Sal­mis­tu ja Val­kla ela­ni­kud saatsid val­la­juh­ti­de­le pe­tit­sioo­ni

343
Salmistu ja Valkla elanike meeleavaldus Kuusalu vallavalitsuse ees.

Kü­la­rah­vas nõuab, et ko­gu­kond kaa­sa­taks Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mis­se.

Enne Kuusalu vallavolikogu teisipäeva, 7. septembri istungit olid vallamaja ette tulnud meelt avaldama Salmistu ja Valkla külade 35 elanikku, kaasas ka paadid.

Volikogu istungil kestis Salmistu sadama hoonestaja ja haldaja enampakkumise tingimuste arutelu koos vaheajaga poolteist tundi. Sõna anti ka külarahva esindajale. Teine lugemine otsustati lõpetada ning saata sadama hoonestaja ja haldaja leidmise konkursi tingimused kolmandale lugemisele. Parandusettepanekuid saab esitada 20. septembrini.

Volikogu esimees Värner Lootsmann tegi vallavalitsusele ettepaneku organiseerida teema arutamiseks külakogukonna esindajatega kokkusaamine, kuhu kaasatakse ka volikogu liikmeid.

Külarahva petitsioon
Pü­ha­päe­val, 5. sep­temb­ril toi­mu­nud koo­so­le­kul osa­le­nud Sal­mis­tu ja Valk­la ko­gu­kon­na 39 lii­get ot­sus­ta­sid koos­ta­da pe­tit­sioo­ni Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le ja val­la­va­ne­ma­le.

Pe­tit­sioo­nis, mil­le­le on ko­gu­kon­na ni­mel al­la kir­ju­ta­nud Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits, an­tak­se tea­da, et Sal­mis­tu ja Valk­la ko­gu­kon­nad on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 7. sep­temb­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras ole­va eel­nõu „Sal­mis­tu kü­la Sa­da­ma tee 26 kin­ni­sas­ja­le hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks enam­pak­ku­mi­se kor­ral­da­mi­ne“ vas­tu­võt­mi­se vas­tu, ku­na kon­kur­si tin­gi­mus­tes ei ar­ves­ta­ta ko­gu­kon­na hu­vi­de ega ühe­gi et­te­pa­ne­ku­ga.

„Nõua­me eel­nõu me­net­le­mi­se pea­ta­mist ning ko­gu­kon­na kaa­sa­mist Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mi­seks,“ on pe­tit­sioo­nis, mis saa­de­ti pü­ha­päe­va õh­tul Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kõi­gi­le liik­me­te­le ja val­la­va­ne­ma­le.

Ko­gu­kon­na et­te­pa­ne­kud
Sal­mis­tu sa­da­mat ha­ka­ti ehi­ta­ma aas­ta ta­ga­si. Kuu­sa­lu vald sai Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­seks eta­piks 790 311 eu­rot, töö­de ko­gu­mak­su­mus on 1,66 mil­jo­nit eu­rot, roh­kem kui 870 000 eu­ro suu­ru­se omao­sa­lu­se jaoks võe­ti lae­nu. Esi­me­se eta­pi tööd hak­ka­vad lõp­pe­ma, 8. no­vemb­riks peab OÜ Kau­rits üle and­ma sa­da­ma ve­sie­hi­tu­se ja par­klad. Tei­ses eta­pis on va­ja väl­ja ehi­ta­da sa­da­ma­hoo­ne. Sa­da­maa­la hoo­nes­ta­mi­seks on val­lal plaa­nis lei­da et­te­võ­te, kes pä­rast sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­mist hak­kaks sa­da­mat hal­da­ma, seal tee­nu­seid pak­ku­ma.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 11. au­gus­ti is­tun­gil oli esi­me­sel lu­ge­mi­sel val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu sa­da­ma juur­de hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks. Val­la­va­lit­sus kü­sis sel­le­ga lu­ba kor­ral­da­da Sal­mis­tu sa­da­maa­la hoo­nes­ta­mi­seks ja seal väi­ke­sa­da­ma ope­raa­tor­tee­nu­se pak­ku­mi­seks kir­ja­lik enam­pak­ku­mi­ne alg­hin­na­ga 1500 eu­rot aas­tas. Vas­ta­valt eel­nõu­le peab pak­ku­mi­ne si­sal­da­ma ka te­ge­vus­ka­va koos ehi­tis­te pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­ta­mi­se täh­tae­ga­de­ga. Enam­pak­ku­mi­sel saa­vad osa­le­da ju­rii­di­li­sed isi­kud, kel po­le rii­gi­võl­gu ega võlg­ne­vu­si Kuu­sa­lu val­la ees. Hoo­nes­tu­s-õi­gus on ka­vas sea­da 30 aas­taks.

