Spor­di­hoo­neid ja staa­dio­ne hak­kab hal­da­ma Raa­si­ku Val­la Sport

493
Raasiku kool.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas al­la­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport põ­hi­mää­ru­se.

Val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul on uue al­la­su­tu­se loo­mi­se ees­märk val­la spor­di­te­ge­vu­se pa­rem kor­ral­da­mi­ne ja spor­di­hoo­ne­te tõ­hu­sam hal­da­mi­ne.

„Ka­he aas­ta jook­sul on meil val­mi­nud ja val­mi­vad uued spor­di­ra­ja­ti­sed, mis va­ja­vad aas­ta­ring­selt iga­päe­vast hal­da­mist. Et vas­tu­tus oleks sel­gem, on se­da mõist­lik te­ha ühi­se koor­di­nee­ri­mi­se­ga,“ üt­les ta.

Raa­si­ku Val­la Sport hak­kab hal­da­ma val­la­le kuu­lu­vaid spor­di- ja va­baa­jara­ja­ti­si. Vas­ta­valt põ­hi­mää­ru­se­le kuu­lu­vad uue al­la­su­tu­se st­ruk­tuu­ri Aru­kü­la ja Raa­si­ku spor­di­hoo­ned ja staa­dio­nid, Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da ning muud ava­li­kus ka­su­tu­ses ole­vad va­ba aja ja spor­di­ga seo­tud ra­ja­ti­sed. Raa­si­ku Val­la Sport hak­kab kor­ral­da­ma nen­de ka­su­ta­mist ning ren­ti­mist koo­li­tun­di­dest ja hu­vi­rin­gi­dest va­bal ajal, koos­töös val­la­va­lit­su­se ja ko­gu­kon­na­ga aren­da­ma ning loo­ma ka uu­si spor­di­ra­ja­ti­si.

Li­saks on Raa­si­ku Val­la Spor­di üle­san­ne koor­di­nee­ri­da val­la spor­die­lu ja hal­la­ta spor­di­te­ge­vu­se ka­lend­rit, uus asu­tus hak­kab kor­ral­da­ma spor­diü­ri­tu­si ja võist­lu­si, koos­ta­ma Raa­si­ku val­la võist­kon­di oma­va­lit­sus­te va­he­lis­tel võist­lus­tel osa­le­mi­seks, te­ge­ma ümar­lau­da­sid spor­die­lu elav­da­mi­seks.

Val­la ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et uus al­la­su­tus on vo­li­ko­gu ot­su­se­ga nüüd küll loo­dud, aga sel­le­le ju­ha­ta­ja leid­mi­seks ei saa kon­kurs­si kor­ral­da­da en­ne, kui on kin­ni­ta­tud Raa­si­ku Val­la Spor­di ee­lar­ve ja st­ruk­tuur. Ta li­sas, et uu­de asu­tus­se lä­he­vad üle se­ni koo­li­des töö­ta­nud spor­di­hoo­ne­te ad­mi­nist­raa­to­rid ja ko­ris­ta­jad.

„St­ruk­tuu­ri ja ee­lar­ve esi­ta­me vo­li­ko­gu juu­ni­kuu is­tun­giks. Kui need on kin­ni­ta­tud, saa­me kuu­lu­ta­da väl­ja kon­kur­si ju­ha­ta­ja leid­mi­seks. Loo­da­me, et juht õn­nes­tub lei­da kii­res­ti – ideaa­lis võiks ta ju­ba au­gus­tis töö­le asu­da, et asu­tus saaks tööd alus­ta­da uue hoo­aja al­gu­ses sep­temb­ri­kuus,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Kus on Raa­si­ku Val­la Spor­di tu­le­va­se ju­ha­ta­ja töö­koht, po­le te­ma sõ­nul veel ot­sus­ta­tud: „So­biv koht on Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ad­mi­nist­raa­to­ri­te ruum, mis on päe­va­sel ajal ena­mas­ti va­ba, kuid see sel­gub töö käi­gus. Kind­las­ti peab ju­ha­ta­ja pä­ris pal­ju rin­gi lii­ku­ma, sest tei­ne suur spor­di­hoo­ne on meil Aru­kü­las.“