Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed

827

Ida-Har­ju ko­ha­li­kest kan­di­daa­ti­dest kee­gi rii­gi­ko­gus­se ei pää­se­nud.

Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas nr 4 kan­di­dee­ri­sid see­kord­se­tel va­li­mis­tel rii­gi­ko­gus­se Ani­ja val­last val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev (Kes­ke­ra­kond), val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam (Isa­maa Era­kond) ja se­ni rii­gi­ko­gus­se kuu­lu­nud Ta­nel Tal­ve Voo­selt (Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond), Raa­si­ku val­last vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka (Re­for­mie­ra­kond), Kuu­sa­lu val­last Elu­rik­ku­se Era­kon­na juht, rii­gi­ko­gus­se kuu­lu­nud Ar­tur Tal­vik Ta­pur­last, Tal­lin­na Spor­di­selt­si Ka­lev ju­ha­tu­se lii­ge Ma­dis Iga­nõmm Kal­me kü­last (Elu­rik­ku­se Era­kond) ja EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na juht Ran­no Pool. Kan­di­daa­ti­de seas olid ka en­di­sed oma­va­lit­sus­ju­hid – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su lii­ge ja omaaeg­ne Lok­sa lin­na­pea And­res Kaar­mann (Isa­maa Era­kond) ning Kuu­sa­lu hil­ju­ti­ne val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu (Ees­ti 200).

Kõi­ge roh­kem sai neist hää­li Ar­tur Tal­vik, ke­da toe­ta­sid 822 va­li­jat. Ar­vi Ka­ro­tam ko­gus 407, Mo­ni­ka Sa­lu 393, And­res Kaar­mann 218, Jaa­nus Ka­lev 195, Tii­na Rüh­ka 174, Ta­nel Tal­ve 156, Ran­no Pool 104 ning Ma­dis Iga­nõmm 12 häält. Ar­tur Tal­vi­ku poolt an­ti Kuu­sa­lu val­las 82 häält, Ani­ja ja Raa­si­ku val­last kum­mast­ki 24 ja Lok­sa lin­nast 6 häält. Ar­vi Ka­ro­ta­mi toe­ta­sid Ani­ja val­last 225, Raa­si­ku val­last 87 ja Kuu­sa­lu val­last 49 va­li­jat. Mo­ni­ka Sa­lu sai Kuu­sa­lu val­last 51, Ani­ja val­last 10, Raa­si­ku val­last 9 ja Lok­sa lin­nast 2 häält, And­res Kaar­mann Kuu­sa­lu val­last 54, Lok­sa lin­nast 28 ja Raa­si­ku val­last 2 häält, Jaa­nus Ka­lev Ani­ja val­last 124, Raa­si­ku val­last 15, Kuu­sa­lu val­last 11 ja Lok­salt 1 hää­le, Tii­na Rüh­ka Raa­si­ku val­last 98, Ani­ja val­last 12 ja Kuu­sa­lu val­last 4 häält, Ta­nel Tal­ve Ani­ja val­last 19, Kuu­sa­lu val­last 8 ja Raa­si­ku val­last 7 häält, Ran­no Pool Kuu­sa­lu val­last 60, Lok­salt 5, Ani­ja val­last 3 ja Raa­si­ku val­last 2 häält, Ma­dis Iga­nõmm Kuu­sa­lu val­last 7 häält.

Ani­ja val­last osa­le­sid va­li­mis­tel 2650 (va­li­jaid kok­ku 4235), Kuu­sa­lu val­last 3323 (4834), Raa­si­ku val­last 2506 (3636) ja Lok­sa lin­nast 606 ini­mest (1067).

Har­ju- ja Rap­la­maalt va­li­ti rii­gi­kok­ku Re­for­mie­ra­kon­nast Ka­ja Kal­las (20 073 häält), Mar­ko Mih­kel­son (3655), Ai­var Sõerd (2476), Ma­dis Mil­ling (2309) ja Kal­le Pal­ling (1655), Kes­ke­ra­kon­nast Jü­ri Ra­tas (9703) ja Vla­di­mir Ar­hi­pov (944), EK­REst Henn Põl­luaas (7389), Siim Poh­lak (4152) ja Re­ne Kokk (1458), Sot­siaal­de­mok­raat­li­kust Era­kon­nast Ma­ri­na Kal­ju­rand (5504) ning Isa­maa Era­kon­nast Jü­ri Luik (4805).

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes tea­tas jaa­nua­ris, et lah­kub sõl­tu­ma­ta rii­gi­ko­gu va­li­mis­te tu­le­mus­test val­la­va­ne­ma ko­halt, üt­les tu­le­mus­te koh­ta: „Olen tä­nu­lik kõi­gi­le toe­ta­ja­te­le. Aus­tan va­li­ja­te ta­het ja mul on õi­ge aeg lah­ku­da uu­te­le väl­ja­kut­se­te­le.“

Val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev sõ­nas, et loo­tis saa­ta mi­ni­maal­selt 100 häält ning sai roh­kem ja ni­me­tas se­da Har­ju kesk­mi­seks: „Vä­ga pal­ju ma kam­paa­nias­se ei pa­nus­ta­nud. Kuid meil oli vah­va ja üh­te­hoi­dev tiim, kel­le­ga käi­si­me Har­ju- ja Rap­la­maal rin­gi, see avar­das pä­ris pal­ju sil­ma­rin­gi. Sai­me tä­na­va­tel ini­mes­telt ot­sest ta­ga­si­si­det. Ne­ga­tiiv­set oli vä­he, 90 prot­sen­ti oli as­ja­lik in­fo, es­ma­jär­je­kor­ras too­di väl­ja siis­ki ko­ha­li­ku ta­san­di prob­lee­mid, põ­hi­mu­re on teed, tei­se­na ni­me­ta­ti ühist­rans­por­ti. Har­ju­maal kü­si­ti pal­ju, miks meil bus­si­de­ga ta­su­ta sõi­ta ei saa.“