Vo­li­ko­gu suu­nas eel­nõu tei­se­le lu­ge­mi­se­le, pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid sai te­ha 17. au­gus­ti­ni. Li­saks val­la­va­lit­su­se­le ning vo­li­ko­gu liik­me­le Kris­to Pa­lu­le esi­tas enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes­se et­te­pa­ne­kuid ka Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits. Pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid aru­ta­ti vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni is­tun­gil möö­du­nud tei­si­päe­val, 31. au­gus­til.

„Meil on suur mu­re, sest kü­la hu­vi­de­ga ei ar­ves­ta­ta, meie et­te­pa­ne­kuid ar­ves­se ei võe­tud,“ üt­les pä­rast se­da Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­du­nud Ind­rek Suits.

Ta oli ko­gu­kon­na ni­mel tei­nud sa­da­ma hal­da­ja kon­kur­si­tin­gi­mus­tes­se mi­tu et­te­pa­ne­kut. Esi­teks soo­vis, et Sal­mis­tu ko­gu­kon­nal oleks õi­gus sa­da­ma ter­ri­too­riu­mil ren­di­ta­su­ta lä­bi viia kü­la üri­tu­si – kü­la sün­ni­päe­va, jaa­ni­päe­va, mui­nas­tu­le­de ööd, laa­ta – hü­vi­ta­des vaid vee, elekt­ri ja prü­gi­ko­ris­tu­se­ga seo­tud ku­lud. Üle­jää­nud et­te­pa­ne­kud olid, et ko­gu­kond saaks pla­nee­ri­ta­vas sa­da­ma­hoo­nes ka­su­ta­da ruu­me kü­lae­lu puu­du­ta­va­teks koo­so­le­ku­teks, et sa­da­ma sli­pi ka­su­tus oleks Sal­mis­tu kü­la ela­ni­ke­le ja kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le va­ba ja ta­su­ta, et sa­da­ma ter­ri­too­riu­mil me­re­pääs­te­le ka­van­da­ta­vat ala tu­leks ja­ga­da ka kü­la­selt­si va­ja­du­si sil­mas pi­da­des ning et hoo­nes­tu­sõi­gu­se tin­gi­mus­te­ga sä­tes­ta­tak­se mak­si­maal­ne hoo­nes­tu­se alu­ne pind ja hoo­ne kõr­gus.

Kü­la­va­nem sel­gi­tas: „Soo­vi­si­me, et tin­gi­mus­tes oleks fik­see­ri­tud õi­gus sa­da­mat aeg-ajalt ka kü­laü­ri­tus­teks ka­su­ta­da, et ei juh­tuks, na­gu sa­ge­li – kee­gi ri­kas teeb mi­da­gi kor­da ja mää­rab hin­nad ning kü­lae­la­ni­kel po­le sin­na enam as­ja. Kuid meie soo­ve kuul­da ei võe­tud, ko­mis­jo­nis lei­ti, et ü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se pea­me ise tu­le­va­se hal­da­ja­ga kok­ku lep­pi­ma.“

Kü­la­va­nem ju­tus­tas, et esial­gu oli Sal­mis­tu ja Valk­la MTÜ­del soov en­dil ha­ka­ta sa­da­mat aren­da­ma-hal­da­ma. Nad käi­sid tut­vu­mas Ees­ti 14 väi­ke­sa­da­ma­ga, see­jä­rel pa­lu­sid koh­tu­mist val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu esin­da­ja­te­ga: „Kui kut­sud siia võõ­ra aren­da­ma ja pa­ned tal­le suu­red ko­hus­tu­sed, on loo­mu­lik, et peab sel­le ra­ha ta­ga­si tee­ni­ma ja tee­nus­te­le pa­ne­ma kõr­ge hin­na. Ko­gu­kon­na MTÜl ei ole hu­vi ha­ka­ta siit ra­ha pum­pa­ma, taht­si­me, et kü­la- ja val­la­rah­vas saaks sa­da­ma­tee­nu­seid nor­maal­selt tar­bi­da. Rää­ki­si­me sel­lest, öel­di, et saat­ke oma aren­gu­vi­sioon. Saat­si­me, kuid pä­rast se­da oli vai­kus. Ku­ni kuul­si­me, et val­la­va­lit­sus plaa­nib vo­li­kok­ku saa­ta eel­nõu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­se koh­ta.“

Pä­rast sel­lest tea­da saa­mist ot­sus­ta­sid Sal­mis­tu ja Val­kla kü­la esin­da­jad min­na val­la­va­nem Ter­je Kaan­vel­ti ju­tu­le.

