, ma­ja ehi­ta­ti sel aas­tal. Kü­la­va­ne­ma sõ­nul oli esial­gu plaa­nis te­ha kü­la­ma­ja, kuid sei­nad jäe­ti te­ge­ma­ta, nii tun­dus ava­ram.
Järg­mi­seks aas­taks ta­he­tak­se plat­si­le ra­ja­da las­te män­gu­väl­jak, pal­lip­lats ja pal­ju muud­ki.

Te­gu­sad kü­la­va­ne­mad
Mar­ti Hääl tä­nas pi­du­päe­va sõ­na­võ­tus Tam­mis­tu va­ra­se­mat staa­ži­kat kü­la­va­ne­mat Bo­ris Us­ta­vi, kel­le eest­ve­da­mi­sel ha­ka­ti pi­da­ma ühi­seid jaa­ni­tu­le­sid ja võe­ti ka­su­tu­se­le aja­loo­li­ne kü­lap­lats. Hi­li­se­mat kü­la­va­ne­mat Jaak Uu­si mä­les­ta­ti lei­na­sei­sa­ku­ga.
„Kü­la­sü­da­me ehk ka­tu­se­alu­se ole­me tei­nud va­ba­taht­li­ku töö­na, ehi­ta­jaid po­le pal­ga­nud. Kui mi­tu kü­la­kii­ke on siin plat­sil ol­nud, ei os­ka­gi kok­ku ar­vu­ta­da. Kaks päe­va en­ne see­kord­set pi­du veel uut kü­la­kii­ke ei ol­nud, nüüd on pai­gas. Meil on vä­gev ko­gu­kond,“ lau­sus Mar­ti Hääl.
Kü­la­rah­vas tä­nas prae­gust kü­la­va­ne­mat. Tä­nu edas­tas Hei­di Ede­la: „Mar­ti Hääl on sü­ti­ta­nud kü­la ühis­te­ge­vus­tes osa­le­ma kõi­ki ala­tes ühest kü­laot­sast tei­se­ni – see ei tu­le nii­sa­ma, va­jab tu­ge­vat eest­ve­da­mist.“
Bo­ris Us­tav mee­nu­tas hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, kui­das alus­tas mit­tea­met­li­ku kü­la­va­ne­ma­na nõu­ko­gu­de ajal, kui Tam­mis­tu oli ühen­da­tud Lee­si­ga: „Esi­me­se jaa­ni­tu­le te­gi­me kuue­küm­nen­da­tel aas­ta­tel, sain pii­ri­val­ve­kor­do­ni här­ra­de­ga häs­ti lä­bi ja lu­ba­ti. Kui Ees­ti taa­s­ise­seis­vus ja Lok­sa val­las ha­ka­ti va­li­ma kü­la­va­ne­maid, sain mi­na­gi sel­le ni­me­tu­se ja ame­ti­mär­gi. Kü­la jaa­ni­tu­le­sid on ol­nud mit­mel pool, aga Suu­ral­li­ka on õi­ge koht. Vä­ga häs­ti on nüüd elu kü­las ede­ne­nud ja to­re, et noo­red te­gut­se­vad.“

„Hunt viis lap­se“
Kü­la­lap­sed esi­ta­sid peoõh­tul ori­gi­naa­le­ten­du­se „Hunt viis lap­se“, mil­le la­vas­ta­sid Hei­di Ede­la ja Ger­da Triin Hääl. Osa­des olid Siim Os­kar  Hääl – pe­re­mees, Em­ma Uus – pe­re­nai­ne, Trii­nu Ede­la – tee­ni­ja, Ma­rius Kel­ler – pe­re­poeg, Ma­riel Kel­ler – pe­re­tü­tar, Tõ­nis Us­tav – ho­bu­ne, Ka­ta­rii­na Ree – kass, Ott Ric­hard Hääl – lin­na­tark, Alek­sand­ra Ree – ju­tus­ta­ja ning kü­la­me­hed, kes käi­sid ka­du­nud last tõr­vi­ku­te­ga ot­si­mas.
Näi­dend põ­hi­neb Tam­mis­tu kü­la le­gen­dil, kui­das Roi­gu ta­lust viis hunt ära tüd­ru­ku.
La­vas­ta­ja ja teks­ti au­tor Hei­di Ede­la kir­jel­das, et rol­li said kõik lap­sed, kes kut­se pea­le kok­ku tu­lid. Proo­ve teh­ti kü­lap­lat­sil, las­te­le an­ti või­ma­lus rep­lii­ke väl­ja mõel­da. Va­naaeg­se riie­tu­se ot­si­sid lap­sed en­di­le ise.
Juu­be­li­pi­du al­gas lau­päe­val kü­la­rah­va ühi­se lõu­na­söö­gi­ga kii­gep­lat­sil. Õh­tul män­gis tant­suks an­sam­bel Tuu­le­bant. Va­heae­ga­del mu­sit­see­ris Ju­min­da Pool­saa­re Bänd.

Eelmine artikkelPika­ve­res esietendus VAI­NO NA­PI la­vas­ta­tud „Ves­ki­jär­ve”
Järgmine artikkelVii­nis­tu külast ja lä­hiümb­ru­sest ins­pi­ree­ri­tud kuns­ti­teos­test val­mis näi­tus