Robo­te­xil võit­nud Aru­kü­la koo­li võist­kond sõi­dab ke­va­del USAs­se

2652
Aru­kü­la koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi liik­med ja ju­hen­da­ja ARON LIPS de­monst­ree­ri­vad, kui­das VEX IQ ro­bo­tid män­gu­väl­ja­kul töö­ta­vad.

Tal­lin­nas Eu­roo­pa suu­ri­mal ro­boo­ti­kaü­ri­tu­sel esi­ko­ha­ga ül­la­ta­nud Aru­kü­la koo­li võist­kond on ro­boo­ti­ka­ga te­ge­le­nud vaid paar kuud.

No­vemb­ri vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Tal­lin­nas toi­mu­nud Ro­bo­te­xi prog­ram­mi kuu­lus roh­kem kui 20 eri­ne­vat võist­lust. Aru­kü­la põ­hi­koo­li kaks nel­ja­liik­me­list võist­kon­da osa­le­sid võist­lu­sel VEX IQ Chal­len­ge Ring­mas­ter. Võist­kond RoobX – Mai­ro Trump, Mar­ko Poh­lak, Il­lar Ja­lun­di ja Uku And­reas Sie­mer – või­tis 5.-8. klas­si õpi­las­te ar­ves­tu­ses 12 võist­kon­na seas esi­ko­ha. Tei­ne võist­kond Ro­bik – Mar­ten Leok, Oli­ver-And­re Puie­räst, Mat­ten Kar­ma ja Ran­no Raud – sai 5. ko­ha.

Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja ja ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Aron Lips sel­gi­tab, et VEX on Amee­ri­ka fir­ma, mis val­mis­tab taan­las­te Le­go­ga sar­na­seid plas­ti­kust klot­se, mil­lest pan­nak­se kok­ku konst­ruk­to­reid. Võist­lu­seks, kus Aru­kü­la noor­me­hed osa­le­sid, tu­li eel­ne­valt kok­ku pan­na komp­lek­ti kuu­luv män­gu­väl­jak, kaks pul­di­ga ju­hi­ta­vat ro­bo­tit ning ühe üle­san­de jaoks prog­ram­mee­ri­da ka ro­bo­ti „aju“, et ro­bot os­kaks män­gu­väl­ja­kul ise­seis­valt üle­san­deid täi­ta.

Aru­kü­la koo­li pois­te edu võist­lus­tel on se­da hin­na­ta­vam, et eri­ne­valt kon­ku­ren­ti­dest on nad ro­boo­ti­ka­ga te­ge­le­nud al­les mõ­ned kuud – ro­boo­ti­ka­ring on koo­lis tä­na­vu sü­gi­sest.
Esi­me­sed ro­bo­tid lae­nuks

Aron Lips puu­tus VEX ro­bo­ti­te­ga esi­mest kor­da kok­ku juu­nis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja­te su­ve­kon­ve­rent­sil. Neid tut­vus­tas Ees­ti õpe­ta­ja­te­le soom­la­ne, kes on Amee­ri­ka konst­ruk­to­ri­te amet­lik maa­le­too­ja nii Soo­mes kui Ees­tis.

„Ma ei taht­nud sel­le as­ja­ga te­ge­le­ma ha­ka­ta, kuid ta vee­nis mind. Mee­li­tas veel, et kui Ro­bo­te­xil või­da­me, sõi­da­me Amee­ri­kas­se võist­le­ma. Lõ­puks olin nõus ja lep­pi­si­me kok­ku, et saan ku­ni Ro­bo­te­xi­ni te­malt ro­bo­ti­komp­lek­tid lae­nuks,“ ju­tus­tab Aru­kü­la õpe­ta­ja.
Ro­boo­ti­ka­ring hak­kas koo­lis te­gut­se­ma sep­temb­ri kes­kel, al­gul osa­les sel­lest 11 pois­si, nüüd­seks on sin­na jää­nud 8 tõ­sist hu­vi­list, kes kõik käi­sid ka Ro­bo­te­xil võist­le­mas. Suu­rem osa on 5. klas­si poi­sid, Mai­ro Trump õpib 7. klas­sis.

