SUSAN­NA KA­RI jääb ka Lok­sa pe­rears­tiks

2826
Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na pe­rearst SU­SAN­NA KA­RI on Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses töö­ta­nud üle 15 aas­ta.

Kol­mas kon­kurss nur­jus, ter­vi­sea­met te­gi Kuu­sa­lu pe­rears­ti­le SU­SAN­NA KA­RI­LE et­te­pa­ne­ku võt­ta ni­mis­tu üle.

Esial­gu oli dok­tor Su­san­na Ka­ri mää­ra­tud Lok­sa pe­rears­ti dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se pat­sien­ti­de ni­mis­tu aju­ti­seks tee­nin­da­jaks ala­tes juu­li­kuust ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Siis oli ni­mis­tus li­gi 1600 ini­mest. Nüüd­seks on osad neist va­li­nud tei­se pe­rears­ti, ni­mis­tus on li­gi 1300 ini­mest, kel­lest Hai­ge­kas­sa ra­vi­kind­lus­tus on 1060, li­gi 200 on ra­vi­kind­lus­tu­se­ta.

Ter­vi­sea­met on ot­si­nud pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti ase­me­le Lok­sa­le uut toht­rit kol­me kon­kur­si­ga, vii­ma­ne lõp­pes no­vemb­ri al­gu­ses. Kõik kon­kur­sid on tun­nis­ta­tud nur­ju­nuks, ku­na kan­di­daa­te po­le.
Ter­vi­sea­me­ti 8. no­vemb­ri ot­su­se­ga on dok­tor Su­san­na Ka­ri tee­nin­dus­piir­kon­da laien­da­tud li­saks Kuu­sa­lu val­la­le ka Lok­sa lin­na. Ka­he ni­mis­tu pea­le on tal Hai­ge­kas­sa ra­vi­kind­lus­tu­se­ga pat­sien­te kok­ku li­gi 3000.

Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses töö­ta­vad kaks pe­rears­ti, pea­le dok­tor Ka­ri veel dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­tan, kel­lel on oma ni­mis­tu.

Ku­na ala­tes su­vest hak­ka­sid Lok­sa pat­sien­did sõit­ma pe­rears­ti juur­de Kuu­sal­lu, võt­tis Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se OÜ juht Su­san­na Ka­ri neid ap­pi tee­nin­da­ma tei­se pe­rears­ti, esial­gu ai­tas dok­tor Al­la Ru­šai, prae­gu võ­tab Lok­sa pat­sien­te vas­tu dok­tor El­vi­ra Ku­perš­tein.

Kuid ala­tes uuest aas­tast enam Kuu­sa­lus kol­man­dat pe­rears­ti ei ole, sest El­vi­ra Ku­perš­tein kan­di­dee­ris edu­kalt Tal­lin­nas­se pe­rears­tiks ja asub töö­le oma uues ame­tis.

Su­san­na Ka­ri tõ­deb, et kol­man­dat pe­rears­ti on edas­pi­di kee­ru­li­sem Kuu­sal­lu lei­da, sest te­ma tut­vus­ring­kon­nas enam po­le pe­rears­te, kes saak­sid ap­pi tul­la: „Maa­piir­kon­da­de pe­rears­tip­rob­leem sü­ve­neb. Pe­rears­ti re­si­den­tuu­ri lõ­pe­ta­nud noo­red ei ta­ha maa­le töö­le tul­la, Lok­sa­le ei soo­vi­nud kee­gi min­na. Ka Tal­lin­nast Kuu­sal­lu sõit­mist on pee­tud kau­geks. Re­si­den­did lõ­pe­ta­vad õpin­gud 30aas­tas­te­na, sel­leks ajaks on pal­ju­del pe­red, lap­sed ja abi­kaa­sad, las­tel on oma las­teaia- ja koo­li­ko­had, abi­kaa­sa­del töö. Maa­le tu­lek­sid tõe­näo­li­selt vaid need, kel­lel on sel­le pai­ga­ga eri­li­ne si­de ja soov kind­las­ti seal ela­da.“

