Rii­gi­ko­hus: Kol­ga­kü­la Kal­da tee peab ole­ma liik­lu­seks ava­tud

1354

Rii­gi­ko­hus tü­his­tas tee­lõi­gu sund­val­du­se ot­su­se, kuid ei and­nud õi­gust lä­bi­pää­su sul­ge­da.

Rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­lee­gium koos­sei­sus Ivo Pil­ving, Ind­rek Kool­meis­ter ja Vii­ve Li­gi ra­hul­das Jaan La­ti­ku kas­sat­sioon­kae­bu­se ja tü­his­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se, mil­le­ga sea­ti Kol­ga­kü­las La­ti­ku kin­nis­tut lä­bi­va­le Kal­da tee­le sund­val­dus. Kuu­sa­lu val­lalt on mõis­te­tud Jaan La­ti­ku ka­suks väl­ja me­net­lus­ku­lu 1630 eu­rot.

Kal­da tee kau­du pää­seb 12 kin­nis­tu­le. Jaan La­tik sul­ges tee lu­kus­ta­tud vä­ra­va­te­ga au­gus­tis 2015. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu sea­dis Kal­da tee 56meet­ri­se­le lõi­gu­le sund­val­du­se sep­temb­ris 2015. Val­la­va­lit­sus sai vo­li­tu­se mää­ra­ta sund­val­du­se ta­su.

Jaan La­tik esi­tas vo­li­ko­gu ot­su­se pea­le kae­bu­se hal­dus­koh­tu­le. Nii hal­dus­ko­hus kui ka ring­kon­na­ko­hus jät­sid Jaan La­ti­ku kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta.

Rii­gi­ko­hus põh­jen­das kae­bu­se ra­hul­da­mist ja vo­li­ko­gu ot­su­se tü­his­ta­mist as­jao­lu­ga, et keh­tiv üldp­la­nee­ring ei ka­jas­ta Kal­da teed ava­li­ku tee­na – pla­nee­ri­mis­sea­du­se jär­gi on sund­val­du­se sead­mi­ne era­tee ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks lu­ba­tav eri- või üldp­la­nee­rin­gu või ehi­tus­sea­dus­ti­ku jär­gi pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel. Ent Lok­sa val­la üldp­la­nee­rin­gus ei ole Kal­da tee mär­gi­tud ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaks teeks, sel­le koh­ta po­le ka erip­la­nee­rin­gut.

Kuu­sa­lu val­las keh­ti­vad en­di­se Lok­sa val­la ja en­di­se Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gud – Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald ühi­ne­sid aas­tal 2005, uut ühist üldp­la­nee­rin­gut ei ole se­ni keh­tes­ta­tud. Lok­sa val­la üldp­la­nee­rin­gus on mär­gi­tud osad ava­li­kud teed ja li­sa­tud, et nen­de osas tu­leb te­ha edas­pi­di täien­dus.

Ava­li­kuks teeks muu­tus Kal­da tee Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu mää­ru­se­ga no­vemb­rist 2004. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja ja pa­ni tee­de­le uued numb­rid det­semb­ris 2013, Kal­da tee on kir­jas ko­ha­li­ku tee­na.

Rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­lee­gium rõ­hu­tab, et sea­du­se jär­gi on kõik ko­ha­li­kud teed ava­li­kult ka­su­ta­ta­vad ning sea­dus on Jaan La­ti­ku­le täit­mi­seks ko­hus­tus­lik. Kol­lee­gium mär­gib, et ko­ha­lik­ku teed võib ka­su­ta­da igaüks. Li­sa­des, et era­tee ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks mää­ra­mi­se­ga lä­he­vad rii­gi­le või oma­va­lit­su­se­le üle kõik teeo­ma­ni­ku ko­hus­tu­sed, õi­gu­sed ja vas­tu­tus.

Kol­lee­gium on eral­di too­nud väl­ja sei­su­ko­ha sund­val­du­se ta­su koh­ta: „Ar­ves­se tu­leb võt­ta, et kae­ba­ja oman­das maa os­tuee­sõi­gu­se­ga eras­ta­mi­sel, mit­te tu­ru­hin­na­ga. Sund­val­du­se ta­su ei ole mõel­dud kin­nis­tuo­ma­ni­ku ri­kas­tu­mi­seks.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­rib, et rii­gi­koh­tu ot­su­se­ga peab Kal­da tee ole­ma liik­lu­seks ava­tud ja see­ga on ees­märk saa­vu­ta­tud: „Meie ees­märk ei ol­nud sund­val­dust sea­da, vaid ta­ga­da 12 kin­nis­tu ka­su­ta­ja­te­le lä­bi­pääs. Rii­gi­ko­hus küll ei öel­nud, mis­moo­di sun­di­da teed lah­ti hoid­ma, kuid koh­tu­täi­tu­rilt val­la­va­lit­su­se­le an­tud vo­li­tu­sed on jõus. Kui juh­tub, et tee taas su­le­tak­se, siis pea­me kaa­lu­ma, mis­moo­di see liik­lu­seks ava­da.“

Pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp rõ­hu­tab sa­mu­ti, et rii­gi­koh­tu hin­nan­gul peab Kal­da tee ole­ma ava­lik­ku­se­le ter­vi­ku­na ava­tud: „Sel­leks on La­ti­kut ko­hus­ta­nud ka koh­tu­täi­tur.“

Eelmine artikkelKunstnik AVE NAHKUR elab kogu suve oma majas Kuusalus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus võt­tis ap­pi kol­man­da pe­rears­ti