Taas tu­le­kul La­he­maa gii­di­koo­li­tus

90
Lahemaa giidikoolituse 2. lend.

MTÜ La­he­maa Tur­si­mi­ühing kor­ral­dab kol­man­dat kor­da La­he­maa gii­di­koo­li­tu­se, mi­da osa­li­selt ra­has­ta­tak­se EA­Si äri­mu­de­li­te prog­ram­mist pro­jek­ti­le „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­ne“ an­tud toe­tu­sest. Tu­ris­mi-ü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no: „Hu­vi gii­di­koo­li­tu­se vas­tu on suur, koo­li­tu­se­le on end re­gist­ree­ri­nud pä­ris pal­ju Lää­ne-Vi­ru­maa ini­me­si. Oo­ta­me osa­le­ma ka Kuu­sa­lu val­la ini­me­si, kes ta­hak­s ol­la La­he­maa rah­vus­par­gi giid. Koo­li­tus al­gab järg­mi­sel nä­da­lal, lõ­peb mai kes­kel. Osad se­mi­na­rid on Zoo­mis, osad Palm­ses ko­ha­peal. Osa­lus­ta­su on 50 eu­rot. Täp­se­ma in­fo leiab Vi­sit La­he­maa Fa­ce­boo­kis. Ka­he va­ra­se­ma kor­ra­ga ole­me juur­de saa­nud 50 koo­li­ta­tud gii­di. Va­ja­dus on suu­rem, jul­gus­tan osa­le­ma. Ku­na pro­jekt hak­kab lõp­pe­ma, po­le kin­del, kas järg­mis­tel aas­ta­tel enam gii­di­koo­li­tu­si te­ha saab.“

Eelmine artikkelToe­tus Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri­selt­si­de­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­rin­gus täi­de­tud üle 300 an­kee­di