Soo­vi­tu­sed ela­nik­kon­na­le nak­kus­hai­gu­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks

1474

Na­tal­ja Šubi­na,
Ter­vi­sea­me­ti Põh­ja ta­li­tu­se di­rek­tor

Meet­med, mis on tõ­hu­sad na­ka­tu­mi­se ära­hoid­mi­seks.

Tuu­lu­ta­da ruu­me re­gu­laar­selt, soo­vi­ta­valt iga tun­ni jook­sul vä­he­malt 10 mi­nu­tit, kor­ral­da­da iga­päe­va­selt märg­ko­ris­tus, ko­ris­ta­mi­sel pes­ta lauad, uk­se­lin­gid jmt ta­va­lis­te pe­se­mis- või de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­di­te­ga. Mööb­lit, riiu­leid, ra­diaa­to­reid pu­has­ta­da kaks kor­da nä­da­las. Tua­lett­ruu­mi si­sus­tus ja pin­nad iga­päe­va­selt pu­has­ta­da ja de­sin­fit­see­ri­da, va­rus­ta­da pii­sa­vas ko­gu­ses kä­te­pe­su­va­hen­di­ga ning pai­gal­da­da ja­la­ga ava­ta­vad jäät­me­kon­tei­ne­rid.

Kä­te kui­va­ta­mi­seks ka­su­ta­da pa­ber­rä­ti­kud, pin­da­de saas­tu­mi­sel hai­ge eri­tis­te­ga kor­ral­da­da ko­he märg­ko­ris­tus ja de­sin­fit­see­ri­mi­ne. Ka­su­ta­da nuus­ka­mi­sel ühe­kord­seid salv­rä­ti­kuid. Kat­ta kö­hi­des ja ae­vas­ta­des ni­na ja suu ühe­kord­se salv­rä­ti­ku­ga, ka­su­ta­tud salv­rä­tik tu­leb ko­he pä­rast ka­su­ta­mist ära vi­sa­ta ja pes­ta käed see­bi­ga. Pe­se­ma­ta kä­te­ga ei to­hiks puu­du­ta­da või hõõ­ru­da sil­mi. Pes­ta kä­si tih­ti ja kor­ra­li­kult, vä­he­malt 15-20 se­kun­di jook­sul.

Hai­ge­le an­da ka­su­ta­mi­seks eral­di nõud, mi­da tei­sed pe­re­liik­meid ei ka­su­taks. Ta­ga­da vä­he­malt meet­ri­ne dis­tant­si­pi­da­mi­se või­ma­lus hai­ge va­hel, hai­ge­ga suht­le­mi­sel ka­su­ta­da kait­se­mas­ki. Hai­ge ko­dust väl­ju­mi­sel kan­da või­ma­lu­sel kait­se­mas­ki, eri­ti rah­va­roh­kes ko­has.

Eelmine artikkelAni­ja uus val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­ti ame­tis­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku põ­hi­koo­lis on hel­ku­ri­kuu