Esi­mes­tes rin­gi­tun­di­des te­gel­di ro­bo­ti­te ehi­ta­mi­se­ga. VEX ro­bo­ti­te kok­ku­pa­nek on sar­na­ne Le­go klot­si­dest ehi­ta­mi­se­le. Ka­he ro­bo­ti val­mi­mi­seks ku­lus paar-kolm päe­va, kok­ku 6 rin­gi­tun­di. Üh­te ro­bo­tit ehi­ta­sid kor­ra­ga ne­li pois­si, tei­sed pa­nid sa­mal ajal kok­ku män­gu­väl­ja­kut – see oli just­kui pus­le la­du­mi­ne. Kui väl­jak ja ro­bo­tid on VEX IQ võist­lu­sel ala­ti sa­mad, siis üle­jää­nud de­tai­lid on igal aas­tal uued. Tä­na­vu tu­li võist­le­mi­seks ehi­ta­da klot­si­dest ka pos­tid, mil­le ot­sa pea­vad ro­bo­tid võist­lus­tel rõn­gaid tõst­ma.

„Ro­bo­ti­te ehi­ta­mi­seks sai­me ka ju­hen­did. Ku­na meil ei töö­ta­nud õpe­tus­te jär­gi teh­tud ro­bo­tid nii häs­ti, kui soo­vi­si­me, te­gi­me need ise rin­gi, et muu­ta efek­tiiv­se­maks – taht­si­me, et ro­bot tõs­taks ühe ase­mel kor­ra­ga kol­me rõn­gast,“ rää­gib Aron Lips.
See on olu­li­ne, ku­na võist­lus­tel on ühe üle­san­de täit­mi­seks ae­ga 60 se­kun­dit ning iga tei­se koh­ta tõs­te­tud rõn­gas an­nab punk­te. Muu­da­tus­te jä­rel teh­ti kat­se­tu­si ja taas täius­ta­ti ro­bo­teid. Viien­dal kor­ral tu­li väl­ja, üt­le­vad poi­sid. Õpe­ta­ja li­sab, et roh­kem pol­nud ae­ga, Ro­bo­tex tu­li pea­le.

Kui­gi osa oma võist­kon­na edust pa­neb Aron Lips nen­de uuen­dus­te ar­ve­le, oli edu suu­rem ta­ga­tis prog­ram­mee­ri­mi­ne, ku­na poo­led võist­kon­nad ei ol­nud jõud­nud ro­bo­tit ise­seis­valt lii­ku­ma prog­ram­mee­ri­da. Aru­kü­la võist­kon­nas te­ge­les õpe­ta­ja nä­pu­näi­de­te jär­gi prog­ram­mee­ri­mi­se­ga pois­test va­nim, Mai­ro Trump. Tal on va­ra­sem ko­ge­mus – prog­ram­mee­ri­mist on õpe­ta­nud va­nem vend, kes on selle ala spetsialist.
„Mai­ro te­ge­les sel­le­ga koo­li­va­hea­jal kogu päe­va. Ae­ga oli vä­he, te­gi­me liht­sa prog­ram­mi. Meie ro­bot lük­kas rõn­gad küll alu­selt män­gu­väl­ja­ku­le, kuid ise neid sealt kor­ja­ta veel ei suu­da,“ sõ­nab õpe­ta­ja.

Ro­bo­te­xi võit­jad MAI­RO TRUMP, MAR­KO POH­LAK, IL­LAR JA­LUN­DI ja UKU AND­REAS SIE­MER.
Ro­bo­te­xi võit­jad MAI­RO TRUMP, MAR­KO POH­LAK, IL­LAR JA­LUN­DI ja UKU AND­REAS SIE­MER.

