SIR­JE VOOL­MAA või­tis ta­liu­ju­mi­se MMil kolm me­da­lit

846

6.-10. märt­si­ni Tal­lin­nas toi­mu­nud ta­liu­ju­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel või­tis Sir­je Vool­maa Keh­rast kaks hõ­be- ja ühe pronks­me­da­li. Ta sai 2. ko­ha 65-59aas­tas­te nais­te 25 meet­ri va­ba- ning 50 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses ning 3. ko­ha 25 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses.

Ta­li­sup­le­mi­se­ga hak­kas meis­te­ru­ju­mi­se U-klu­bi lii­ge Sir­je Vool­maa te­ge­le­ma mul­lu sü­gi­sel: „No­vemb­ris käi­sin esi­mest kor­da oma kü­la ojas Üle­jõel, hil­jem jões – raiu­sin Keh­ra staa­dio­ni juur­de jääs­se au­gu. Kui MM tu­li ko­ju kät­te, mõt­le­sin proo­vi­da ja see eel­das, et pean nä­da­las kor­ra-kaks jääau­gus käi­ma.“

Kui ta ta­liu­ju­mi­se­ga alus­tas, oli vee tem­pe­ra­tuur 5 kraa­di, MMi ajal oli Admiraliteedi basseinis 0,2 kraa­di.

„Mi­nu jaoks oli see to­hu­tu võit­lus iseen­da­ga, aga me­da­li­te võit­mi­ne an­dis vä­ga pal­ju po­si­tiiv­set,“ lau­sus Sir­je Vool­maa.

MMil oli rohkem kui 1000  osalejat 30 riigist.

Ta­liu­ju­mi­se MM toi­mub iga ka­he aas­ta ta­gant, järg­mi­ne on 2020. aas­tal Slo­vee­nias.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la suu­sak­lu­bi Ra­da ka­su­tab võim­sat ra­ja­ma­si­nat
Järgmine artikkelHC Keh­ra kao­tas Bal­ti lii­ga esi­me­se vee­rand­fi­naal­män­gu