Soom­la­sed käi­sid Ida-Har­ju Lea­der-piir­kon­nas õppereisil

1826
Koostöökoja esindajad viisid soomlased Raasiku Õlletehasesse – ka Soomes on väikepruulikodasid aina rohkem.

Soo­me Kes­ki­pis­te Lea­der ja Ries­ka Lea­der piir­kon­da­de esin­da­jad tutvusid kaks päeva Ida-Harjuga.

Aeg­vii­du, Ani­ja, Ko­se ja Raa­si­ku val­la ter­ri­too­ri­mit hõl­mav Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da on sis­se sead­nud sõp­rus­suh­ted Põh­ja-Soo­me ka­he Lea­der-piir­kon­na­ga. Eelmisel aas­tal käi­sid eest­la­sed kü­las Soo­mes-Root­sis, möö­du­nud nä­da­lal tu­lid soom­la­sed vas­tu­kü­las­käi­gu­le. Soom­la­sed kom­men­tee­ri­sid, et rii­gid on sar­na­sed, kuid tu­leb esi­le tõs­ta eest­las­te leid­lik­kust ning jär­je­kind­lust Lea­der-ra­ha taot­le­mi­sel.
Bus­si­täis soom­la­si saa­bus Tal­lin­nas­se 16. au­gus­til, neid olid vas­tu võt­mas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go ja Lea­der-spet­sia­list Sil­le Noor. Nel­ja­päe­val, 17. au­gus­til kü­las­ta­sid nad Aeg­vii­dut, kus val­la­va­nem Rii­vo Noor tut­vus­tas Lea­der-pro­jek­te – ma­dal­seik­lus­par­ki ja kii­gep­lat­si.
Lõu­na­söök oli Ani­ja mõi­sas, see­jä­rel näi­tas Pil­le Kul­la mõi­sa ning viis mõi­sa­par­ki.
Raa­si­ku õl­le­te­ha­ses oli või­ma­lus de­gus­tee­ri­da õlut, tut­vu­da õl­le­toot­mi­se­ga. En­ne Aru­kül­la sõit­mist vaa­da­ti üle ka Lea­der toe­tus­te abil re­konst­ruee­ri­tud Raa­si­ku staa­dion. Aru­kü­las võt­tis kü­la­li­sed vas­tu pe­re­kes­ku­se Män­ni­kä­bi ju­ha­tu­se lii­ge Õn­ne­la Met­saorg. Õhtul said soom­la­sed kü­las­ta­da Aru­kü­la OTT tur­gu, kus te­ge­mis­test rää­kis eest­ve­da­ja Mee­li Te­der.
18. au­gus­til jät­kus ring­reis Raa­si­ku val­las – Pi­ka­ve­re mõi­sas tegi ekskursiooni Ali­ce Suur­kuusk. Ko­se val­las käi­sid külalised Tam­mi­ku Kaa­saeg­ses Kuns­ti­kes­ku­ses, kus oli õpi­tu­ba, Vii­kin­gi­te Kü­las, kus oli se­mi­nar-koos­tööa­ru­te­lu, Visk­la kü­la­ma­jas,  õh­tuks Ne­li­jär­ve­le, kus oli Lea­der-toe­tu­se abil toi­mu­va Kõr­ve­maa Fil­miõh­tu­te fes­ti­va­l.
Tii­na Ser­go üt­les, et va­li­sid kü­la­lis­te­le näi­ta­mi­seks eri­ne­vad ko­had Ida-Har­jus, mil­le aren­da­mi­seks on saa­dud Lea­der-toe­tust: „Kui Eu­roo­pa Lii­du pii­rid ava­ne­sid, taht­sid meilt min­na kõik vä­lis­maa­le uu­dis­ta­ma, nüüd tul­lak­se jär­jest roh­kem väl­jast­ meie ko­ge­mus­test õp­pi­ma.”
Sõp­rus soo­mlas­te­ga al­gas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal mõ­ni aas­ta ta­ga­si. Tii­na Ser­go sõ­nas, et tek­kis hea klapp. Soo­mes, kus Lea­der-te­ge­vus kauem toi­mi­nud, po­le pro­jek­ti­de toe­tusp­rot­sen­did tih­ti eri­ti suu­red. Vä­ga pal­ju omao­sa­lust ko­gu­vad ko­ha­li­kud ise, tee­vad kam­paa­niaid, an­ne­tu­si, hea­te­ge­vus­lik­ke koh­vi­kuid.
Ries­ka Lea­der piir­kon­na esin­da­ja Ri­ta Ko­vacs üt­les pä­rast Aegviidu, Ani­ja ja Raa­si­ku val­la kü­las­ta­mist, et kõik on vä­ga põ­nev: „Eri­ti meel­dis Aeg­vii­du, mõ­nus väi­ke asu­la, kus toi­mub pal­ju, on mõ­nu­sa ener­gia­ga, kau­ni loo­du­se­ga. Ani­ja mõi­sas meel­dis stii­li­puh­tus, mõi­sa­pi­da­ja­te hool ja ar­mas­tus. Raa­si­ku õl­le­te­has oli ko­du­ne ning toot­mi­ne toi­mis na­gu kel­la­värk. OT­Ti ta­lu­turg oli põ­nev, seal oli kva­li­teet­ne ja värs­ke kaup.”
Tii­na Ser­go: „Iga kord teis­te­le oma piir­kon­da tut­vus­ta­des õpi­me ka ise. Meie piir­kon­nas Lea­der-toe­tu­se al­gu­saas­ta­tel an­tud pro­jek­ti­toe­tu­sed täi­da­vad edu­kalt ees­mär­ki prae­gu­se­ni. Toe­tu­sed on läi­nud õi­ges­se koh­ta, ai­da­nud kaa­sa piir­kon­na aren­gu­le. Loo­da­me, et hea koos­töö tegevusgruppidega jät­kub ja pea­gi jõua­me uu­te ühis- ja koos­tööp­ro­jek­ti­de­ni. Juba tek­kis idee te­ha koos­tööd kuns­ti­vald­kon­nas.”

Eelmine artikkelAni­jal oli es­ma­kord­selt mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val
Järgmine artikkelAni­ja val­la kau­ni­mad ko­dud on va­li­tud