Rii­gi toe­tus Raa­si­ku ja Keh­ra tee­de­le

403
Paju tänav Raasikul.

Ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri mää­ru­se­ga eral­da­ti ko­ha­li­ku tee ehi­ta­mi­seks juh­tu­mi­põ­hi­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­na Raa­si­ku ja Ani­ja val­la­le et­te­võt­lu­se­ga seo­tud tee toe­tust. Ani­ja vald saab Keh­ra Aian­di tä­na­va re­mon­ti­mi­seks 92 566 eu­rot ja Raa­si­ku vald 65 000 eu­rot Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va re­mon­ti­mi­seks. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et plaan on kor­da te­ha Aian­di tä­nav ala­tes Koo­li tä­na­vast ku­ni ga­raažide­ni: „Sel­lest meet­mest ei ol­nud või­ma­lik taot­le­da toe­tust uue tee te­ge­mi­seks, see­tõt­tu tee­me esial­gu ole­ma­so­le­va tee kor­da, kuid edas­pi­di ta­ha­me pi­ken­da­da Aian­di tä­na­vat ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni.“ Raa­si­ku val­la hal­dus- ja aren­du­s-o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et Pa­ju tä­na­va ää­res on val­la suu­rim tööand­ja, AS Mist­ra-Au­tex ning teed ka­su­ta­vad vä­ga pal­ju et­te­võt­te kau­ba­veoau­tod ja bus­sid, mis sõi­du­ta­vad töö­li­si: „Pa­ju tä­nav on 846 meet­rit pikk, tee on küll as­fal­di­kat­te­ga, kuid osa­li­selt auk­lik ja ker­ge­te­ga. Plaan on peal­mi­ne as­fal­di­kiht ära free­si­da ja kat­ta uue as­fal­di­ga. Val­la­va­lit­sus on sa­mast meet­mest toe­tust taot­le­nud ka ka­hel eel­mi­sel aas­tal, siis ei saa­nud, tä­na­vu ot­sus­ta­si­me kü­si­da väik­se­ma sum­ma. Hind sel­gub han­ke­ga, kuid ole­me Pa­ju tä­na­va re­mon­diks ar­ves­ta­nud 130 000 eu­rot, sel­lest 65 000 eu­rot on val­laee­lar­ves.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­sik sai kuus­ki juur­de
Järgmine artikkelKodu­koh­vi­k kui ettevõtluse proovikivi