Suve-ANK tel­ke saab nä­ha Kuu­sa­lus-Kiius, Lok­sal, Võ­sul

2064
Kuu­sa­lu val­la Su­ve-ANK tel­gis ju­hen­da­vad noo­ri KRIS­TA AL­LIK ja HE­LE­RI PAIS­TE.

Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se ra­has­ta­tav Lok­sa koos­töög­rupp pa­kub su­vel noor­te­le ühis­te­ge­vu­si.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö­ta­jad Kris­ta Al­lik ja He­le­ri Pais­te alus­ta­sid möö­du­nud nä­da­lal Su­ve-AN­Ki­ga – su­vi­se ava­tud noor­te­kes­ku­se­ga. Kui vih­ma ei sa­ja, on nad kuu aja väl­tel töö­päe­va­del õues kas Kuu­sa­lus, Kiius, Kol­gas, An­di­nee­me ran­nas, mõ­nes muus kü­las või ran­nas. Neid leiab si­ni­se ka­tu­se­ga tel­gi jär­gi, peal on Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se, Eu­roo­pa Lii­du ja prog­ram­mi Ees­ti Tu­le­vi­ku Heaks lo­god.
Sa­ma­su­gu­sed tel­gid hak­ka­vad tu­le­vast nä­da­last ole­ma ka Lok­sal ja Võ­sul. Nii tel­gid, too­lid-lauad kui ka mit­me­su­gu­sed võist­lus­män­gud on os­te­tud ke­va­del käi­vi­tu­nud koos­tööp­ro­jek­ti raa­mes. Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se al­ga­tu­sel on moo­dus­ta­tud Lok­sa koos­töög­rupp, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la vald ning Lok­sa linn. Su­ve-ANK on esi­me­ne suu­rem ühisp­ro­jekt. Ees­märk on pak­ku­da noor­te­le su­vel õues te­ge­vust, et nad ei is­tuks toas ar­vu­ti ta­ga või te­ge­leks vaid nu­ti­te­le­fo­ni­ga.
ANK tä­hen­dab ava­tud noor­te­kes­kust. Nii Kuu­sa­lu val­las kui ka Lok­sa lin­nas te­ge­le­vad su­vep­ro­jek­ti­ga noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad. Vi­hu­la val­las noor­te­kes­kust ei ole, seal te­gut­seb Vi­hu­la Val­la Noor­tek­lu­bi ja pro­jekt ni­mi on Su­ve-NK (noor­tek­lu­bi).

