Soo­me ja Lä­ti et­te­võt­jad tut­vu­sid kolleegidega Ida-Harjust

246
Anija vallas külastasid Soome ja Läti ettevõtjad ka Voose Päikesekodu, kus neid võõrustas omanik TANEL TALVE.

Möö­du­nud nä­da­lal võõ­rus­tas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de esin­da­jaid Soo­mest ja Lä­tist. 17.-19. märt­si­ni toi­mu­nud õp­pe­reis oli aas­ta­tel 2016-2019 Aren­dus­ko­ja juh­itud pro­jek­ti „SEIC – kest­lik et­te­võt­lus maa­piir­kon­nas“ tei­se osa avaü­ri­tus.

„Pro­jekt SEIC 2 po­le pä­ris jät­kup­ro­jekt, pi­gem uus, foo­ku­ses on tei­ne piir­kond, Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald,“ sõ­nas pro­jek­ti juht­part­ne­ri, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­tor An­ne­li Põld­ra.

Pro­jek­tis osa­le­vad Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da­ ning Sep­ra, Län­si-Sai­ma, Kär­ki, Vii­sa­ri ja Poh­jois Ky­men te­ge­vusg­ru­pid Soo­mest ja Lie­lu­pe te­ge­vusg­rupp Lä­tist. Avaü­ri­tu­sel käi­sid Soo­mest 13 ja Lä­tist 5 ini­mest, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jas võt­sid neid vas­tu An­ne­li Põld­ra ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

An­ne­li Põld­ra sel­gi­tas, et SEIC 2 pi­di al­ga­ma kaks aas­tat ta­ga­si, kuid tu­li Co­vid ning kok­ku­saa­mi­sed lük­ku­sid eda­si: „Möö­du­nud aas­ta lõ­pus ot­sus­ta­si­me, et tee­me esi­me­se õp­pe­rei­si. Pa­ni­me aja pai­ka ja jäi­me loot­ma, et märt­sis enam ko­roo­na­pii­ran­guid ei ole. Õn­neks nii ka läks.“

Pro­jek­ti üks ees­märk on, et ko­ha­li­kud et­te­võt­ted leiak­sid en­da­le vä­lis­part­ne­ri, kel­le­ga ha­ka­ta te­ge­ma koos­tööd ja va­he­ta­ma ko­ge­mu­si, käia vas­tas­ti­kku kü­las. Esimesel õhtul toimunud seminaril osalesid Ida-Harjust lisaks neile ettevõtjatele, keda õppereisi ajal külastati, ka teised, kes olid sellest huvitatud.

„Aren­dus­ko­ja SEIC pro­jek­ti­juht Eha Paas te­gi pro­jek­tist pre­sen­tat­sioo­ni, et kui­das see oli nii edu­kas, ning pa­ni et­te­võt­jad te­ge­ma pla­ka­tit sel­lest, mil­le­ga nad te­ge­le­vad. Mi­na tut­vus­ta­sin seic.ee ko­du­leh­te, mis on ka üks või­ma­lus en­da­le koos­töö­part­ne­ri­te leid­mi­seks,“ rää­kis Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­tor.

Õp­pe­rei­si esi­me­sel päe­val tutvusid kü­la­li­sed Ha­ba­ja Vii­na­vab­ri­ku­ga, tei­sel päe­val käi­sid Ko­se val­las Mu­ruei­de Vil­la­ko­jas ja Visk­la kü­la­kes­ku­ses, Ani­ja val­las Voo­se Päi­ke­se­ko­dus, Pil­la­pa­lus Natural Chaga toodanguga tutvumas, Ani­ja mõi­sas ja koh­vi­kus, Raa­si­ku Õl­le­te­ha­ses ning õh­tu­pi­me­du­ses Nõmb­ra Kar­ja­mõi­sa val­gu­sins­tal­lat­sioo­ni­de ra­jal ja Met­sa­res­to­ra­nis. Lau­päe­val kü­las­ta­ti Ko­se val­las Võ­tik­met­sa ho­bi­ko­da, OÜ Puit­mast pui­dust li­pu­mas­ti­de toot­mist, TAKKK kunstikeskust ja Vii­kin­gi­te kü­la.

Si­ru Aho­pel­to, kes kor­ral­dab Soo­mes Vi­ro­lah­ti val­las kam­mer­muu­si­ka­fes­ti­va­li ning töö­tab ka kü­la- ja tu­ris­mip­ro­jek­ti­de­ga, kii­tis Ees­tis näh­tut: „Kü­las­tus­ko­had eri­ne­sid üks­tei­sest ja olid vä­ga hu­vi­ta­vad. Tun­dus, et kõik osa­le­jad said oma te­ge­vu­se aren­da­mi­seks häid ideid. Mõ­ned lep­pi­sid ju­ba kok­ku kü­las­tu­sed või et­te­võt­ja­te va­he­tu­sed. Mi­na koh­tu­sin Lä­ti gru­pist part­ne­ri­ga, kes kor­ral­dab sa­mu­ti kont­ser­te. Eest­las­te seast sain kon­tak­ti fes­ti­va­li­de ja sünd­mus­te kor­ral­da­ja­ga. On täies­ti või­ma­lik, et hak­ka­me koos­tööd te­ge­ma ja alus­ta­me ühisp­ro­jek­ti pla­nee­ri­mi­se­ga.“

Pro­jek­ti järg­mi­ne õp­pe­reis on 8.-10. juu­nil Soo­mes. Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la et­te­võ­te­te-or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­jad, kes soo­vi­vad osa­le­da, peak­sid tea­da and­ma Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le.

„Kind­las­ti ta­suks tul­la neil, kes on hu­vi­ta­tud ka või­ma­li­ku va­he­tus­part­ne­ri leid­mi­sest,“ sõ­nas An­ne­li Põld­ra.

Eelmine artikkelRah­vu­sar­hiiv oo­tab va­ba­taht­lik­ke ap­pi val­la­koh­tu­te ühis­loo­mes kaa­sa löö­ma
Järgmine artikkelSõnumitoojas 23. märtsil