Suur­pea kü­la kes­kel on EV 100 kin­gip­laa­di­ga in­fo­tah­vel

2660
Suurpea sai puidust infotahvli tänu Eru Lahe Rannarahva Seltsi juhi LINDA METSAORU projektile, mida rahastas KIK. Kultuuriloolise kaardi kujundas Anu Karjatse, infot ja fotosid koguti külarahvaga, teksti koostas külavanem Tiina Perminov.

Suur­pea Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­ses­se pan­dud kul­tuu­ri­loo­li­ne in­fo­tah­vel on kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi­le 100. sün­ni­päe­vaks.

Suur­pea ko­gu­kond tä­his­tas pü­ha­päe­val, 6. au­gus­til 380. aas­ta möö­du­mist kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest. Päev al­gas kü­la Lok­sa-pool­ses ot­sas Kär­ka tu­ris­mi­ta­lus, kus La­he­maa 10. to­ru­pil­li­päe­va­de raa­mes esi­ne­sid muu­si­kud Ii­ri­maalt ja Hol­lan­dist ning lõõts­pil­li­män­gi­ja Kert Krüs­ban an­samb­list La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud.
Eda­si min­di kü­la­rah­va­ga Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­se juu­rde kü­lap­lat­si­le, kus hei­sa­ti küla lipp. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ter­vi­tas pi­du­li­si ja üt­les, et rii­gi­kant­se­lei on te­da vo­li­ta­nud Suur­pea ko­gu­kon­na­le üle and­ma prog­ram­mi „EV 100 igas kü­las“ plaa­ti: „Prog­ram­mi avaü­ri­tus oli 5. au­gus­til Vil­jan­di­maal. Har­ju­maa esin­da­ja­na esi­nes seal Kai­sa Kai­sel re­gi­lau­lu­ga. Prog­ram­mi raa­mes Ees­ti Va­ba­rii­gi­le sa­jan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tu­se tei­nud kü­lad saa­vad plaa­di, mis kin­ni­ta­tak­se kin­gi­tu­se kül­ge. Nõue on, et te­gu peab ole­ma kin­gi­ga, mis jääb al­les, on teh­tud ko­gu­kon­na­ga koos, ava­mi­sel toi­mub pi­du. Suur­pea saab tahv­li Kuu­sa­lu val­last esi­me­se­na, Har­ju­maal on see tei­ne tah­vel, esi­me­ne an­ti üle Jõe­läht­me val­las.“
Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­ses­se pai­gal­da­tud uue oo­te­pa­vil­jo­ni kõr­va­le sea­tud in­fo­tahv­lilt ee­mal­das kat­te kü­la­va­nem Tii­na Per­mi­nov: „Oo­te­pa­vil­jo­ni eest tä­na­me val­la­va­lit­sust, in­fo­tahv­li eest Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si ja sel­le eest­ve­da­jat Lin­da Met­saor­gu.“
Val­la­va­ne­malt saa­dud plaat kin­ni­ta­ti kaa­sa an­tud kru­vi­de­ga tahv­li kül­ge. Rai­vo Nurm­sa­lu La­he­maa Rah­wa­muu­si­ku­test män­gis lõõts­pil­lil paar tant­su­vii­si. An­samb­li laul­jad esi­ta­sid re­gi­lau­lu „Ei ole lu­ba tuu­lel tul­la“, mis pä­ri­neb Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast.
Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si juht Lin­da Met­saorg tut­vus­tas tahv­li saa­mis­lu­gu: „See on osa Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest toe­tust saa­nud jät­kup­ro­jek­tist „Pä­ris­pea pool­saa­re ran­na­loo­du­se õp­pe­ra­da­de in­fos­ten­did“. Pro­jekt al­gas 2009. aas­tal, kui ava­si­me Pä­ris­pea kü­la 750. aas­ta­päe­va pu­hul me­reäär­se mat­ka­ra­ja. Jät­ku­pro­jek­ti abil uuen­da­si­me Pä­ris­pea ra­da­de vii­ta­sid ja sten­de, pi­ken­da­si­me ra­da Suur­pea Too­ma­rah­va pea­tu­se­ni, pa­ni­me üles ne­li uut in­fo­tahv­lit.“
Kul­tuu­ri­loo­li­se tahv­li teks­tid ko­gu­ti kü­la­rah­va mee­nu­tus­test, kok­ku pa­ni Tii­na Per­mi­nov.  In­fo­tahv­li ku­jun­das Anu Kar­jat­se, kes joo­nis­tas sel­le jaoks kü­la ta­lu­de kaar­di. Suur­pea on val­da­valt pi­ki me­reäärt kul­gev ahel­kü­la. Kaar­dil on eral­di ära mär­gi­tud kõi­ge va­ne­mad  4 ta­lu ehk põ­lis­ta­lud, uue­mad ta­lud, sõ­ja­väe­lin­nak, kii­gep­lat­sid,  laut­ri­ko­had, ränd­rah­nud. 1934. aas­tal oli Suur­peal 39 ta­lu, prae­gu ela­tak­se 22 elu­ma­jas, su­vi­laid on 20.
Tahv­lil on fo­tod kü­last 1960nda­tel aas­ta­tel ning tä­na­päe­val toi­mu­nud ühis­test et­te­võt­mis­test. Kir­jas on lü­hi­üle­vaa­de kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest 1637. aas­tal, kui Suur­pead ni­me­ta­tak­se va­ku­raa­ma­tus kü­laks. Tut­vus­ta­tak­se kü­lae­la­ni­ke te­ge­vu­sa­la­sid, selt­sie­lu ja koo­li­ha­ri­dust mi­ne­vi­kus ning tä­na­päe­val.
Pä­ris­pea kü­la 380. aas­ta­päe­va pi­du jät­kus ran­na­kee­le koo­li­tu­se­ga, õpe­ta­sid Rii­na Laa­ne­tu Tsit­rest ja He­li Kend­ra Vir­velt. Ran­na­keel­seid lu­gu­sid pa­ja­ta­sid Suur­pea va­ne­mad prouad Reet Ki­vi ja Helje Lillepool.
Kü­la­va­nem Tii­na Per­mi­nov: „La­si­me te­ha ka in­fo­tahv­li­le trü­ki­tud teks­ti­de ja pil­ti­de­ga vol­di­ku ning li­sa­si­me ing­li­se­keel­se teks­ti, neid trü­ki­ti 100. Ja­ga­si­me kü­la­lis­te­le ja kõi­gi­le pe­re­de­le kü­las.“
Kü­la­va­nem kom­men­tee­ris, et ran­na­keel pak­kus pi­du­lis­te­le hu­vi, mõ­ned­ki lu­ba­sid edas­pi­di ha­ka­ta käi­ma Lee­si rah­va­ma­jas ran­na­kee­le rää­ki­mi­se tun­di­des.

