Riik toe­tab La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mist

1330

Kait­se­mi­nist­ri ot­su­se­ga an­tak­se Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot.

Nüüd­seks ame­tist lah­ku­nud kait­se­mi­nis­ter Mar­gus Tsahk­na ot­sus­tas üle-eel­mi­sel nä­da­lal, et Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi kau­du eral­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot. Mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Jo­na­tan Vse­viov mär­kis – Ees­ti rii­gi­kait­se­le on olu­li­ne, et vaa­da­tes tu­le­vik­ku ei unus­taks me ära mi­ne­vik­ku ehk neid täht­said võit­lu­si, mis and­sid Ees­ti­le või­ma­lu­se saa­da va­baks rii­giks.

„Keh­ra la­hing oli kaht­le­ma­ta üks neid mur­de­sünd­mus­test, mis muut­sid Va­ba­dus­sõ­ja käi­ku ning se­da olu­list la­hin­gut peab tä­his­ta­ma ja mä­les­ta­ma vää­ri­li­selt. Kui Ani­ja val­la­va­lit­sus pöör­dus Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi poo­le, et saa­da tu­ge Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks, ot­sus­tas kait­se­mi­nis­tee­rium se­da init­sia­tii­vi toe­ta­da, sest nii mär­gi­li­se sünd­mu­se mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­se toe­ta­mi­ne on au­asi,“ lau­sus ta.

La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne lä­heb maks­ma um­bes 100 000 eu­rot, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam on aval­da­nud loo­tust, et vä­he­malt küm­nen­dik sel­lest ko­gu­tak­se an­ne­tus­te­na. An­ne­tus­kas­tid saa­de­ti mai­kuus õp­pu­se­le Ke­vad­torm, an­ne­ta­da saab ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­dus­kon­to­de­le. Siia­ni lae­ku­nud an­ne­tus­test teeb val­la­va­lit­sus va­he­kok­ku­võt­te tu­le­val nä­da­lal.

4. jaa­nua­ril 1919 toi­mu­nud Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­ti 1930nda­te lõ­pus um­bes 6 meet­ri kõr­gu­ne pu­na­sest gra­nii­dist mä­les­tus­sam­mas, mis las­ti hil­jem õh­ku. Taas­ta­tud mä­les­tus­sam­ba ava­mi­ne on va­rem ka­van­da­tud 4. jaa­nua­ri­le 2018. Ar­vi Ka­ro­tam üt­les nüüd, et see võib eda­si lük­ku­da ke­vad­su­ves­se, sõl­tu­valt sel­lest, mil­lal val­mib soo­mus­rong.
„Olin pool­teist aas­tat ta­ga­si Ees­ti Va­ba­riik 100. sün­ni­päe­va üri­tus­te et­te­val­mis­ta­mi­se toim­kon­nas üks sel­le mõt­te al­ga­ta­ja­test, et ehi­ta­da rii­gi juu­be­liks soo­mus­rong. On vä­ga to­re, et se­da ha­ka­tak­se nüüd te­ge­ma,“ rää­kis val­la­va­nem.

ER­Ri tea­tel tel­lib Ees­ti Sõ­ja­muu­seum Ees­ti 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks koo­pia soo­mus­ron­gist, mil­lel on Va­ba­dus­sõ­ja la­vas­tus­la­hin­gu­tes kan­dev roll. Rii­gi­kant­se­lei EV 100 prog­ram­mi raa­mes koos­ta­tak­se spet­sii­fi­li­ne eks­po­sit­sioon – Va­ba­dus­sõ­jaaeg­ne soo­mus­ron­gi­laad­ne lii­kuv vee­rem, ku­hu kuu­lu­vad ve­dur, staa­bi­va­gun, kuu­li­pil­du­ja­va­gun, mees­kon­na va­gun ja suur­tü­kip­lat­vorm. Rong si­sus­ta­tak­se va­ja­li­ku va­rus­tu­se ning eri­ne­va­te väl­ja­pa­ne­ku­te­ga, seal on Va­ba­dus­sõ­ja üld­näi­tus, rel­va­näi­tu­sed, soo­mus­ron­gi­de aja­lu­gu. Rong lii­gub 2018. aas­tast ku­ni 2020. aas­ta al­gu­se­ni möö­da Ees­ti piir­kon­di, kus toi­mu­vad Va­ba­dus­sõ­da ja soo­mus­ron­ge tut­vus­ta­vad taas­la­vas­tus­la­hin­gud.

Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis, et La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel võiks kind­las­ti osa­le­da soo­mus­rong: „Sel­le­pä­rast võib juh­tu­da, et pea­me sam­ba ava­mist vei­di eda­si lük­ka­ma.“

Eelmine artikkelKeh­ra sot­siaa­le­la­mu juu­lis re­mon­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Raa­si­ku jalg­pal­lu­rid osa­le­sid Ees­ti-Soo­me maa­võist­lu­sel