Soe ke­va­dilm tõi Kuu­sa­lu mai­laa­da­le re­kor­dar­vu kü­las­ta­jaid

1754
Kiiu Arenduse telk oli tänavu „Tõe ja õiguse” teemaline. Probleemipundart harutavad PIRET KAMBER ja KARIN TENSING.

Kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul käis Kuu­sa­lus see­kord üle 5000 laa­da­li­se.

Kui­gi Kuu­sa­lu pea­tä­na­val on as­falt­ka­te üles võe­tud ning tee tra­dit­sioo­ni­lis­se laa­da­koh­ta rah­va­ma­ja juur­de Kesk­väl­ja­ku­le vä­ga künk­lik, oli tä­na­vu­sel mai­laa­dal roh­kem rah­vast, kui ku­na­gi va­rem.
„Paar eel­ne­vat päe­va ot­se­kui lu­kus­ta­sid ini­me­sed tup­pa, lau­päe­val oli lu­me­torm, pü­ha­päe­val sa­das vih­ma. Es­mas­päev, 1. mai oli aga soe ja päi­ke­se­pais­te­li­ne, ini­me­sed said ja taht­sid väl­jas ol­la, tul­di laa­da­le,“ kom­men­tee­ris Tiiu Aa­sa, laa­da üks pea­kor­ral­da­ja.
Ta kir­jel­das, et laadakaup­mees­te­ga te­ge­le­nud Tiiu Lep­nur­mel oli te­le­fon nä­da­la­va­he­tu­sel pil­ti­kult öel­des pu­na­ne, te­le­fo­ni aku sai pi­de­valt tüh­jaks – nii pal­ju oli he­lis­ta­jaid, kes soo­vi­sid müü­ma tul­la. Kül­lap näh­ti il­ma­tea­detest, et laa­da­päev tu­leb ilus. Kaup­le­jaid tu­li sa­mu­ti re­kor­darv – 160. Se­ni on mai­laa­ta­del ol­nud müü­jaid mak­si­maal­selt 140.
Müük al­gas ko­he, kui kau­ge­malt tul­nud müü­jad jõud­sid ko­ha­le ja pa­nid kau­bad väl­ja. Mök­si ta­lu pe­re­mees Ind­rek Tuul Tar­tu­maalt rää­kis, et hak­kas suit­se­ta­tud li­hak­raa­mi müü­ma en­ne kel­la 9, kui­gi laa­da ava­mi­saeg oli kell 10.

Laa­dap­rog­ramm ko­gu päe­va
Laa­da kul­tuu­rip­rog­ram­mi pa­ni kok­ku Tiiu Aa­sa. Es­ma­kord­selt oli esi­ne­mis­ka­va jao­ta­tud ko­gu laa­da­päe­va pea­le. Ta põh­jen­das, et va­rem kes­tis prog­ramm paar tun­di, siis läks pub­lik laia­li. Nüüd sai va­he­peal laa­dap­lat­sil rin­gi vaa­da­ta, hu­vi­pak­ku­va esi­ne­ja ajaks ta­ga­si tul­la.
Kok­ku oli esi­ne­jaid üle ka­he­sa­ja – pal­ju ko­ha­lik­ke kol­lek­tii­ve, aga ka kau­ge­malt. Tiiu Aa­sa kut­sel sõit­sid Kuu­sal­lu Ro­ti­kü­la Va­na­me­hed ja VIA Ran­na­va­re­sed Pär­nust. Ta kii­dab, et nä­gi an­samb­lit sü­gi­sel ea­ka­te fes­ti­va­lil, tun­dus täp­selt so­biv laa­da­punt. Kui esi­ne­mis­ka­va sai lä­bi, jäm­mi­sid pil­li­me­hed veel rah­va ees, laat lõp­pes ela­va muu­si­ka saa­tel.
Tä­nu ilu­sa­le il­ma­le ja laa­da­me­lu­le ei kii­rus­ta­tud see­kord ära, laa­da­li­si oli plat­sil amet­li­kust lõ­pua­jast kauem. On ol­nud mai­laa­ta­sid, kus en­ne kel­la 16 on jää­nud vaik­seks, müü­jad val­mis­tu­nud laadalt lah­ku­ma.
Taastati laadaloterii traditsioon. Seda korraldati kahel esimesel mailaadal. Tu­lu läks laa­da­ku­lu­de kat­teks – müü­ja­te ko­ha­maks ja laa­da­lis­te kü­sit­lus­ta­su on aas­taid jää­nud sa­maks, ku­lu­tu­sed kas­va­nud.

Hea­te­ge­vus­müü­gid
Kõi­ge suu­re­ma hea­te­ge­vu­s­akt­sioo­ni kor­ral­das mai­laa­dal La­he­maa Me­rek­lu­bi. Noor­te al­ga­tu­sel vii­di lä­bi me­re­loos, au­hin­nad olid ko­gu­tud toe­ta­ja­te abil. Eel­mi­sel aas­tal kasutati klu­bi me­re­laag­ris Käs­mus ren­di­tud SUP-laudu ehk ae­ru­lauad. Me­re­loo­si tu­lu oli li­gi 600 eu­rot, sel­le eest loo­de­tak­se os­ta kaks täis­pum­ba­ta­vat SUP-lau­da. Loo­si­võit­jad on ava­li­kus­ta­tud Fa­ce­boo­kis, in­fot saab ka Kän­nu­lil­le poest.
Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na nai­sed te­gid lo­te­rii, et ko­gu­da ra­ha lil­le­de-pär­ga­de jaoks. Juaoskonna esi­naine Ma­ris Lil­le­vä­li sel­gi­tas, et ae­ga­jalt kut­su­tak­se nais­ko­du­kaits­jaid mõ­ne au­sam­ba juur­de või muu­le isa­maa­li­se­le üri­tu­se­le val­ves­se, sin­na ei saa min­na lil­le­de või pär­ja­ta. Kuu­sa­lu jaos­kon­da kuu­lub 28 nais­ko­du­kaits­jat.
Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de rühm Kuu­sa­lu Kä­pad ko­gus laa­da­lo­te­rii­ga ra­ha T-sär­ki­de­le teh­ta­va­te lo­go­de jaoks. Kok­ku on rüh­mas noor­kot­kaid-ko­du­tüt­reid 24. Kuu­sa­lu Kä­pad kok­ku­saa­mis­paik on rüh­ma ju­hi Mar­git-Kar­men Rein­vel­ti ko­du, mil­le lä­he­da­le tii­gi äär­de on loo­dud noor­te jaoks laag­ri­koht.