Sa­lo lin­na­pea kü­las­tas Ani­ja val­da

Sa­lo lin­na­pea kü­las­tas Ani­ja val­da

    Sõnumitooja
    0

    Möö­du­nud nä­da­lal kü­las­ta­sid Ani­ja val­da sõp­rus­lin­na Sa­lo lin­na­pea Lau­ri In­na ja vä­lis­su­he­te juht Ter­hik­ki Leh­to­nen. Nad osa­le­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras, kus Lau­ri In­na õn­nit­les val­la­rah­vast rii­gi sün­ni­päe­va pu­hul. Lau­päe­val käi­sid Sa­lo kü­la­li­sed La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba juu­res, Aeg­vii­dus, Kõr­ve­maal, Ani­ja mõi­sas, tut­vu­sid Keh­ra lin­nu­lau­lu koo­liõue­ga. Suurt hu­vi pak­kus Sa­lo lin­na­pea­le Va­ba­dus­sõ­ja rel­va­näi­tus Keh­ra jaa­ma­hoo­nes, ku­na Lau­ri In­na on 10 aas­tat tee­ni­nud Soo­me kait­se­väes, käi­nud mis­sioo­ni­del Ko­so­vos, Af­ga­nis­ta­nis, Aaf­ri­kas. Pü­ha­päe­val käi­sid Sa­lo kü­la­li­sed Toom­peal vaa­ta­mas pi­du­lik­ku li­pu­heis­ka­mist ning kait­se­väe pa­raa­di. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et Sa­lo esin­da­ja­te­ga aru­ta­ti ka koos­töö­või­ma­lu­si, pea­mi­selt ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­val­las, kuid konk­reet­seid te­ge­vu­si veel kok­ku ei le­pi­tud. Ta ar­vas, et ilm­selt alus­ta­tak­se õpi­las­va­he­tus­test.

    POLE ARVAMUSI

    Jäta vastus