Sal­mis­tu ran­nas on nüüd las­te män­gu­väl­jak

1523
Sal­mis­tu män­gu­väl­jak me­re ää­res. Fo­to Ma­ris Rom Fletc­her

Val­laar­hi­tekt KA­DI RAUD­LA sõ­nul teh­ti Sal­mis­tu­le män­gu­väl­jak tä­nu ko­ha­li­ke ela­ni­ke po­si­tiiv­se­le ak­tiiv­su­se­le.

Möö­du­nud nä­da­lal pa­ni fir­ma Tom­mi Play Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Sal­mis­tu sa­da­ma park­last Valk­la poo­le ran­na­lui­te­le las­te ro­ni­la, ved­ru­kii­ge väi­ke­ma­te­le las­te­le ning kaks kii­ke suu­re­ma­te­le. Kok­ku läks ro­ni­la val­la­le maks­ma 6792 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la üt­les, et al­ga­tus tu­li Sal­mis­tu kü­las ela­valt emalt Ma­ris Rom Fletc­he­rilt, kes te­gi mul­lu mai­kuus et­te­pa­ne­ku, et ran­na-alal võiks ol­la las­te­le män­gu­koht: „Lep­pi­si­me kok­ku, et ta uu­rib, kui pal­ju on Sal­mis­tu kü­las lap­si, kes ka­su­tak­sid män­gu­väl­ja­kut pi­ke­mat ae­ga, mit­te ai­nult ran­na­hooa­jal. Ka ro­ni­la osas te­gi­me koos­tööd, kü­si­si­me ko­gu­kon­na esin­da­ja­telt et­te­pa­ne­kuid, mil­li­sed funk­ti­soo­nid võik­sid sel ol­la. Soo­vi­ti, et lap­sed saak­sid ro­ni­da ja liu­gu las­ta ning väik­se­mad lap­sed kii­ku­da. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se te­gi Tom­mi Play, va­li­si­me ro­ni­la Sies­ta.“

Te­gu on Ees­ti et­te­võt­te­ga, kel on vas­tav lit­sents. Val­laar­hi­tekt sel­gi­tab, et ava­lik­ku koh­ta ei saa las­te­le ro­ni­laid ise ehi­ta­da, tu­leb os­ta lit­sen­see­ri­tud fir­malt, kes ta­gab ohu­tu­se.

Ma­ris Rom Fletc­her pa­ni män­gu­väl­ja­kust hu­vi­ta­tu­te ar­vu ja sei­su­koh­ta­de väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks kok­ku kü­la­ko­gu­kon­na Fa­ce­boo­ki võr­gus­ti­ku Sal­mis­tu Tu­le­vik, mil­le kau­du sai tea­da, et ala­li­si ela­nik­ke on kü­las sa­da­kond ning neist lap­si üle 38 ja män­gu­väl­ja­kut oo­da­ti vä­ga.

Ta kii­dab, et kü­la­rah­vas on män­gu­väl­ja­ku­ga vä­ga ra­hul: „Üks lap­se­va­ne­ma­test lau­sus, et lõ­puks juh­tus­ki see ime. Ka lap­sed on vä­ga ra­hul. Elan män­gu­väl­ja­ku lä­he­du­ses, näen, kui­das seal käib suu­re­maid lap­si ja ka väik­se­maid koos lap­se­va­ne­ma­te­ga, on tek­ki­nud oma ühi­ne koh­tu­mis- ja suht­le­mis­paik. En­ne ei tead­nud­ki üks­teist eri­ti ega se­da, pal­ju on kok­ku ko­ha­lik­ke lap­si, ela­me pi­ka me­reäär­se kü­la eri ots­tes. Tul­dud on ka kau­ge­malt. Koht on suu­re­pä­ra­ne – ühel pool me­ri, tei­sel mets ehk ideaal­ne kom­bi­nat­sioon. Sel­le eest tä­nu ka val­la ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti­le Ma­dis Prak­si­le, kes ai­tas meil asu­koh­ta va­li­da. Ilu­sa­te ran­nail­ma­de­ga on rah­vast ol­nud män­gu­väl­ja­kul pal­ju.“

Ta li­sas, et prae­gu is­tu­tak­se män­gu­väl­ja­ku juu­res pik­ni­ku­tek­ki­del, edas­pi­di võiks pan­na ka pin­ke ja jalg­rat­ta­hoid­ja.

Ku­na Sal­mis­tu män­gu­väl­jak asub en­di­se ham­bur­ge­ri­kios­ki kõr­val, on küp­se­mas idee ja käi­mas uu­ri­mus­töö, et te­ha sel­lest ran­na­tar­vi­ku­te hoid­mis­koht, kus saak­sid lap­sed vih­mail­ma­de­ga män­gi­da.

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on las­te män­gu­väl­ja­ku­te jaoks 20 000 eu­rot. Pea­le uue män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­se tu­leb sa­ma sum­ma eest ka re­mon­ti­da ole­ma­so­le­vaid. Käes­o­le­val aas­tal on Kuu­sa­lu kor­ter­ma­ja­de lä­he­dus­se pai­gal­da­tud las­te­le ro­ni­mis­pü­ra­mii­di juur­de kaa­lu­kiik, ka­ru­sell ja pin­gid.

Eel­mi­sel aas­tal pan­di Kol­gas kor­ter­ma­ja­de juur­de uued kii­ged ja ro­ni­la, tä­na­vu ka ka­ru­sell. Kiiu ale­vik­ku ei ole las­te män­guäl­ja­ku juur­de se­ni uu­si at­rakt­sioo­ne tel­li­tud.

Ka­di Raud­la: „Kui ela­ni­kud ise pa­nus­ta­vad, on liht­sam val­laeelar­vest ra­ha eral­da­da. Suur­pea lin­na­ku väi­ke män­gu­väl­jak on hea näi­de – ko­ha­li­kud lap­se­va­ne­mad ise pa­nus­ta­sid, te­gid alu­se val­mis ja val­la­va­lit­sus tel­lis pi­si­ke­se ro­ni­la. Kä­li ri­da­ma­ja­de pai­gal­das pi­si­ke­se män­gu­väl­ja­ku kin­nis­tu aren­da­ja.“

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK ehi­tus lä­heb kal­li­maks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus koos­tab tä­na­va­val­gus­tus­lam­pi­de va­he­ta­mi­se ni­me­kir­ja