Tag: Avamine

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la kes­ko­sa kon­kur­si või­tis VIL­LEM TO­MIS­TE töö

Aru­kü­la kes­ko­sa ehk val­la­le kuu­lu­va Tal­lin­na maan­tee 24 kin­nis­tu pla­nee­rin­gu­li­se idee­la­hen­du­se saa­mi­seks kor­ral­da­tud ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se võit­ja Vil­lem To­mis­te ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost Stuu­dio Tal­linn OÜ pi­das Aru­kü­la kes­ko­sa...