Sõnumitoojas 20. mail

1069
 • Erio­lu­kord sai lä­bi;
 • Bussisõit taas tasuline;
 • Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mist kü­si­tak­se toe­tust palju roh­kem, kui on ra­ha ka­van­da­tud;
 • Kuu­sa­lu val­la toe­tus­sum­mad spor­di tree­nin­gu­rüh­ma­de­le;
 • Al­gas Kuu­sa­lu koo­li korv­pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­ne;
 • Kuu­sa­lu val­la su­vi­sed tee­hool­da­jad ja mu­rup­lat­si­de niit­ja;
 • Joa­ves­ki rah­va­ma­jal ja park­lal piir­deaed;
 • Kol­ga muu­seum avas uk­sed ja näi­tu­se „Mis on ihu­le kõi­ge lä­he­mal?“;
 • Hea Tu­ju Es­mas­päev osa­les vir­tuaal­ses ühis­laul­mi­ses;
 • Aas­taid kest­nud Rum­mu tur­ba­sõ­da on jõud­nud järg­mi­se vaid­lu­se­ni;
 • Lahe­maa Loo­dus­koo­li juht MAIE IT­SE on loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi lau­reaat;
 • Raa­si­ku val­d in­ves­tee­rib tä­na­vu tee­des­se 485 000 eu­rot;
 • Ühen­da­su­tu­se­le ee­lis­ta­ti Raa­si­ku koo­li ni­me;
 • Vi­lan­dert soo­vib Aru­kü­la lii­ni kär­pi­da;
 • Ani­ja val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punkt ko­lis re­no­vee­ri­tud de­poos­se;
 • Keh­ra muu­seu­mis näi­da­tak­se omaaeg­se tun­tud et­te­võt­te too­dan­gut;
 • ALEK­SAN­DER TÕ­NIS­SO­NI va­ha­ku­ju jõu­dis Keh­ras­se.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. mail.
Eelmine artikkelKuusalu vallavolikogu valis uueks esimeheks Loksa linnapea VÄRNER LOOTSMANNI, volikogu aseesimeheks sai SULEV VALDMAA.
Järgmine artikkelRaa­si­ku kor­ter­ma­ja ela­ni­ke prob­lee­m reo­vee juh­timisega