Tal­lin­nas­se peo­le!

318

Pea­lin­na peop­roo­vi­des­se on ju­ba sõit­nud kõik rah­va­tant­si­jad, kel­le rüh­mad lä­bi­sid edu­kalt üle­vaa­tu­sed ja pää­se­sid üld­tant­su­peo­le esi­ne­ma. Sel­le nä­da­la lõ­pu poo­le al­ga­vad lau­lu­väl­ja­kul lau­lu­koo­ri­de proo­vid. Ka lau­lu­koo­re lä­heb Ida-Har­just üld­lau­lu­peo­le esi­ne­ma ar­vu­kalt, nen­de seas meie kan­di va­nim kol­lek­tiiv, 152aas­ta­ne Kuu­sa­lu mees­koor, kes see­kord on ühen­da­nud jõud Rak­ve­re mees­koo­ri­ga. Li­saks muu­si­kud, kes on la­val kand­le­peol ja rah­va­muu­si­ka­peol. Kok­ku esin­da­vad Ida-Har­ju­maad üld­lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­nu arm“, mil­le­ga tä­his­ta­tak­se 150 aas­ta möö­du­mist esi­me­sest üld­lau­lu­peost, roh­kem kui 40 kol­lek­tii­vis tu­hat­kond esi­ne­jat.

Peo­rong­käik toi­mub lau­päe­val, järg­neb esi­me­ne lau­lu­pi­du lau­lu­väl­ja­kul. Tei­ne lau­lu­pi­du tu­leb pü­ha­päe­val. Min­ge peo­le, või kui po­le või­ma­lik, saab kaa­sa ela­da te­le­ri va­hen­du­sel.

Eelmine artikkelAeg­vii­du ka­ru­lu­ba vaid­lus­ta­ti koh­tus
Järgmine artikkelEn­di­se töö­ta­ja kae­bust Raa­si­ku val­la vas­tu ei ra­hul­da­tud