„Soo­vi­si­me, et sa­da­mat ei an­taks kel­le­le­gi, kes pa­neb liht­salt vä­ga kõr­ged hin­nad, et ra­ha kii­res­ti ta­ga­si tee­ni­da või kui ei ol­da mil­le­ga­gi nõus, te­ki­vad ju­rii­di­li­sed vaid­lu­sed ja ehi­tus jääb seis­ma. Te­gin val­la­va­ne­ma­le et­te­pa­ne­ku koh­tu­da, kuid ta vas­tas, et ei näe meie­ga koh­tu­mi­sel mõ­tet, sest vo­li­ko­gu on val­la­va­lit­su­se tööand­ja ja sel­li­seid ot­su­sed teeb vo­li­ko­gu. Veel vas­tas, et edas­pi­dist in­for­mat­sioo­ni saa­me me ava­li­kest in­fo­ka­na­li­test,“ rää­kis Ind­rek Suits.

Ta kin­ni­tas, et kü­la­rah­vas on vä­ga pa­ha­ne, se­da enam, et olid en­ne Sal­mis­tu sa­da­ma ra­ja­mi­se­ga alus­ta­mist and­nud nõu­so­le­ku ja sõl­mi­nud sa­da­mas­se vii­va era­tee oma­ni­ke­na ser­vi­tuu­di le­pin­gu, et lu­ba­vad se­da ka­su­ta­da sa­da­mas­se sõit­mi­seks: „Siis pa­lus too­kord­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si rää­ki­da kõi­gi maao­ma­ni­ke­ga, et nad an­nak­sid sel­leks nõu­so­le­ku. Lu­ba­ti, et saa­me uue tee ja sa­da­ma­tee äär­de val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­tee. Nüüd on kõik see unus­ta­tud, kui Kirt­silt kerg­liik­lus­tee koh­ta kü­si­si­me, vas­tas, et jah, ku­na­gi tei­le lu­ba­sin, aga sel­leks prae­gu ra­ha ei ole, ku­na­gi hil­jem.“

En­di­ne ja prae­gu­ne val­la­juht sel­gi­ta­vad
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Kuu­sa­lu val­la­va­ne­malt Ter­je Kraan­vel­tilt sel­gi­tust, miks ta kü­lae­sin­da­ja­te­ga koh­tu­mi­sest keel­dus. Ter­je Kraan­velt vas­tas, et koh­tus koos vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te­ga Sal­mis­tu kü­la ja Valk­la kü­la esin­da­ja­te­ga tä­na­vu 7. ap­ril­lil ning pä­rast se­da esi­tas Sal­mis­tu kü­la­va­nem 21. ap­ril­lil sa­da­ma aren­gu­vi­sioo­ni. Ta kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus vas­tas sel­le­le 21. mail.

Kü­si­mu­se­le, miks val­la­va­lit­sus ei toe­ta kü­lae­la­ni­ke et­te­pa­ne­ku­te li­sa­mist kon­kur­si­tin­gi­mus­tes­se, vas­tas val­la­va­nem, et val­la­va­lit­sus on kõik Sal­mis­tu sa­da­mat puu­du­ta­va vo­li­ko­gu ot­su­se eel­nõu koh­ta teh­tud muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le ning 7. sep­temb­ri is­tun­gil on eel­nõu tei­sel lu­ge­mi­sel.

„Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus­se on pa­nus­ta­nud kõik Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. See­tõt­tu on val­la­va­lit­sus tei­nud et­te­pa­ne­ku li­sa­da kon­kur­si tin­gi­mus­tes­se, et Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le olek­sid ko­du­sa­da­ma kai­ko­had vä­he­malt 20 alu­se­le pi­kaa­ja­li­sed, vä­he­malt kol­me ka­lend­ri­kuu pik­ku­sed, seal­juu­res hooa­ja­ta­su­le keh­tib 20prot­sen­di­li­ne soo­dus­tus,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Ta li­sas, et Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt saa­di toe­tus kü­la­lis­sa­da­ma ehi­tu­seks, seal­hul­gas roh­kear­vu­li­se kü­las­ta­jas­kon­na vas­tu­võ­tuks: „Kü­la­lis­sa­da­ma tee­nus­te aren­da­mi­seks on va­ja ehi­ta­da hoo­ne, kus oleks või­ma­lik pak­ku­da kü­la­lis­sa­da­ma tee­nu­seid. See­tõt­tu on va­ja lei­da hoo­nes­ta­ja. Hoo­nes­ta­ja leid­mi­ne toi­mub ava­li­ku kon­kur­si kau­du, kus pii­ran­gu­te­ta on õi­gus osa­le­da kõi­gil, seal­hul­gas ka MTÜl Sal­mis­tu Kü­la­selts ja teis­tel Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke moo­dus­ta­tud ju­rii­di­lis­tel isi­ku­tel.“

Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­nem, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas, et kerg­liik­lus­tee, mi­da on Sal­mis­tu­le lu­ba­tud, on pla­nee­rin­gu­ga et­te näh­tud ning plaan on en­di­selt jõus, kuid sel­le ehi­tus­täh­taeg ei ole seo­tud sa­da­ma val­mi­mi­se­ga.

