Sõnumitoojas 23. märtsil

166
 • Probleemid leheveoga Raasiku vallas;
 • Raa­si­ku­le ja sel­le ümb­rus­se on pla­nee­ri­tud üle 400 eluaseme;
 • Raa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se han­ge;
 • Raa­si­ku val­las saa­vad toe­tust 5 kü­la;
 • Kuu­sa­lu Soo­ju­se joo­gi­vee- ja reo­vee­tee­nu­se hind ei muu­tu;
 • Ran­na­kee­le aa­bits „Kee­le­te­gu 2021“ lõ­puü­ri­tu­sel;
 • Aeg­vii­du, Keh­ra ja Kuu­sa­lu KAH-met­sa­de ma­jan­da­mis­ka­vad;
 • Ani­ja val­las tõs­te­ti toe­tus­te saa­mi­seks vee- ja elekt­ri­ku­lu­de piir­mää­ra­sid;
 • Vel­ko AV ju­hi kon­kurs­si pi­ken­da­ti;
 • Ala­ve­re las­teaed sai 55;
 • Muu­da­tu­sed Ani­ja ko­mis­jo­ni­des;
 • Ukraina põgenikud Ida-Harjus;
 • Sal­mis­tu kü­la­va­nem toob sõ­ja­põ­ge­nik­ke suu­re bus­si­ga;
 • Neli­jär­ve puh­ke­kes­kus pa­kub sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pea­var­ju ja tur­va­tun­net;
 • Anija vallale on põgenike heaks annetatud 1905 eurot;
 • Kuu­sa­lus toi­mus es­ma­kord­selt pi­me­võrk­pal­li tur­niir;
 • KARIN MAS­TE­RO­VI ja MIKK TEIN­LU­MI me­da­li­ko­had ka­ra­te Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lus­tel;
 • MAT­TIAS MÄT­TIK tu­li Ees­ti meist­riks re­bi­mi­ses;
 • Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­ses;
 • Soo­me ja Lä­ti et­te­võt­jad tut­vu­sid kolleegidega Ida-Harjust;
 • Rah­vu­sar­hiiv oo­tab va­ba­taht­lik­ke ap­pi val­la­koh­tu­te ühis­loo­mes kaa­sa löö­ma.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 30. märtsil.

Eelmine artikkelSoo­me ja Lä­ti et­te­võt­jad tut­vu­sid kolleegidega Ida-Harjust
Järgmine artikkelVaba­taht­li­ke abi­ga õm­mel­di Keh­ras Uk­rai­na kaits­ja­te­le li­gi 100 kuu­li­ves­ti