Süü­ta­me ühes­koos noor­te lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään” tu­le

1999

Sten Wei­de­baum,
Ees­ti Lau­lu- ja Tant­su­peo SA tea­be­juht

XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peoks val­mis­tu­jad tä­his­ta­vad pü­ha­päe­val, 16. ap­ril­lil Ees­ti Va­ba­riik 100 prog­ram­mi ETV eet­ris kont­ser­di­ga „Teel lau­lu- ja tant­su­peo­le”. Sel­le jä­rel süü­da­tak­se XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peo tu­li Kurg­jal.
XII noor­te­peo kor­ral­da­jad kut­su­vad üles kõi­ki ini­me­si, ko­gu­kon­di, pe­re­kon­di ja sõp­rus­kon­di süü­ta­ma 16. ap­ril­lil kell 19 oma ko­du­pai­gas lõk­keid, küün­laid või tõr­vi­kuid, et ol­la osa XII noor­te­peo tu­le süü­ta­mi­sest ja tä­his­ta­da Ees­ti Va­ba­riik 100 sün­ni­päe­va­peo al­gust.
Sünd­mu­se teeb veel eri­li­se­maks see, et tu­le süü­ta­mi­se­ga, mi­da loo­de­ta­vas­ti pal­jud ees­ti­maa­la­sed ka oma ko­du­pai­gas tee­vad, saab al­gu­se ka aja­loo­li­ne Ees­ti Va­ba­riik 100 prog­ramm. 16. ap­ril­lil möö­dub sa­da aas­tat Ees­ti­maa ja Lii­vi­maa ühen­da­mi­sest.
Oma tu­le­süü­ta­mi­se pa­lu­vad kor­ral­da­jad jääd­vus­ta­da ka fo­to või vi­deo­na sot­siaal­mee­dias­se ja li­sa­da tee­ma­vii­de #mi­na­jään. Pa­ri­mad fo­tod jõua­vad õh­tul te­leek­raa­ni­le, mil kont­ser­dist ning lau­lu- ja tant­su­peo tu­le­süü­ta­mi­sest teeb ot­seü­le­kan­de ka ETV.
XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peo kesk­mes on noo­re põlv­kon­na si­de oma maa, kul­tuu­ri ja va­ne­ma põlv­kon­na­ga, mis koon­du­vad ühi­se mõis­te al­la juu­red XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­ja on va­bas Ees­tis sün­di­nud põlv­kond, kel­le jaoks maailm on lah­ti, kuid kel­le juu­red jää­vad ik­ka hoid­ma si­det sel­le maa­ga.
XII noor­te lau­lu- ja tant­su­pi­du „Mi­na jään” toi­mub Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul ja Ka­le­vi staa­dio­nil 30. juu­nist 2. juu­li­ni.

Eelmine artikkelAnija valla segarühma sünnipäeval tähistati ka Keh­ra rah­va­tantsu juubelit
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku va­ra­sem üm­be­re­hi­tusp­ro­jekt