Kehv ilm pe­le­tab tup­pa
Esial­gu oli Kris­ta Al­li­kul ja He­le­ri Pais­tel plaa­nis pan­na pai­ka ko­gu nel­ja nä­da­la graa­fik, kuid külm ja vihm on tei­nud kor­rek­tuu­rid. Ot­sus­ta­ti, et vä­he­malt esial­gu an­na­vad igal päe­val Fa­ce­boo­kis kel­la 10 ajal tea­da, kas telk pan­nak­se püs­ti esialg­se ka­va jär­gi või muu­de­tak­se asu­koh­ta. Alus­ta­tak­se kell 12, lõ­pe­ta­tak­se kell 16.
Kris­ta Al­lik: „Möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val oli­me An­di­nee­mes, rah­vast oli ran­nas vä­he, meie tel­gi juur­de tu­lid tüd­ru­kud, kel­le­ga te­gi­me ki­vi­maa­lin­guid. Kol­gas oli noo­ri pä­ris pal­ju. Emad-isad tõid lap­si au­to­de­ga ka kau­ge­malt kü­la­dest.“
Eel­mi­se nä­da­la tei­ses poo­les ol­di Kiiu tor­ni juu­res. Ree­del kor­ral­da­ti koos­töös Töö­tu­kas­sa­ga Kuu­sa­lu ale­vi­kus nu­tio­rien­tee­ru­mi­ne – pan­di pai­ka kont­roll­punk­tid, kus tu­li vas­ta­ta kü­si­mus­te­le. Noor­te­juh­ti­de sõ­nul oli osa­le­jaid 15, tul­di ka jalg­ra­tas­te­ga kau­ge­malt ko­ha­le.
Sel nä­da­lal ka­vat­se­ti sa­mu­ti es­malt ol­la tel­gi­ga Kuu­sa­lus, aga vih­ma­se il­ma tõt­tu ot­sus­ta­ti ko­gu­ne­da Kiiu noor­te­kes­ku­ses­se. Kui käe­so­le­val nä­da­lal on kui­ve­maid päe­vi, on ka­vas ha­ka­ta koos noor­te­ga meis­ter­da­ma eu­roa­lus­test mööb­lit noor­te­kes­kus­te si­sus­ta­mi­seks.
He­le­ri Pais­te: „Sel­gub, pal­jud noo­red on en­da­le su­veks leid­nud töö, sõit­nud koos pe­re­ga su­vi­ta­ma või va­na­va­ne­ma­te juur­de. Tun­dub, jõu­de ole­vaid lap­si po­le­gi eri­ti.“
Kris­ta Al­lik sõ­nab, ku­na Kuu­sa­lu vald on suur ja üht amet­lik­ku ran­da po­le, ol­lak­se val­mis sõit­ma sin­na, ku­hu kut­su­tak­se: „Kui on Lok­sa kan­dis või mu­jal­gi val­las noo­ri, kes ta­hak­sid meie­ga koos män­gi­da-võis­tel­da, and­ke tea­da, tu­le­me oma tel­gi­ga teie kü­las­se ko­ha­le.“
Kuu­sa­lu val­la Su­ve-ANK te­gut­seb ku­ni 7. au­gus­ti­ni – siis saa­dak­se Lee­si rah­va­ma­jas kok­ku Lok­sa ja Vi­hu­la koos­töö­part­ne­ri­te­ga.
Tu­le­va nä­da­la kol­ma­päe­val, 26. juu­lil on kok­ku­saa­mi­ne Kol­gas, seal koh­tu­vad Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la val­la ning Lok­sa lin­na noo­red, ha­ka­tak­se aru­ta­ma tee­ma­sid, mi­da kä­sit­le­da Võ­sul 2. sep­temb­ril toi­mu­val ühi­sel noor­te­foo­ru­mil.

Lok­sal ja võsul telk ala­tes 24. juu­list
Lok­sa noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mar­git Amer rää­kis, et Lok­sa Su­ve-ANK telk pan­nak­se eel­da­ta­valt üles ala­tes 24. juu­list. Ava­tud peab ole­ma nel­jal nä­da­lal, ent veel ei tea täp­selt, kas min­nak­se ran­da või ol­lak­se noor­te­kes­ku­se ruu­mi­des.
„Kui ke­va­del pro­jek­ti koos­ta­si­me, loot­si­me, et tu­leb soe su­vi ja saa­me ol­la ran­nas. Aga kui ilm külm, ei ole mõ­tet ran­da min­na,“ tõ­des ta.
Vi­hu­la val­la kul­tuu­ris­pet­sia­list ja Vi­hu­la Val­la Noor­tek­lu­bi MTÜ asu­ta­ja And­res Tru­man sõ­nas, et plaan on tel­gi­ga väl­jas ol­la sa­mu­ti ala­tes 24. juu­list: „Rah­va­ma­jas tu­leb järg­mi­sel nä­da­lal kol­me­päe­va­ne laa­ger noor­te­le. Kui ilm on hea, pa­ne­me tel­gi ik­ka ran­nas üles, kui on kehv, ole­me rah­va­ma­jas. In­fot ja­ga­me Fa­ce­boo­kis.“

Eelmine artikkelKahala järve külad pidasid pidu – mängujuht MARIA PRÄÄTS selgitas välja parimad kummikujooksjad.
Järgmine artikkelSPORDIUUDIS