SR Veod aren­dab Kiiu ale­vi­ku Tal­lin­na-pool­set vä­ra­vat – Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­la

1411
SR Veod juht SIIM KOM­POST üt­leb, et aas­ta­te­pik­ku­ne aren­dus­te­ge­vus on ha­ka­nud vil­ja kand­ma. Te­mast va­sa­ku­le jää­vad Ar­tu­ri söö­gi­ko­ha ehi­tus ja Kiiu uus tank­la, pa­re­mal uus au­to­re­mon­di­töö­ko­da-pe­su­la. Ta selja taha töökoja kõrvale platsile võiks tulla kaubanduskeskus.

Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­lal Kiius hak­ka­sid töö­le au­to­re­mon­di­töö­ko­da ja pe­su­la ning Je­toi­li au­to­maat­tank­la, ehi­ta­tak­se Ar­tu­ri söö­gi­koh­ta, ta­ga­pool on oo­tel kolm kin­nis­tut toot­mi­set­te­võ­te­te­le ning krun­did kor­ter­ma­ja­de jaoks.

Vend ja õde, Siim Kom­post ja Kad­ri Kom­post Kuu­sa­lu val­la pii­ri lä­he­dalt Haap­se kü­last Jõe­läht­me val­last ko­li­sid oma 2000. aas­tal asu­ta­tud pe­reet­te­võt­te SR Veod OÜ üle Kii­list Kii­du 2007. aas­tal. Siia­ni ren­di­ti ruu­me Kiiu töö­ko­jas. SR Veod oman­das 2011. aas­tal Kiius ring­tee juu­res 11,26 hek­ta­ri suu­ru­se Lil­leo­ru kin­nis­tu ning al­ga­tas ala väl­jaa­ren­da­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gu – kin­nis­tu ja­ga­ti äri-, tee­nin­dus-, toot­mis- ja ela­mu­maaks. Kui pla­nee­ring sai kin­ni­ta­tud, alus­ta­ti juur­de­pää­su­tee ja muu­de kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de väl­jae­hi­ta­mi­se­ga. Seit­se aas­tat kest­nud et­te­val­mis­tus­tööd on tä­na­vu sü­gi­seks jõud­nud esi­mes­te suu­re­ma­te tu­le­mus­te­ni. E20 Ser­vi­ce ehi­tas en­da­le kon­to­ri­hoo­ne koos tee­nin­dus­kes­ku­se­ga, kus te­gut­seb au­to­re­mon­di­töö­ko­da. SR Veod te­ge­leb Ees­ti-si­ses­te kau­ba­ve­du­de­ga, E20 Ser­vi­ce suu­re­mõõt­me­lis­te ma­si­na­te ja ka väik­se­ma­te sõi­du­ki­te re­mon­di­ga. Hil­ju­ti hak­kas kõr­valk­run­dil töö­le Je­toi­li tank­la, mil­le naab­rus­se on ker­ki­mas Ar­tu­ri söö­gi­koht.

Siim Kom­post kõ­ne­leb, et ku­na­gi­ses kol­hoo­si­töö­ko­jas jäi nen­de et­te­võt­tel kit­saks, Kiius ot­si­ti teist asu­koh­ta, kuid ühes­ki tüh­jalt seis­nud või la­gu­ne­nud hoo­nes ei ol­nud laie­ne­mi­seks pii­sa­valt ruu­mi. Sün­dis ot­sus ehi­ta­da en­da va­ja­dus­te­le so­biv tee­nin­dus­kes­kus. Ma­ja on ra­ja­tud pers­pek­tii­vi­ga, va­ja­du­sel saab ale­vi­ku­pool­ses­se kül­ge te­ha laien­du­se. Et in­ves­tee­rin­gud end ära ta­suk­sid, võe­ti et­te suuremalt – nii on tek­ki­nud Kiiu ale­vi­ku Tal­lin­na-pool­ses­se ser­va uus aren­dus­a­la, hil­ju­ti oman­das sel­le kõr­val toot­mis­maa puit­ma­ja­fir­ma Nor­dic Hou­ses KT, kel on plaa­nis li­saks uue toot­mis­komp­lek­si ra­ja­mi­se­le ehi­ta­da oma bü­roo­hoo­neks üm­ber Kiiu mõi­sa kõr­val paik­nev Ma­ka­ro­vi­te elu­ma­ja ning te­ha ku­na­gi­sest mõi­saai­dast kü­la­lis­te­ma­ja.

Kui Lil­leo­ru aren­du­sa­la veel­gi täie­neb, on pla­nee­rin­gu jär­gi või­ma­lik sealt­kau­du väl­ja ehi­ta­da Sood­la-Kiiu rii­gi­tee pi­ken­dusena Tal­lin­na-Nar­va maan­teed ja Jõe­läht­me-Kem­ba maan­teed ehk rah­va­suus Va­na-Nar­va maan­teed ühen­dav tee­lõik.