VEX ro­bo­ti­te MMi­le
Võist­lus koos­nes kol­mest osast. Esi­me­ses osas pi­di rõn­gaid pos­ti­de ot­sa vii­ma prog­ram­mee­ri­tud ro­bot, tei­ses ju­hi­ti ro­bo­tit pul­di­ga ning kol­man­das osas tu­li te­ha se­da paa­ris koos vas­tas­võist­kon­na­ga.

Aru­kü­la koo­li esi­me­ne mees­kond võis end en­ne vii­mast võist­lust tun­da üs­na kind­lalt, või­tu saa­nuks vää­ra­ta vaid suur ebaõn­nes­tu­mi­ne. Ju­hen­da­ja hin­nan­gul ko­ha­ne­sid ne­mad võist­lu­so­lu­de­ga pi­sut pa­re­mi­ni, kui koo­li tei­se võist­kon­na liik­med, pea­le sel­le nur­jas tei­se tii­mi fi­naa­li­pää­su üks teh­ni­li­ne vi­pe­rus: „Neil hak­kas vas­tas­võist­kon­na­ga ühe paa­ris­sõi­du ajal ro­bot tõr­ku­ma, mui­du olek­sid ilm­selt ka ne­mad ol­nud nel­ja fi­na­lis­ti hul­gas.“

Ro­bo­te­xi või­du­võis­kon­na ne­li lii­get said igaüks isik­li­ku VEX ro­bo­ti­komp­lek­ti koos aju ja pul­di­ga, viies jääb koo­li­le. Raa­si­ku val­la hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kur­si­ga ro­boo­ti­ka­rin­gi­le saa­dud 2386,75 eu­ro eest os­te­tak­se ka prae­gu­sed lae­na­tud ro­bo­ti­komp­lek­tid koo­li­le.
Ees­ti võist­lus­te võit­ja­na on Aru­kü­la poi­sid oo­da­tud üle­maailm­se­le VEX IQ ro­boo­ti­ka­võist­lu­se­le USAs­se Ken­tuc­kys­se. Võist­lus on ke­va­del, 29. ap­ril­list 1. mai­ni. Sin­na tu­le­vad kok­ku oma rii­ki­de või piir­kon­da­de võit­jad ko­gu maail­mast, kok­ku um­bes 400 võist­kon­da. Aru­kü­la noo­red sõi­da­vad Amee­ri­kas­se koos Soo­me meist­ri­ga, kes sel­gub jaa­nua­ris.

„Kind­las­ti lä­he­me Amee­ri­kas­se või­du­soo­vi­ga,“ lu­ba­vad poi­sid.

„Har­ju­ta­da on va­ja. Vaa­ta­me ja ana­lüü­si­me teis­te vi­deoid, ilm­selt tee­me oma ro­bo­teid na­tu­ke üm­ber, et õn­nes­tuks rõn­gaid veel pa­re­mi­ni tõs­ta. Ja prog­ram­mi tu­leb täius­ta­da sel­li­selt, et ro­bot hak­kaks ka ise rõn­gaid kor­ja­ma ja pos­ti­de ot­sa pa­ne­ma,“ lau­sub Aron Lips.
Ku­na Amee­ri­kas­se võist­le­ma sõit­mi­ne on ku­lu­kas, on Aru­kü­la koo­li ro­boo­ti­ka­tiim tä­nu­lik kõi­gi­le, kes soo­vi­vad toe­ta­da nen­de osa­võt­tu VEX ro­bo­ti­te maail­ma­meist­ri­võist­lus­test.

Eelmine artikkelAni­ja val­la 3 las­teae­da plaa­ni­tak­se ühen­da­da
Järgmine artikkelLok­sa muu­si­ka­koo­li on 45 aas­ta­ga lõ­pe­ta­nud 250 õpi­last