Rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed – Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lil hea ta­se

1067
Vello Sats

Sel­le nä­da­la es­mas­päe­val ava­li­kus­ta­ti tä­na­vus­te güm­naa­siu­mi­lõ­pe­ta­ja­te rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed. Pos­ti­mees aval­das ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi koh­ta üle­vaa­te peal­kir­ja­ga „Kuu­sa­lu ja Lok­sa ül­la­ta­sid hea­de ma­te­maa­ti­ka­tu­le­mus­te­ga“.

Kuu­sa­lu kesk­kool on ede­ta­be­lis 6. ko­hal – laia ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi te­gid 13 õpi­last, kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma oli 76,8. Võr­rel­des mul­lu­se­ga tõu­sis Kuu­sa­lu kool ede­ta­be­lis 29 koh­ta.
Lok­sa güm­naa­siu­mis te­gid sa­ma ek­sa­mi 10 õpi­last, kesk­mi­ne tu­le­mus oli 66,8 punk­ti. Kool on ede­ta­be­lis 23. ko­hal, mul­lu­sest 26 koh­ta kõr­ge­mal.

Kit­sa ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi va­li­sid Lok­sal 9 õpi­last, kesk­mi­ne tu­le­mus on 68 punk­ti, ede­ta­be­lis an­nab see 9. ko­ha – tõus 5 koh­ta. Kuu­sa­lu kool on sel­les ta­be­lis 14. ko­hal, 13 õpi­la­se kesk­mi­ne hin­ne oli 62,6 punk­ti – tõus 9 koh­ta. Keh­ra güm­naa­siu­mi ma­te­maa­ti­ka­tu­le­mu­si Pos­ti­me­he ede­ta­be­li­tes po­le.

Ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi tu­le­mus­te ta­be­lis on Lok­sa kool taas esi­küm­nes, na­gu on ol­nud mõ­nel va­ra­se­mal­gi aas­tal. See­kord te­gid ek­sa­mi 6 õpi­last, kesk­mi­ne punk­ti­sum­ma on 76,2. Mul­lu ol­di ta­ga­pool, nüüd tõu­sis kool ede­ta­be­lis 22 koh­ta. Kuu­sa­lu kesk­kool on 12. ko­hal, ek­sa­mi te­gid 25 abi­tu­rien­ti, kesk­mi­ne tu­le­mus on 72,2 punk­ti, tõus võr­rel­des mul­lu­se­ga 21 koh­ta. Keh­ra güm­naa­sium on 63. ko­hal – 5 õpi­la­se kesk­mi­ne hin­ne on 60,6 punk­ti, tõus 26 koh­ta.

Ees­ti kee­le tei­se kee­le­na ek­sa­mi­tu­le­mus­te ede­ta­be­lis on Lok­sa kool 15. ko­hal – 12 abi­tu­rien­di kesk­mi­ne tu­le­mus on 80,2 punk­ti. Keh­ra koo­li ede­ta­be­lis po­le.

Ing­li­se kee­le ek­sa­mi ta­be­lis on Kuu­sa­lu kesk­kool 34. ko­hal – 25 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus oli 88 punk­ti. Keh­ra güm­naa­sium on 65. ko­hal – 8 õpi­la­se kesk­mi­ne tu­le­mus on 71,09 punk­ti, mul­lu­se­ga võr­rel­des lan­gus 20 koh­ta. Lok­sa kool on 73. ko­hal – 19 abi­tu­rien­di kesk­mi­ne on 68,28 punk­ti, lan­gus 12 koh­ta.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats kom­men­tee­ris, et koo­lil on lä­bi aas­ta­te ol­nud head tu­le­mu­sed, see­kord suu­de­ti tõus­ta laias ma­te­maa­ti­kas veel kõr­ge­ma­le: „Tõstan esi­le kõi­ki­de õpi­las­te ja ek­sa­miai­ne­te õpe­ta­ja­te tub­lit ja jär­je­kind­lat tööd. Õpi­la­sed on mo­ti­vee­ri­tud, pal­jud tee­vad ise­seis­vat tööd, ees­märk on soo­ri­ta­da ek­sa­mid häs­ti, et min­na soo­vi­tud eria­lal eda­si õp­pi­ma. Abi­tu­rien­ti­de hea­de­le tu­le­mus­te­le pa­ne­vad alu­se kõik õpe­ta­jad ala­tes klas­siõ­pe­ta­ja­test. 2019. aas­ta rii­giek­sa­mi­teks val­mis­ta­sid õpi­la­si et­te õpe­ta­jad Tii­na Ben­der (lai ma­te­maa­ti­ka), Ma­ri Käis (kit­sas ma­te­maa­ti­ka), Rii­na Ja­la­kas (ees­ti keel), Os­kar Hel­de (kir­jan­dus), Kai Pe­ter­son ja Anu Uk­ki­vi (ing­li­se keel).“

Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin üt­les, et abi­tu­rien­te ju­hen­da­sid tub­lid ko­ge­mus­te­ga õpe­ta­jad, Ur­ve Toom­puu õpe­tab ees­ti keelt ja kir­jan­dust, An­ne­li Vill ma­te­maa­ti­kat: „Kui õpi­la­sed end õpe­ta­da la­se­vad, on tu­le­mu­sed head. Ma­te­maa­ti­kas so­bi­sid üle­san­ded sel aas­tal õpi­las­te­le. Me po­le ju va­lik­kool, meil õpi­vad need noo­red, kes siin­kan­dis ela­vad.“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal: „Meil oli 8 lõ­pe­ta­jat. Et ol­la ta­be­lis, pi­di ole­ma vä­he­malt 5 ek­sa­mi­soo­ri­ta­jat. Meil te­gid 3 õpi­last ees­ti kee­le ek­sa­mi tei­se kee­le­na, kesk­mi­ne on 96 punk­ti. Vä­ga ra­hul ole­me ing­li­se kee­le ja ra­hul ema­kee­le ek­sa­mi tu­le­mu­se­ga. Ma­te­maa­ti­ka tu­le­mus jä­tab soo­vi­da – kesk­mi­ne oli 32,1 punk­ti. Loo­da­me ka sel­les ai­nes lä­hiaas­ta­tel olu­li­selt pa­re­maid näi­ta­jaid.“

Eelmine artikkelKiiu tank­la uus oma­nik on Tar­tu Ter­mi­nal AS
Järgmine artikkelMaa-ameti tänu Anija vallavalitsusele