Soo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus

874
Ani­ja abi­val­la­va­ne­mad MAR­GE RA­JA ja RII­VO NOOR, val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht AN­NE ORUAAS ning soo­mus­ron­gi taas­ta­mi­se idee üks au­tor TÕ­NIS RAUD­LA Aeg­vii­dust taas­ta­tud soo­mus­ron­gil.

Tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril esit­le­ti Ta­pa ve­du­ri­de­poos taas­ta­tud soo­mus­ron­gi, mis jaa­nua­ri al­gu­ses pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas oli Ees­til 6 soo­mus­ron­gi, an­ti Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi ja EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na eest­võt­tel taas­ta­tud soo­mus­ron­gi­le num­ber 7 ning ni­mi Wa­ba­dus. Sel­le val­mis­tas AS Ope­rail. Ta­pa ve­du­ri­de­poos ehi­ta­tud soo­mus­ron­gi vee­re­mil on viis pui­dust va­gu­nit: suur­tü­ki-, kuu­li­pil­du­ja-, des­sant-, sa­ni­taar­va­gun ning kat­tep­lat­vor­mil asuv soo­mu­sau­to Es­to­nia. Va­gu­ni­tes­se pan­nak­se Va­ba­dus­sõ­ja la­hin­gu­te aja­lu­gu tut­vus­tav näi­tus.

Soo­mus­rong nr 7 lii­ku­mis­kii­rus on ku­ni 40 ki­lo­meet­rit tun­nis. 4. jaa­nua­rist 1. veeb­rua­ri­ni lii­gub Wa­ba­dus Va­ba­du­sõ­ja ku­na­gi­sel la­hin­gu­te­ge­vu­se mars­ruu­dil Keh­rast Val­ga­ni, pea­tub 11 ko­has. Keh­ras­se jõuab rong 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mi­sest La­hin­gu­väl­jal, kus soo­mus­rong nr 1 sun­dis vaen­la­se ta­ga­ne­ma. Keh­ras on rong kaks päe­va, 6. jaa­nua­ril sõi­dab eda­si La­hin­gu­väl­ja­le. Seal toi­mub näi­dis­la­hing ja ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. 7.-8. jaa­nua­ril on soo­mus­rong Aeg­vii­dus. Kõi­gis pea­tus­tes on rong hu­vi­lis­te­le ava­tud.

Keh­ra raud­tee­jaa­mas tu­leb 5. jaa­nua­ril Va­ba­dus­sõ­ja­le pü­hen­da­nud aja­loo­kon­ve­rents ning õh­tul rah­va­ma­jas tant­su­pi­du, Va­ba­dus­sõ­ja-aeg­seid lau­le esi­tab an­sam­bel Põld­sepp ja Po­jad.

Ani­ja val­la­va­lit­sus oo­tab jät­ku­valt an­ne­tu­si La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se ar­vel­dus­kon­to­de­le EE782200001120154013 (Swed­bank) ja EE2510100020 18899000 (SEB). Ku­ni ree­de, 30. no­vemb­ri­ni vä­he­malt 10 eu­rot an­ne­ta­nu­te ni­med kan­tak­se mä­les­tus­sam­ba juur­de tä­nu­plaa­di­le. An­ne­tu­si saab te­ha ka hil­jem, kuid siis an­ne­ta­ja ni­mi tä­nup­laa­di­le ei jõua.