Kü­si­mu­se­le, kas Kuu­sa­lu pe­rearst võiks ha­ka­ta vas­tu­võt­te kor­ral­da­ma Lok­sal, vas­tab ta ei­ta­valt: „Lok­sa pat­sien­did on se­da sa­ge­li kü­si­nud, aga meie pe­rears­ti­kes­kus on Kuu­sa­lus, siin on me töö­va­hen­did, sõit­mi­ne ku­lu­tab tööae­ga. Pi­gem võik­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja Lok­sa lin­na­va­lit­sus ai­da­ta kaa­sa, et bus­si­liik­lust ti­hen­da­da, ka kel­la 11 pai­ku võiks lii­ni­buss sõi­ta Kuu­sa­lust Lok­sa poo­le. Ki­pub nii ole­ma, et Lok­salt hom­mi­kul Kuu­sal­lu tul­nud pat­sien­did ta­hak­sid kõik poo­le tun­ni­ga oma as­jad ae­tud saa­da ja rut­tu bus­si­ga ta­ga­si, mui­du tu­leb va­he­peal lii­ga pi­kalt järg­mist bus­si oo­da­ta.“

Su­san­na Ka­ri üt­leb, et prae­gu on Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses kolm pe­reõ­de, plaa­nis on töö­le võt­ta nel­jas pe­reõ­de: „Siis saa­me sis­se sea­da ka­he pe­reõe ise­seis­va vas­tu­võ­tu, nen­de juur­de saa­vad min­na es­ma­sed pat­sien­did, vii­rus­hai­ged, va­ja­du­sel kaa­sa­vad pe­rears­ti. Se­ni võ­tab meil ise­seis­valt vas­tu üks pe­reõ­de. Li­saks on meil te­le­fo­niõ­de, kes re­gist­ree­rib vas­tu­võt­tu­de­le, kuid an­nab ka te­le­fo­ni teel nõu kroo­ni­lis­te­le hai­ge­te­le – dia­bee­ti­ku­te­le, kõrg­ve­re­rõ­hu­tõ­ve hai­ge­te­le, ka teis­te­le he­lis­ta­ja­te­le, kel­lel on ter­vi­se­mu­re.“

Ku­na te­le­fon võib sa­ge­li ol­la hõi­va­tud, soo­vi­tab Su­san­na Ka­ri, et pi­gem võiks Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de­le saa­ta e-kir­ja, kui on vä­he­gi või­ma­lik: „Mei­le võib kir­ju­ta­da igal ajal oma ter­vi­se­mu­rest, ka hil­ja õh­tul. Kui tu­le­me hom­mi­kul töö­le, vaa­ta­me ko­he kir­jad üle, vas­ta­me kir­ja­li­kult või he­lis­ta­me, kui on va­ja li­sa kü­si­da, lep­pi­da kok­ku so­biv vas­tu­võ­tuaeg ars­ti juur­de. E-kir­ja­le tu­leks kind­las­ti li­sa­da en­da isi­ku­kood, te­le­fo­ni­num­ber ja aad­ress.“

Ta kir­jel­dab, et te­le­fo­ni­kõ­nel on 10mi­nu­ti­li­ne oo­teaeg, siis kos­tab muu­si­kat. Tih­ti ei jõua ter­vi­se­kes­ku­ses­se he­lis­ta­jad oma jär­je­kor­da ära oo­da­ta, kat­kes­ta­vad kõ­ne. Kui pe­reõ­de hak­kab vas­ta­ma, on kõ­ne lõ­pe­ta­tud.

„Las ter­vi­se­kes­ku­ses­se he­lis­ta­mi­se või­ma­lus jääb nei­le, kes ei saa e-kir­ja saa­ta, kõi­gi teis­te­ga oleks pa­rem su­hel­da nii, et mei­le kir­ju­ta­tak­se ja me võ­ta­me ise ühen­dust, se­da­si saa­me hai­geid abis­ta­da kiir­e­mi­ni,“ sõ­nab dok­tor Ka­ri.

Lok­sa­le on töö­le jää­nud kaks pe­rears­ti, ent nii dok­tor Tat­ja­na Pros­ku­ri­na kui ka dok­tor Mall Ida­vain on ju­ba pen­sio­niea­li­sed. Mall Ida­vain üt­les su­vel, et ne­mad­ki on pen­sio­ni­le mi­ne­mas, kui kaua veel töö­ta­vad, sõl­tub eel­kõi­ge ter­vi­sest.

Ent mis saab siis, kui Lok­sal ot­sus­tab järg­mi­ne pe­rearst pen­sio­ni­le jää­da? Su­san­na Ka­ri lau­sub, et tu­le­vik teeb mu­ret, Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus ei suu­da ko­gu Lok­sat tee­nin­da­da, po­le ruu­me.

Eelmine artikkelAni­ja uus val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­ti ame­tis­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku põ­hi­koo­lis on hel­ku­ri­kuu