Ne­li aas­tat ta­ga­si Jõ­ge­va- ja Tar­tu­maalt 2294 hää­le­ga rii­gi­kok­ku va­li­tud Ta­nel Tal­ve tõ­des, et mi­da lä­he­mal oled oma­de­le, se­da vä­hem oled hin­na­tud: „Piir­kond on ras­ke, Har­ju­maal kan­di­dee­ri­sid pea­mi­nist­ri­kan­di­daa­did, kuid nii na­di tu­le­must ma küll ei oo­da­nud. Või­bol­la maae­lu tee­mad ja töö, mi­da olen ne­li aas­tat rii­gi­ko­gus tei­nud, po­le Rae või Viim­si ela­ni­ke jaoks ak­tuaal­ne. Olen käi­nud ka Har­ju­maa kü­la­selt­si­de ja kü­laak­ti­vis­ti­de­ga pi­de­valt koh­tu­mas, aga reaal­sus on pa­ra­ku sel­li­ne, et ise­gi kui teed tööd ja näed vae­va, sei­sad õi­ge­te as­ja­de eest, ei too see va­li­mis­tel hää­li. Ju ma po­le suut­nud sel­geks te­ha, et te­gin rii­gi­ko­gus tõ­sist tööd. Loo­dan vä­ga, et kui Elekt­ri­le­vi tu­leb ühel päe­val val­gus­kaab­lit pa­ne­ma, mee­nu­ta­tak­se ka mind hea sõ­na­ga.“

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka pi­das isik­lik­ku tu­le­must va­li­mis­tel po­si­tiiv­seks: „Rii­gi­kok­ku pür­gi­sid 1099 kan­di­daa­ti, mi­na olin 515. ko­hal ehk esi­me­ses poo­les, nii et Har­ju kesk­mi­ne. Ar­van, et va­li­tuks said need, kes roh­kem pa­nus­ta­sid nii ae­ga kui fi­nant­si. Kui mo­ti­vat­sioon ol­nuks tu­ge­vam ja roh­kem pa­nus­ta­nud, oleks ka tu­le­mus tei­ne. Nii na­gu toi­me­ta­sin, nii ka sain, kuid mit­te hal­vas­ti. Käi­sin era­kon­na­ga kaa­sas mõ­nel bus­si­tuu­ril Ko­sel, Raa­si­kul, Ta­ba­sa­lus ja Mu­ras­tes, need olid vä­ga aren­da­vad, sain juur­de tead­mi­si. Mul on hea meel, et Re­for­mi­era­kon­nal läks häs­ti.“

Ar­tur Tal­vik, kel­le ju­hi­tav Elu­rik­ku­se Era­kond rii­gi­ko­gu va­li­mis­te kün­nist ei üle­ta­nud, kom­men­tee­ris, et era­kond rii­gi­ko­gus­se küll ei saa­nud, aga ta tun­neb end häs­ti: „Ole­me Elu­rik­ku­se Era­kon­na­ga sel­li­ne po­lii­ti­li­ne or­ga­ni­sat­sioon, mis po­le ta­va­li­ne par­tei, vaid te­gut­seb nii, et olu­li­se­mad po­lii­ti­li­sed ot­su­sed tee­me kõik koos lä­bi hää­le­ta­des. Era­kon­na üle­se­hi­ta­mi­sel väl­ti­sin neid vi­gu, mi­da ko­ge­sin Va­bae­ra­kon­nas. Tu­li­me lii­ga hil­ja, aga jät­ka­me era­kon­na­na, meie pea­mi­ne idee on nu­ti­kas ma­he­riik, ole­me ju­ba pal­ju ära tei­nud ja osa­le­me eu­ro­par­la­men­di va­li­mis­tel.“

Ma­dis Iga­nõmm, kes tu­li Kuu­sa­lu val­da ela­ma möö­du­nud aas­tal, nen­tis, et 12 häält po­le hea tu­le­mus: „Kan­di­dee­ri­sin es­ma­kord­selt. Õhk­kond me era­kon­nas on meel­div. Po­sit­sioon järg­mi­seks kor­raks on hea, siit saa­me eda­si min­na.“ 

Ran­no Pool üt­les, et kan­di­dee­ri­mi­ne oli sil­ma­rin­gi avar­dav ko­ge­mus: „Käi­sin va­li­ja­te­ga koh­tu­mas, sai tea­da, mis ini­mes­te­le mu­ret teeb. Ma ei ar­va­nud­ki, et rii­gi­ko­gus­se pää­sen, mul­le an­tud 104 häält on ra­hul­dav tu­le­mus, kon­ku­rents oli Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas kõi­ge ti­he­dam. Sa­mas, kui vaa­da­ta, et 60 häält sain Kuu­sa­lu val­last, an­nab see jul­gust kan­di­dee­ri­da järg­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel. Meie era­kon­na jaoks oli va­li­mis­tu­le­mus fan­tas­ti­li­ne. Va­li­mi­sed või­tis prot­sen­tuaal­selt Re­for­mie­ra­kond, kuid EK­RE sai rii­gi­ko­gus­se kõi­ge roh­kem koh­ti juur­de.“ 

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su
Järgmine artikkelAren­dus­ko­ja meet­me­tes­se esi­ta­ti 39 taot­lust