„See ei ole sa­da­ma ehi­ta­ja ko­hus­tus, vaid val­la­pool­ne in­ves­tee­ring,“ sõ­nas ta.

Ur­mas Kirt­si li­sas, et Sal­mis­tul po­le kü­la sadam, vaid Kuu­sa­lu val­la sa­dam ning sel­le­pä­rast kir­ju­ta­ti enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes­se, et sa­da­ma tee­nus­test pea­vad 20 prot­sen­ti soo­dus­tust saa­ma kõik val­lae­la­ni­kud: „Ma ei näe vä­ga või­ma­lu­si, kui­das saak­si­me kü­lae­la­ni­ke­le vas­tu tul­la. Kui pa­ne­me hoo­nes­ta­ja­le pal­ju kit­sen­da­vaid tin­gi­mu­si, ei tu­le sin­na lõ­puks kee­gi. Kui kü­la ta­hab sa­da­mas üri­tu­si te­ha, lep­pi­gu tu­le­va­se hal­da­ja­ga kok­ku. Kui hal­da­ja ta­su­ta ei an­na, saa­vad ta­su­da kü­la­ra­hast või kü­si­da sel­leks val­lalt toe­tust, kuid me ei hak­ka sel­lis­te tin­gi­mus­te­ga ju­ba et­te ahis­ta­ma või­ma­lik­ku hoo­nes­ta­jat, kel­lelt ta­ha­me et ta ehi­taks väl­ja kin­nis­va­ra ning hak­kaks osu­ta­ma mit­meid tee­nu­seid. Ta ei pea mi­da­gi te­ge­ma ta­su­ta, ta mak­sab mei­le sa­da­ma hal­da­mi­se eest ja see, kui­das sel­le ra­ha üm­ber jao­ta­me, kas an­na­me kü­la­le, et saaks ta­su­ta üri­tu­si te­ha, on hoo­pis tei­ne asi.“

Kü­la­rah­va mee­lea­val­dus
Sal­mis­tu ja Valk­la kü­la­de koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti, et min­nak­se tei­si­päe­val, 7. sep­temb­ril en­ne kell 17 al­ga­vat Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­git val­la­ma­ja juur­de meelt aval­da­ma.

Ind­rek Suits: „Pea­me oma õi­gus­te eest seis­ma. Sa­dam on ke­set kü­la, aga kü­la­rah­va­ga ei ar­ves­ta­ta. Sel­les­se on konf­likt ju­ba sis­se kir­ju­ta­tud ja se­da me ei ta­haks. On nor­maal­ne, et ühes ran­na­kü­las on sa­dam tõm­be­kes­kus, kus pee­tak­se ka pi­du­sid. See peaks ole­ma ka sa­da­ma aren­da­ja hu­vi. Ku­na elus on näi­teid, et ala­ti nii ei ole, tu­leks kon­kur­si tin­gi­mus­tes­se li­sa­da ka kü­la hu­vid.“

Ka Kris­to Pa­lu esi­ta­tud üks pa­ran­du­set­te­pa­nek oli li­sa­da enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes­se ko­hus­tus või­mal­da­da Sal­mis­tu kü­la­ko­gu­kon­nal eral­di kok­ku le­pi­tud tin­gi­mus­tel ja ot­ses­te kom­mu­naal­ku­lu­de hü­vi­ta­mi­sel ka­su­ta­da sa­da­ma park­lat ning hoo­net kü­la üri­tus­teks ja koo­so­le­ku­teks ku­ni 4 kor­da aas­tas. Sa­mu­ti lei­dis ta, et sli­pi ja vees­ka­mi­se tee­nus võik­sid ol­la Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le ta­su­ta.

Val­la­va­lit­sus soo­vis eel­nõus­se muu­hul­gas li­sa­da, et sa­da­ma­hoo­ne mak­si­maal­ne ehi­-tu­sa­lu­ne pind on 400 ruut­meet­rit, mak­si­maal­ne kõr­gus 9 meet­rit ja hoo­nel võib ol­la ku­ni kaks kor­rust ning et hoo­nes­tu­sõi­gu­se ta­su maks­tak­se kord aas­tas hil­je­malt 30. jaa­nua­riks.