SR Veod juht ja lo­gis­tik Siim Kom­post üt­leb, et ju­ba on­gi ko­ha­li­kud kü­si­nud, mil­lal nen­de et­te­võ­te sel­le tee­lõi­gu val­mis ehi­tab, kuid kah­te maan­teed ühen­da­va tee peab ra­ja­ma maan­teea­met vas­ta­valt rii­gi­tee­de­le esi­ta­tud nõue­te­le, SR Veod on ehi­ta­nud va­ja­li­kud juur­de­pää­su­teed.

„Aren­da­mi­ne on võt­nud ae­ga, pa­ra­ta­ma­tult on ol­nud nii tõu­se kui mõõ­na­sid, aga üks asi viib tei­se­ni ja õn­neks po­si­tiiv­ses suu­nas. Ko­gu pro­jekt on ol­nud ris­kant­ne, nüüd on ju­ba sü­da ra­hul. Es­malt tu­li lei­da ben­sii­ni­jaa­ma ja söö­gi­ko­ha ra­ja­jad, et Tal­lin­na-Nar­va maan­teel sõit­jad hak­kak­sid al­la Kii­du kee­ra­ma. E20 Ser­vi­ce tee­nin­dus­hoo­ne kõr­val on park­la ja sel­lest tei­sel pool krunt, ku­hu võiks edas­pi­di te­ha kau­ban­dus­kes­ku­se, mi­da­gi sar­nast, na­gu näi­teks Tal­lin­nas on Pär­na­mäel,“ kir­jel­dab Siim Kom­post.

Et ale­vi­ku rah­vas saaks mõi­sa poolt tul­la uu­de komp­lek­si jalg­si või jalg­rat­ta­ga, võiks tu­le­vi­kus ra­ja­da ka kerg­liik­lus­tee. Se­da peaks te­ge­ma koos­töös val­la­ga, ar­vab ta.

Tu­le­kul au­to­de nu­ti­pe­su­la
E20 Ser­vi­ce tee­nin­dus­kes­ku­ses töö­tab au­to­pe­su­la ning jaa­nua­ris on ka­vas käi­vi­ta­da nu­ti­pe­su­la ehk vä­li­pe­su­la, mi­da saab ka­su­ta­da öö­päe­va­ring­selt – tul­la ma­si­nat pe­se­ma siis, kui pa­ras­ja­gu va­ja, ta­su­da on või­ma­lik mün­ti­des ja mo­biil­te­le­fo­ni­ga. Prae­gu käib nu­ti­pe­su­la ehi­tus, ka­he pe­su­ko­ha­ga ka­tu­sea­lu­ne ker­kib et­te­võt­te tee­nin­dus­hoo­ne Tal­lin­na-pool­ses­se kül­ge.

„Vaa­ta­si­me, mi­da on piir­kon­da va­ja. Au­to­pe­su­lat oli hä­das­ti tar­vis, eri­ti kor­rus­ma­ja­de ela­ni­ke­le. Se­ni on lä­hi­mad au­to­pe­su­lad ol­nud Tal­lin­nas ja Rak­ve­res. Ole­me val­mis tee­nin­da­ma klien­te Lok­salt, Kol­gast, Kuu­sa­lust ku­ni Keh­ra ja Jõe­läht­me­ni,“ lau­sub SR Veod juht.

E20 Ser­vi­ce tee­nin­dus­hoo­nes pa­ku­tak­se te­ma sõ­nul li­saks au­to­re­mon­di­le ka reh­vi­ho­tel­li tee­nust – saab su­ve­reh­vid jät­ta tal­veks hoiu­le ja vas­tu­pi­di. Esi­me­ne pikk riiul on hoiu­le antud reh­ve täis ja tar­vis on uut riiu­lit.

Töö­ko­jas on erip­ro­jek­ti jär­gi ehi­ta­tud täi­sau­to­maat­ne kat­la­ma­ja, mis kü­tab ko­gu hoo­net ja ta­gab au­to­pe­su­las­se soo­ja vee. Ka­telt köe­tak­se hakk­pui­du­ga. Soo­ja vee saab ka töö­ta­ja­te ol­me­ruu­mi­des­se teh­tud saun ja pe­su­ruum.

E20 Ser­vi­ce uues tee­nin­dus­hoo­nes on 6 töö­ta­jat. Et töö­ta­jaid hoi­da, tel­li­tak­se Kuu­sa­lu Söö­gi­toast igal töö­päe­val kõi­gi­le lõu­nap­raed.

Ar­tu­ri söö­gi­koht ava­tak­se ke­va­del
Kiiu ring­tee juur­de ka­van­da­tud Ar­tu­ri söö­gi­ko­ha ehi­tus on jõud­mas sa­ri­ka­peo­ni. Ra­ja­tak­se 550ruut­meet­ri­se ehi­tus­pin­na­ga ühe­kord­ne hoo­ne, ku­hu tu­leb 280ruut­meet­ri­ne söö­gi­saal.

Viit­nalt Rak­ve­re pool asu­va Ar­tu­ri Gril­li oma­nik Ar­tur Ner­ses­jan üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kiir­söö­gi­koht peaks val­mi­ma ja uk­sed ava­ma ap­ril­lis. Kui saab kii­re­mi­ni, siis märt­sis, kui aga te­kib koos­kõ­las­tus­te saa­mi­sel ta­kis­tu­si, siis hil­je­malt mai­kuus.