RMK koos­ta­b Kuu­sa­lu met­sa ma­jan­da­mi­se ka­va

316

Möö­du­nud ree­del kor­ral­das RMK Kuu­sa­lu ale­vi­ku lä­he­dus­se Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la­le ka­van­da­tud kol­me la­ge­raiet tut­vus­ta­va vä­li­koo­so­le­ku. Kok­ku­le­pi­tud ko­gu­ne­mi­sa­jal oli ko­hal küm­me ini­mest, neist Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­nik­ke 5, val­la esin­da­jaid 3 ning RMKst 2.

Ida-Har­ju met­saü­lem And­rus Kev­vai tut­vus­tas RMK põ­hi­mõt­teid la­ge­raie­te ka­van­da­mi­sel kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ala­del. Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­ses on rii­gi­met­sa kok­ku 360 hek­ta­rit. Sel­lest 44 prot­sen­ti on kes­kea­li­ne ning 36 prot­sen­ti küps või val­miv män­ni­mets, kaa­si­kuid on al­la 1 prot­sen­di. Jaa­nua­ris on ka­vas te­ha la­ge­raie 3 lan­gil, kok­ku 5,22 hek­ta­ril. Pla­nee­ri­tud raied vas­ta­vad kait­se-ees­kir­ja nõue­te­le.

Ta sel­gi­tas ka, mil­lal puud ma­ha võe­tak­se ja kui­das met­sa uuen­da­tak­se. Kuu­sa­lu män­ni­met­sa on või­ma­lik uuen­da­da vaid la­ge­raie­ga. Re­hat­se lan­ki­de­le is­tuta­tak­se uued män­nid raie­töö­de­le järg­ne­val ke­va­del.

Ela­ni­ke et­te­pa­ne­kul jäe­tak­se ühe­le lan­gi­le Met­sa­hei­na ja Ta­li­mar­ja kin­nis­tu­te poo­le raiu­ma­ta puu­de ri­ba.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi et­te­pa­ne­ku, et RMK koos­taks Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­da­de kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ala koh­ta met­sa ma­jan­da­mi­se pi­kaa­ja­li­se ka­va. Met­saü­lem oli sel­le­ga nõus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li­le 4 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelKui­das töö­ta­vad Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te krii­si­ko­mis­jo­nid