In­fo­tahv­lid ka ka­la­püü­gist, sõ­ja­väe­lin­na­kust ja ran­na­loo­du­sest
Lin­da Met­saorg kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Pä­ris­pea pool­saa­re õp­pe­ra­da kul­geb möö­da ran­na­joont nüüd ka nõu­ko­gu­de ar­mee ku­na­gi­se ins­ti­tuu­di­hoo­ne me­re­pool­ses kül­jes, jõuab Suur­pea sa­da­mas­se ja lä­heb sealt eda­si kü­lap­lat­si­ni: „Sõ­ja­väe­lin­na­ku bus­si­pea­tu­se lä­he­du­ses on stend Suur­pea me­re­po­lü­goo­ni ja sõ­ja­väe­lin­na­ku koh­ta. Sa­da­ma juu­res on stend ka­la­püü­gist ja ka­la­kait­sest Ha­ra la­hel, mis on koos­ta­tud Har­ju ka­la­kait­seins­pek­to­ri Mait Gri­gor­je­vi abil. Pä­ris­pea kü­la al­gu­ses­se La­mi ta­lu ran­na­kar­ja­maa me­re äär­de on pan­dud stend šo­ti mä­gi­veis­test  ja ran­na­loo­du­sest.“
Pi­ken­da­tud mat­ka­ra­ja koh­ta üt­les Lin­da Met­saorg, et se­da on kor­ras­ta­nud Suur­pea sa­da­ma oma­nik Peep Sa­ra­puu koos abi­lis­te­ga, ko­ha­ti va­jab veel kor­ras­ta­mist. Õp­pe­ra­jal on ka­vas te­ha sü­gi­sel rah­vus­va­he­lis­tel lin­nu­vaat­lus­päe­va­del, 7. ja 8. ok­toob­ril matk, osa­le­ma kut­su­tak­se ko­ha­lik­ku rah­vast, aga ka kõi­ki tei­si Kuu­sa­lu val­last.
KIK toe­tas pool­saa­re õp­pe­ra­da­de jät­kup­ro­jek­ti 11 500 eu­ro­ga.