Sõnumitoojas 26. oktoobril

245
 • Pre­si­dent ALAR KA­RIS lõu­na­tas Kuu­sa­lu Söö­gi­toas;
 • Kuu­sa­lu koo­li­poiss nä­gi ja­la­käi­ja­te tun­ne­li lä­he­dal ka­ru;
 • Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja soo­vib loo­bu­da;
 • KuEL ja val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid val­la­ma­jas et­te­võt­lus­päe­va;
 • Kuu­sa­lu ku­du­ja­te vil­la­so­kid uk­rain­las­te­le;
 • Kuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ju­hib SIIM NURK;
 • Muu­da­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des;
 • Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uus koos­seis;
 • Taot­lu­sed Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te toe­tus­te sü­gis­voo­ru;
 • Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la ki­ri kesk­kon­naa­me­ti­le;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­kõ­ne­lu­sed on lõ­pu­sir­gel;
 • Ees­ti pa­rim re­no­vee­ri­tud kor­ter­ma­ja asub Ala­ve­res;
 • Keh­ras esit­le­ti fes­ti­va­lil „Noor in­se­ner“ 24 ma­si­na ahel­reakt­sioo­ni;
 • Ani­ja val­las uus sot­siaal­töö­ta­ja;
 • Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on uus lii­ge;
 • Keh­ras al­gas kerg­liik­lus­tee ehi­tus;
 • Harjumaa emade-isade lauluvõistluse kaks võitjat on Raasiku vallast;
 • Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gul on uus koos­seis;
 • Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­rid su­le­tak­se jaa­nua­ris;
 • Aru­kü­la akor­dio­nis­tid võist­le­sid Itaa­lias;
 • Krii­si­ko­mis­jo­ni­de ühi­sõp­pus Tai­fuun;
 • Rii­gi toe­tus­ra­ha oma­va­lit­sus­te­le Uk­rai­na las­te eest.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 2. novembril.

Eelmine artikkelAni­ja val­las uus sot­siaal­töö­ta­ja
Järgmine artikkelIisa­ka ta­lu pe­re­mees kõ­ne­les põl­lu­mees­te kon­ve­rent­sil